į pirmą puslapį
Temos

Ligonių sielovada Kauno arkivyskupijoje

Užduotį „Gydykite ligonius!“ (Mt 10, 8; plg. KBK § 1509) Bažnyčia gavo iš paties Viešpaties ir stengiasi ją atlikti savo malda bei artumu visiems, kurie serga ir kenčia, bei tiems, kurie jais rūpinasi.

Liga ir kančia, neatskiriami kiekvieno žmogaus palydovai, gali padėti jam naujai pažvelgti į savo gyvenimą ir santykį su Dievu. Neretai sirgdamas ir kentėdamas žmogus Dievą atranda, į Jį atsigręžia ar, būdamas nutolęs, prie Jo sugrįžta. Ligos sunkumai, kančios valandos, negalia, krikščionio išgyvenami kartu su Dievu, palaiko viltį, stiprina, įprasmina kentėjimus kaip maldą už save ir kitus.

Jėzus čia, žemėje, pagydė daugybę prie jo ėjusių ligonių, rodė meilės ir tarnavimo kenčiantiems pavyzdį, pats kentėjo ir savo kančia išgelbėjo nuo paties didžiausio blogio – nuodėmės, mokė, kaip per kančią žmogus gali būti išgydytas ir suvienytas su dangiškuoju Tėvu.

Ypatingą malonę krikščioniui ligoje teikia Ligonių patepimo sakramentas bei šv. Mišių malda.

Bažnyčios pagalba ligoje ir kančioje
  • Artimųjų kvietimu ligoniai lankomi ir sakramentai teikiami ligoninėse, namuose; kreiptis į savo parapijos kleboną arba ligoninių kapelionus (kontaktus, šv. Mišių laiką gydymo ir slaugos įstaigose žr. žemiau).
  • Vasario 11-ąją, minint Lurdo Švč. Mergelę Mariją ir  švenčiant Pasaulinę ligonių dieną Bažnyčia  meldžiasi už ligonius, gydytojus, slaugytojus, visus medicinos darbuotojus. Šiai dienai savo Žinią kasmet skiria popiežius Pranciškus. 
    Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2023 metų Pasaulinei ligonių dienai „Slaugyk jį. Atjauta kaip sinodinė gydymo praktika“ >>
  • Ligoniai, jų artimieji bei slaugytojai laukiami Šiluvoje, kur nuo seno Švč. Mergelė Marija tituluojama Ligonių Sveikata. Jos užtarimo  meldžiama kasmet per Šilinių atlaidus švenčiant Artimo meilės ir sveikatos dieną bei paskutiniais mėnesių penktadieniais, kai švenčiama Ligonių (Vilties) diena  >>
  • Keliose arkivyskupijos bažnyčiose (Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, Kauno Šv. arkangelo Myolo (Įgulos) bažnyčioje, Ruklos Šventosios Dvasios parapijos koplyčioje, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje) rengiamos Vidinio išgydymo pamaldos >>
  • Kiekvieno mėnesio 3-iąjį sekmadienį 10 val. Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vyksta šv. Mišios už onkologinėmis ligomis sergančius ligonius ir jų artimuosius, į kurias kviečia Kauno onkobendruomenės nariai. Po šv. Mišių vyksta susitikimas su kunigais ir seminaristais, užtarimo maldos, bendravimas.

 

Sielovada gydymo ir slaugos įstaigose

Ses. Gabrielė Aušra VASILIAUSKAITĖ OSB  – Kauno arkivyskupijos klinikinės pastoracijos koordinatorė.

Kur kreiptis dėl Ligonių patepimo sakramento gydymo įstaigose?

Kauno mieste

VŠĮ Kauno klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė 

Eivenių g. 2
Šv. Luko koplyčia atidaryta kasdien nuo 10 iki 15.30 val.
Kunigas budi nuolat, tel. (37) 32 78 10, mob. 8 671 71 716

Kapelionai: mons. Artūras JAGELAVIČIUS (vyriausiasis), tel. (37) 22 81 30

Pirmadieniais –  kun. Domas PAULIKAS, mob. 8 623 894 47
Antradieniais –  kun. Virginijus PABRINKIS, mob. 8 686 219 94
Trečiadieniais – kun. Nerijus PIPIRAS, mob. 8 621 822 77
Ketvirtadieniais – kun. Vytenis VAŠKELIS, mob. 8 682 413 44
Penktadieniais –  kun. Audrius MARTUSEVIČIUS, mob. 8 677 939 34 

Dvasinė asistentė – Svetlana Adler-Mikulėnienė, mob. 8 618 41 500

El. p.

 

Šv. Mišios koplyčioje:
sekmadieniais 16 val., šiokiadieniais 14.30 val., šeštadieniais – nėra.

