į pirmą puslapį

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis KĖVALAS

 Kauno arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS, 2020

KAUNO ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS

Rotušės a. 14A
44279 Kaunas
El. p.
 

Gimęs 1972 02 17
Kunigas 2000 06 29
Vyskupas 2012 11 24
Kauno arkivykupu paskirtas 2020 02 19
 

Gimė Kaune 1972 m. vasario 17 d.

Tų pačių metų birželio 10-ąją pakrikštytas Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos bažnyčioje Kaune.

Mokėsi Šančių vidurinėje mokykloje bei Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje.

Baigęs vidurinę mokyklą 1990–1992 m. studijavo Kauno technologijos universiteto Radioelektronikos fakultete.

1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją.

1997 m. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ siuntimu išvyko tęsti studijų Šventos Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje JAV.

2000 m. čia baigė pagrindines teologijos studijas ir įgijo teologijos bakalauro bei magistro mokslinius laipsnius.

2000 m. birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ įšventintas kunigu.

2001 m. tęsė studijas Šv. Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje bei įgijo teologijos mokslo licenciato laipsnį, parašydamas darbą Catholic Social Teaching and Economical Development: A Case Study of Lithuania („Katalikų socialinis mokymas ir ekonominis vystymasis: Lietuvos situacija“).

Nuo 2001 metų paskirtas Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso vadovu bei jaunimo pastoracijos kapelionu Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre.

Nuo 2002 m. vasario Katalikų teologijos fakultete Vytauto Didžiojo universitete dėstė teologijos ir religijos studijų bakalauro studijų programose bendrosios moralės teologijos, specialiosios moralės teologijos kursus; taip pat magistro studijų programoje pastoracijos vadybos ir jaunimo sielovados kursus.

2003 m. rugsėjį pradėjo doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete ir paskirtas Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso bei Jono Pauliaus II namų Šiluvoje vadovu.

2003–2007 m. dalyvavo Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo darbe kaip Jaunimo sielovados komisijos pirmininkas.

2005 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.

2006 m. rugpjūtį išvyko į JAV rašyti baigiamojo doktorato darbo ir kartu tarnauti kapelionu Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijoje Putname, Konektikuto valstijoje.

Nuo 2007 m. rugsėjo tęsė darbą Vytauto Didžiojo universitete. Mokslinė domėjimosi sritis – katalikų socialinis mokymas, etika, laisvoji ekonomika.

2008 m. sausio 18 d. Vytauto Didžiojo universitete apgynė teologijos daktaro disertaciją tema The Origins and Ends of the Free Economy as Portrayed in the Encyclical Letter Centesimus Annus („Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką Centesimus Annus“).

2009–2011 m. buvo Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete prodekanas.

2010 m. įteiktas Aktono instituto (JAV) Novako apdovanojimas už studijas gilinant sąsajas tarp moralės ir ekonomikos disciplinų bei laisvosios ekonomikos temos nagrinėjimą tarpdalykiniame kontekste.

Nuo 2010 m. vasario dirbo Marijos radijo Lietuvoje programų direktoriumi.

2012 m. rugsėjo 27 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI paskyrė kun. dr. Kęstutį Kėvalą tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.

2012 m. lapkričio 24 d., Kristaus Visatos Valdovo iškilmių išvakarėse, Kristaus Prisikėlimo šventovėje Kaune įšventintas vyskupu, vadovaujant arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ, asistuojant arkivyskupui Luigi Bonazzi ir vyskupui Gintarui Grušui, dalyvaujant Lietuvos bei užsienio vyskupams, kunigams ir Dievo tautai.

Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus dekretu paskirtas arkivyskupo generalvikaru.

2013 m. vasario 14 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) plenariniame posėdyje išrinktas LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininku. 2014 m. spalio 29 d. perrinktas į šias pareigas.

2018 m. sausio 15 d. išrinktas  LVK Švietimo komisijos pirmininku. Šiuo metu yra ir LVK Nuolatinės tarybos narys bei LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos narys.

2017 m. balandžio 20 d. popiežiaus Pranciškaus paskirtas Telšių vyskupijos koadjutoriumi. Tarnystę Telšių vyskupijoje pradėjo birželio 1 d. Nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. – Telšių vyskupas ordinaras.

2017 m. birželio 26 d. už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai Kauno miesto savivaldybės apdovanojamas 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu.

2019 m. birželio 19 d. minint Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 30-mečio sukaktį už nuopelnus universitetui apdovanotas sidabro medaliu.

2019 m. gruodžio 6 d. Žemaitijos pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 800 metų jubiliejaus proga apdovanotas atminimo ženklu „Už nuopelnus Žemaitijai“.

2020 m. vasario 19 dieną popiežius Pranciškus paskyrė Kauno arkivyskupu metropolitu. 

2020 m. birželio 24 d. sutikimo iškilmės Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą.

2020 m. spalio 22 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant šv. Jono Pauliaus II liturginę šventę uždedamas metropolito palijus.

2020 m. gruodžio 3 d. suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.

2021 m. birželio 24 d. švenčiant Arkivyskupijos dieną akivyskupui, buvusiam Telšių vyskupui, nuo Žemaičių krašto žmonių įteiktas vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medalis „Motiejus Valančius 1801–1875“.

2021 m. liepos 6-ąją, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienąapdovanotas Kauno m. 1-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu už ypatingus nuopelnus Lietuvai ir Kaunui, uolų, sąžiningą ir pasiaukojamą sielovados darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą.

2022 m. balandžio 28 d. iškilmingame Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Senato posėdyje įteiktas aukso medalis VDU 100-mečio proga.