į pirmą puslapį

Ganytojai ir jų padėjėjai

 Arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas 2023 m.

2020 m. vasario 19 d. popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupu metropolitu paskyrė vyskupą Kęstutį Kėvalą. Paskirtojo arkivyskupo Kęstučio Kėvalo  sutikimas Kauno arkikatedroje vyko birželio 24 d. švenčiant arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą. 2020 m. spalio 22 d. iškilmėse buvo uždėtas arkivyskupo metropolito palijus. 

2023 m. vasario 27 d. popiežius Pranciškus paskyrė kunigą Saulių Bužauską tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu bei Kauno arkivyskupijos augziliaru. Vyskupo Sauliaus Bužausko šventimai vyko 2023 m. balandžio 22 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje. Tų pačių metų balandžio 25 d. paskirtas Kauno arkivyskupo generaliniu vikaru. 

Nuo 2019 m. kovo 1 d. arkivyskupijai vadovavo apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius popiežiui Pranciškui priėmus arkivyskupo Liongino Virbalo SJ atsistatydinimą iš arkivyskupo metropolito pareigų. Nuo 2018 m. liepos 2 d. popiežiaus Pranciškaus nominuotas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru bei Materianos vyskupu Algirdas Jurevičus buvo įšventintas 2018 m. rugpjūčio 19 d. Kauno arkikatedroje.  Nuo 2020 m. birželio 1 d. paskirtas Telšių vyskupu. 

Kauno arkivyskupijai nuo 2015 metų liepos 11 d. iki 2019 m. kovo 1 d. arkivyskupijai vadovavo  Lionginas Virbalas SJ. Jo ingresas Kauno arkikatedroje bazilikoje vyko 2015 m. liepos 11 dieną, sykiu šiomis apeigomis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pradėjo vadovavimą arkivyskupijai. Atsistatydino iš arkivyskupo pareigų 2019 m. kovo 1 d., dabar  yra arkivyskupas emeritas. Nuo 2023 m. sausio 26 d. yra paskirtas LVK delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai.

Nuo 1996-ųjų gegužės iki 2015-ųjų liepos arkivyskupijai vadovavo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II paskirtas arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, dabar arkivyskupijoje tarnaujantis kaip arkivyskupas emeritas. 2019 m. rugsėjo 1 d. popiežius Pranciškus paskyrė arkivyskupą Sigitą Tamkevičių SJ kardinolu. Į Kardinolų kolegiją įvesdintas 2019 m. spalio 5 d. 2020 m. sausio 26 d. kardinolo globai perduota jo titulo Šv. Angelės Meriči bažnyčia Romoje. 

Apie visus arkivyskupijos vyskupus ir valdytojus žr. >>.

Patariamąją funkciją arkivyskupijos valdyme atlieka iš dalies renkama, iš dalies skiriama Kunigų taryba.

Nuo 1991 m., kai buvo pertvarkytos bažnytinės teritorijos, Kauno bažnytinei provincijai (arba metropolijai) priklauso Vilkaviškio ir Telšių vyskupijos, taip pat 1997 m. įkurta Šiaulių vyskupija. Šios vyskupijos turi savo vyskupus ordinarus.