GANYTOJO ŽODIS

Reikia ir reikės keliauti savo asmeniniame gyvenime ir kaip tikinčiųjų bendruomenei. Ši kelionė kupina vilties ir abejonių, ne visada pajėgiame pastebėti kelią rodančios žvaigždės šviesą. Bet verta keliauti link Dievo, visada verta Jo ieškoti.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos pradedant Jėzuitų misijos jubiliejinius metus

Sausio mėnesį meldžiamės

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
kad jaunuoliai, ypač Lotynų Amerikoje, sekdami Marijos pavyzdžiu, atsilieptų į Viešpaties kvietimą skelbti pasauliui Evangelijos džiaugsmą. (E)

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
už Bažnyčios atsinaujinimą, kad nepristigtume užsidegimo taisyti Viešpačiui kelią ir būti „išeinančia“ Bažnyčia, klausančia Dievo balso.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

GANYTOJO ŽODIS

Reikia ir reikės keliauti savo asmeniniame gyvenime ir kaip tikinčiųjų bendruomenei. Ši kelionė kupina vilties ir abejonių, ne visada pajėgiame pastebėti kelią rodančios žvaigždės šviesą. Bet verta keliauti link Dievo, visada verta Jo ieškoti.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos pradedant Jėzuitų misijos jubiliejinius metus

Sausio mėnesį meldžiamės

ŠVENTOJO TĖVO intencija –
kad jaunuoliai, ypač Lotynų Amerikoje, sekdami Marijos pavyzdžiu, atsilieptų į Viešpaties kvietimą skelbti pasauliui Evangelijos džiaugsmą. (E)

ARKIVYSKUPIJOS intencija –
už Bažnyčios atsinaujinimą, kad nepristigtume užsidegimo taisyti Viešpačiui kelią ir būti „išeinančia“ Bažnyčia, klausančia Dievo balso.

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune


KITOS NUORODOS

katalikai.lt

ARTUMA

Bernardinai.lt

Magnificat

Marijos radijas

Marijos radijas

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

             
 

TEMOS

Kviečiame užsisakyti Kauno arkivyskupijos naujienlaiškį [kn_info], kurį siunčiame kartą per savaitę. Jame skelbiami svarbiausi arkivyskupijos įvykiai, būsimi renginiai, parapijų naujienos.


Klausimas: Kas yra kalėdojimas, kam jis reikalingas ir ką reiškia? 13 metų su šeima gyvename priemiestyje. Gerb. kunigas kalėdojo du kartus prieš 12 ir 13 metų, pakalbėjome, pašventino namus. Abejonės kyla štai dėl ko. Jau daugiau kaip 10 metų kalėdojant sulaukiame ne kunigo, bet apsilanko jo padėjėjas (nevadiname to kalėdojimu), ir tiesiog kiekvienas atliekame savo pareigas. Apsikeičiame: mes pinigus, jis mums kalendorių; jis užrašo į savo knygą adresą, kiek paaukojome, mes į ją pasirašome. Ar tai ir yra tikrasis kalėdojimas?

Atsakymas: Parapijiečių lankymo ganytojiška klebono pareiga yra patvirtinta Bažnyčios teisės. Remiantis Kanonų teisės kodeksu keliami šie parapijiečių lankymo tikslai:
– savo tikinčiųjų pažinimas, t. y. susipažinti asmeniškai, pasinaudojant taip pat ir draugystės ar palankumo ryšiais, nukreiptais į jų dvasinę gerovę;
– šeimų gyvenimo, taip pat darbo, mokslo ir kitų vietų lankymas;
– buvimas su kiekvienu ir visais rūpesčiuose, ypač baimėse ir netektyse, siūlant tikėjimo paguodą;
– atsargus ir pagarbus klystančiųjų pataisymas;
– meilės dosni pagalba ligoniams, ypač mirštantiesiems;
– uolus dėmesingumas vargšams, sielvartaujantiems, ištremtiems iš Tėvynės, taip pat tiems, kurie patiria ypatingų sunkumų;
– krikščioniško gyvenimo šeimoje skatinimas;
– tikintieji aplankymo metu gali duoti auką parapijai, tačiau tai nėra ir negali būti tiesioginis parapijiečių lankymo tikslas.
Parapijiečių lankymo pareigai atlikti klebonas gali pasitelkti kitus kunigus bei diakonus. Kadangi parapijiečių lankymo metu teikiamas namų palaiminimas, tai paprastai atlieka dvasininkai (kunigas ar diakonas). Jei parapija vykdo kokį nors svarbų projektą ir tam reikia surinkti lėšų, klebonas gali tam pasitelkti gerą vardą turinčių parapijiečių. Aukų rinkimas negali būti prilyginamas vadinamajam kalėdojimui.


  • Arkivyskupijos intencija
  • Popiežiaus intencija sausį
slider by WOWSlider.com v8.7