Archyvo įrašas

Kalbos, žodžiai
Bažnyčia Lietuvoje, Šiluva, Švč. M. Marija
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI sveikinimas Palaimintosios Mergelės Marijos Gimimo šventės proga
2011-09-11
Šiluva
Susiję:

Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi sveikinimas Palaimintosios Mergelės Marijos Gimimo šventės proga

Šiluva, 2001 m. rugsėjo 11 d.

Mylimi broliai ir seserys,

Nuoširdžiai sveikinu visus ir, matydamas Jumyse visą Lietuvą, perduodu Jums ir Jūsų brangiai Tėvynei Šventojo Tėvo, popiežiaus Benedikto XVI sveikinimą. Šventasis Tėvas myli Jus, savo dvasia yra čia kartu su mumis ir Jus laimina. Laimina Lietuvą.

Jūsų arkivyskupas Sigitas Tamkevičius paprašė manęs tarti jums žodį.

Ir aš atvykau čia kaip piligrimas melstis Dievo Motinai, kuri apsireiškė šioje vietoje.

Šiluvos Mergele, esu čia. Ačiū Tau, kad savo motinišku rūpesčiu globoji mano misiją. Tau aš atnešu savo meilę, dideles viltis, bet taip pat nemažai sunkumų ir kančių, kurios lydi lietuvių tautą. Kartais, kai žiūriu ir klausau masinės informacijos priemonėmis skleidžiamas žinių, atrodo, kad norima įteigti nuomonę, jog Lietuvoje nebėra nieko gero, nes labai daug laiko skiriama žmonių, ypač įvairių sričių valdančiųjų, kritikai.

Šiluvos Mergele, ar tokia yra Lietuva?
Man pasirodė, kad Mergelė Marija atsakė:
Ne, ne tokia yra Lietuva. Nereikia tikėti blogio pranašais. Lietuva yra didžiulė šeima, gyvas kūnas, kuris kaip ir visi patiria sunkumų, tačiau dauguma šio kūno ląstelių yra sveikos ir geros. Lietuvos visuomenė yra sveika. Sveika ji yra ne todėl, kad tam tikrais istorijos laikotarpiais nebuvo paliesta blogio, kuriuo ją užkrėtė agresijos ir destrukcijos virusai. Sveika visuomenė yra ta, kuri kai suserga, randa savyje jėgų pasveikti. Lietuva praeityje laimėjo didžias kovas ir nugalėjo didelius sunkumus. Ji turi reikalingų jėgų nugalėti šiandienos sunkumus.

Šiluvos Mergele, kur yra toji Lietuvai taip reikalinga jėga?
Ta jėga yra visa, kas Lietuvai buvo duota jos istorijos eigoje, taip pat ir tai, kas yra jos kultūros paveldo dalis – Evangelija ir iš jos kylantis krikščioniškas gyvenimas.

Šiluvos Mergele Marija, ką davė Evangelija Lietuvai?
Suteikė galimybę lietuviams pažinti Jėzų, Žodį tapusį kūnu, kuris yra „Kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6). Gyvenimas Evangelijos šviesoje tampa visuomenę atnaujinanti jėga, kuri keičia iš prigimties egoistiškus visuomeninius santykius. Gyvenimas Evangelija mūsų širdis pripildo Jėzaus Kristaus dvasios: nebenorime kitų valdyti, bet norime gerbti ir kartu su visais įsipareigoti kurti bendrą, gerovės kupiną krašto ateitį.

Man pasirodė, kad Šiluvos Mergelė Marija patikslino:
Labai svarbu ekonominis ir socialinis saugumas, bet dar svarbiau sutarimas, tarpusavio pagalba ir pasitikėjimas tarp visų piliečių. Ten, kur nėra meilės ir teisingumo – neškite meilę ir teisingumą ir juos rasite.

Šiluvos Mergele Marija, Tu, kuri žinai visus mūsų rūpesčius, patark mums, ką turime daryti.
Palieku jums tuos pačius žodžius, kuriuos ištariau Kanos vestuvėse: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Stenkitės ir jūs, brangūs Lietuvos sūnūs ir dukros, kiekvieną dieną klausyti mano Sūnaus Jėzaus ir sekti jo Evangelija. Tada patirsite jo žodžių teisingumą: „Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos vykdo... yra panašus į žmogų, kuris savo namo pamatus padėjo ant uolos“ (Lk 6, 47–48).

Šiluvos Mergele Marija, padėk mums su tvirta viltimi Lietuvos namus statyti ant uolos. AMEN.

<< atgal