į pirmą puslapį
„Marija – vilties ir paguodos ženklas keliaujančiai Tautai“
Paskelbta: 2023-08-30 12:02:59

2023 m. Šilinės
Žodis artėjant didiesiems Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidams Šiluvoje

Nuotrauka – Linos Urbonienės

 

Brangūs Šiluvos piligrimai, mieli broliai ir seserys,

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje – tai Dangaus dovana mūsų Tautai. Juk Šiluvoje ištartas Marijos kvietimas yra skirtas priminti mums, kas žmogaus gyvenime svarbiausia: garbinti Jėzų ir dovanoti sau, savo šeimai bei Tėvynei Viešpaties artumo paguodą.

Šilinių atlaiduose švenčiame mūsų dangiškosios Motinos Marijos Gimimo iškilmę, per nuodėmių atleidimo malonę patiriame Dievo gailestingumą. Šv. Mišios, išpažintis, malda prie stebuklingojo paveikslo Bazilikoje bei Mergelės apsireiškimo vietoje, kur dabar stovi didingoji Apsireiškimo koplyčia, yra tai, kas tūkstančius piligrimų kasmet sutraukia į šventovę. Čia drauge išgyvename džiaugsmą, kad Viešpats „su mumis per visas dienas“, patiriame tarpusavio bendrystę, stiprinančią mus kaip krikščionis, Visuotinės Bažnyčios Lietuvoje narius.

Šįmet sukanka 30 metų, kai šv. Jonas Paulius II aplankė Lietuvą ir 1993 m. rugsėjo 7-ąją kaip piligrimas mums brangioje Šiluvoje meldėsi:

Štai atvykstu padėkoti šios tautos tikinčiųjų vardu: per Tavo užtarimą išmušė prisikėlimo ir vilties valanda šioje Tau pašvęstoje žemėje. Kanoje išprašei, kad Tavo Sūnus vandenį paverstų vynu. Padėk lietuvių tautai skausmingą praeities patirtį paversti džiugia ateitimi: ten, kur buvo persekiojami ir skriaudžiami tikintieji, dabar teįsigali religinė ir visuomeninė taika; kur vyravo neapykanta, teviešpatauja atlaidumas; kur siautėjo nepakantumas, dabar visi tesuranda bendrą kalbą ir tarpusavio pasitikėjimą.

Tai ir mums tapo padrąsinimu nuolat kreiptis užtarimo į dangiškąją Motiną rūpesčiuose, kuriais užimtos mūsų širdys. O svarbiausia – garbinti Viešpatį Jėzų Kristų, kaip Marija kviečia mus, atvykstančius į Šiluvą.

Šiais metais tęsiame Sinodinę kelionę, Bažnyčia jau rengiasi švęsti 2025-uosius – Krikščionybės jubiliejaus metus. Popiežius Pranciškus, pakvietęs mus į šią kelionę, primena, kad tai gera proga atnaujinti savo tikėjimą ir rengtis svarbiam jubiliejui. Šventasis Tėvas ne kartą teigė, kad šiandienos Bažnyčiai itin svarbu prisiminti savo šaknis, tapatybę ir misiją. O tai yra nuosekliai apibūdinta Vatikano II Susirinkimo nutarimuose. Popiežius prašo mūsų gilintis į šių dokumentų turinį, kad suprastume giliausią Bažnyčios prigimtį ir savo pašaukimą joje.

Atsiliepdami į šį prašymą, šiemet nutarėme atlaidų katechezių ciklą skirti Susirinkimo dokumentui apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje – Lumen Gentium („Pasaulio šviesa“). Teįkvepia ir tedžiugina mūsų širdis, kad priklausome šeimai, apimančiai ir čia, žemėje, keliaujančią tikinčiųjų bendruomenę, ir amžinybėje triumfuojančią Kristaus Bažnyčią.

Šilinių šūkį „Marija – vilties ir paguodos ženklas keliaujančiai Tautai“ parinkome būtent iš Lumen Gentium (8 sk.). Tai mums primena ir nuostabus įvykis, prieš daugiau nei 400 metų vykęs Šiluvoje, kai čia pasirodė Mergelė Marija. Ji ir dabar kviečia mus atkeliauti, patirti paguodą per piligrimystę, maldą bei pasiryžimą gyventi atnaujintą gyvenimą garbinant Jos Sūnų!

Šiluvos atlaiduose toliau meldžiamės už mūsų brolius ir seseris Ukrainoje, patiriančius kančią ir išbandymus. Karo keliamas skausmas, praradimai ir didžiulė įtampa tapo visos Bažnyčios rūpesčiu. Malda, kurią siunčiame per Marijos ir visų šventųjų užtarimą, tegelbsti mums brangiems broliams ir seserims, o jų kraštą Viešpats teapdovanoja laisvės rytu.

Viešpats teapdovanoja gausiomis malonėmis visus Jus, Šiluvos piligrimai! Tesustiprėja mūsų mylimos Tėvynės, garbinančios savo Dievą, vienybė!