į pirmą puslapį
Temos

Krikščioniškas suaugusiųjų švietimas

Argi profesiją turintiems žmonėms dar reikia mokytis?
Ko aš dar nežinau apie savo tikėjimą?!

Suaugusiųjų sielovada – tai per visą gyvenimą trunkantis asmens ugdymo/-si procesas. Šiame procese Bažnyčia rūpinasi:

 • suaugusiojo įkrikščioninimu,
 • jo katekchizavimu,
 • dvasiniu palydėjimu,
 • malda,
 • dalyvavimu liturgijoje,
 • sakramentų praktika.

Didelę dalį čia nuveikia krikščioniškas suaugusiųjų švietimas.

Krikščionio tikėjimo ugdymui būtinos:

 • Šventojo Rašto,
 • Bažnyčios istorijos,
 • jos dvasingumo raidos,
 • socialinio mokymo
 • ir kitos žinios.

Suaugusieji – didžiausia ir pagrindinė gyvosios Bažnyčios narių dalis, todėl jų ugdymas ir švietimas tampa esmine Bažnyčios užduotimi.

Kaip teigia krikščioniškojo auklėjimo deklaracija Gravissimum educationis 2, visi krikščionys turi teisę į krikščioniškąjį auklėjimą, kuriuo siekiama, kad „pakrikštytieji, pamažu supažindinami su išganymo slėpiniu, vis labiau įsisąmonintų gautąją tikėjimo dovaną, išmoktų garbinti Dievą Tėvą dvasia ir tiesa (plg. Jn 4, 23), pirmiausia liturgijoje, kaip nauji žmonės įprastų gyventi teisume ir tiesos šventume (plg. Ef 4, 22–24) ir taip subręstų į tobulą Kristaus pilnatvės amžiaus saiką pasiekusį žmogų (plg. Ef 4, 13) bei prisidėtų prie mistinio Kūno augimo.“ Deklaracijoje krikščioniškas auklėjimas apibūdinamas kaip nenutrūkstantis procesas, kurio metu asmuo mokosi brandinti tikėjimo dovaną ir kartu su visa bendruomene garbinti Dievą. Ugdymu siekiama, kad asmuo įprastų elgtis moraliai, savo kasdienybėje integruotų evangelines vertybes, tikėjimą ir gyvenimą, ir taip prisidėtų prie Dievo tautos – krikščionių bendruomenės kūrimo. Mokydamas ir mokydamasis asmuo tobulina save ir aplinkinius taip prisidėdamas, kad jo šeima, bendruomenė, valstybė taptų pilietiškai ir religiškai brandžios.

„Mat be veiklaus pasauliečių dalyvavimo Evangelija negali giliai įsiskverbti į jokios tautos protus, gyvenimą ir darbus. Todėl nuo pat vietinės Bažnyčios įsisteigimo privalu kuo stropiausiai rengti brandžius krikščionis pasauliečius.“ (Dekretas dėl Bažnyčios misijinės veiklos Ad gentes, 21)

„Pasauliečiai ypač pašaukti skleisti Bažnyčią ir jos veikimą tokiose vietose ir tokiomis sąlygomis, kur ji tik jų padedama gali tapti žemės druska. Šitaip kiekvienas pasaulietis gautomis dovanomis „pagal Kristaus dovanos mastą“ (Ef 4, 7) tampa pačios Bažnyčios uždavinio liudytoju ir gyvuoju įrankiu.“ (Dogminė konstitucija apie Bažnyčią Lumen gentium, 33)

Daugiau informacijos


SVARBIAUSI ŠALTINIAI

Iš kursų dalyvių atsiliepimų

„Visada labai norėjau kuo daugiau sužinoti apie krikščionybę, jos šaknis. Žinios yra brangiausias įgytas turtas per pastarąjį laiką. Džiaugiuosi, kad turėjau puikias galimybes gauti reikiamą ir mane dominančią informaciją.

„Kursai praplėtė žinias, privertė stabtelėti ir susimąstyti, kaip aš gyvenu, kur bėgu, ką norėčiau daryti kitaip.“

„Kursų metu supratau, kokį neįkainojamą lobį mums sukūrė ir paliko Dievas, kaip svarbu yra skaityti, studijuoti, apmąstyti Šventąjį Raštą, kurio dėka galime pažinti patį Dievą, jo santykį su žmogumi. Kiek daug išminties, meilės, vilties yra Šventajame Rašte...“

Apie suaugusiųjų švietimą

366 Suaugusiųjų sielovadai reikšminga ir būtina:
– kalbėti tokia tikėjimo kalba, kurią suprastų įvairų išsilavinimą turintys suaugusieji;
– kurti daugiau prieinamesnių vietų, kur nuo Bažnyčios nutolusieji būtų svetingai sutinkami, o dalyvavusieji katechumenato ar kurioje nors kitoje įkrikščioninimo programoje suaugusieji galėtų tęsti savo tikėjimo kelionę Bažnyčios bendruomenėje;
– ieškoti ugdymo programų, atitinkančių žmonių grupių vietinius ir kultūrinius poreikius...

367 Suaugusiųjų tikėjimas pirmiausia bręsta ne mokantis sąvokų, bet dalijantis krikščionių bendruomenės, kurios nariais būdami jie duoda kitiems ir iš kitų gauna, gyvenimu.