 

VŠĮ LSMU Kauno ligoninė

Laisvės al.17
Šiluvos Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos koplyčia

Kapelionas – Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. Valdas PAURA OCD, mob. 8 677 309 97

Dvasinė asistentė – Gabrielė Plerpaitė, mob. 8 648 500 06

Šv. Mišios koplyčioje šeštadieniais 14 val.

Miško g. 27
Krikščioniškieji gimdymo namai, Šv. Juozapo koplyčia

Aptarnauja Karmelitų parapijos kunigai, klebonas kun. Valdas PAURA OCD, mob. 8 677 309 97

Šv. Mišios koplyčioje paskutinį mėnesio trečiadienį 12 val.

Josvainių g. 2

Kapelionas – kun. Mindaugas PUKŠTYS, mob. 8 672 771 99
Dvasinė asistentė – ses. Pranciška Neringa Bubelytė, mob. 8 650 765 20 

Šv. Mišios koplyčioje  pirmadieniais–ketvirtadieniais 14 val. 

Hipodromo g. 13

Kapelionas – Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaras kun. Kęstutis GENYS, mob. 8 620 665 57

Koplyčios savanorė Kristina Šeštokienė, mob. 8 614 058 80 

Šv. Mišios koplyčioje ketvirtadieniais 14 val.

 

VšĮ Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė

Armatūrininkų g. 4

Aptarnauja Petrašiūnų parapijos kunigai, kleb. kun. Valdemar MICHALOVSKI OFM Cap. tel. (37) 45 30 28. Dvasinė asistentė Lina Jakelė, mob. 8 673 311 03.

Šv. Mišios koplyčioje antradieniais 10.30 val.

 

 

Kituose miestuose ir miesteliuose

VšĮ Kėdainių ligoninė
Budrio g. 5, Kėdainiai

Aptarnauja Šv. Juozapo parapijos kunigai, kleb. kun. dek. Žydrūnas PAULAUSKAS, tel. (347) 609 62.
Kunigas atvyksta arba laukia sutartu laiku.
Šv. Mišios Šv. Kazimiero koplyčioje (Slaugos sk. II a.) vyksta ketvirtadieniais 15 val.

VšĮ Jonavos ligoninė
Žeimių g. 19, Jonava
Aptarnauja Šv. apašt. Jokūbo parapijos kunigai, kleb. kun. Virginijus BIRJOTAS, mob. 8 686 533 90.
Ligoniai lankomi trečiąjį mėnesio penktadienį.

VšĮ Jurbarko ligoninė
Vydūno g. 56, Jurbarkas
Aptarnauja Jurbarko parapijos kunigai, kleb. kun. Darius AUGLYS, mob. 8 685 864 78.
Šv. Mišios koplyčioje ketvirtadieniais 10.30 val.

VšĮ Raseinių ligoninė
Ligoninės g. 4, Raseiniai
Aptarnauja Raseinių parapijos kunigai, kleb. kun. Albertas STANULIS, mob. 8 686 841 21.
Ligoniai lankomi kas antrą savaitę.

VšĮ Ukmergės ligoninė
Vytauto g. 105, Ukmergė
Kapelionas – kun. Arūnas STANEVIČIUS (Ukmergės Švč. Trejybės parapijos vikaras),
mob. 8 616 78 575

Kunigas budi: prieš ir po šv. Mišių; kitu laiku – kviesti telefonu.
Šv. Mišios koplyčioje – antradieniais ir ketvirtadieniais 14 val.

VšĮ Vilkijos slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė
Bažnyčios g. 27, Vilkija, Kauno r.

Aptarnauja Vilkijos parapijos klebonas kun. Linas ŠIPAVIČIUS, mob. 8 693 326 00
Sielovada rūpinasi socialinė darbuotoja Vida Bagdonavičienė, mob. 8 627 570 78

 

 

 

 

Kas nors iš jūsų kenčia? Tesimeldžia. Kas nors džiaugiasi? Tegul gieda. Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu.

LIGONIŲ PATEPIMO SAKRAMENTAS

Kam skiriamas šis sakramentas?

„Bažnyčia tiki ir išpažįsta, kad iš septynių sakramentų vienas yra išimtinai skirtas sustiprinti tiems, kuriuos vargina ligos. Tai Ligonių patepimas.“

Kas gali priimti?

Gali priimti kiekvienas tikintysis, dėl ligos ar senatvės priartėjus mirties pavojui. Sakramentas gali būti pakartotas ligai paūmėjus. Tinka priimti prieš sunkią operaciją.

Kaip švenčiamas?

Tai ligonio kaktos bei rankų patepimas aliejumi, lydimas kunigo maldos, kuria prašoma ypatingos šio sakramento malonės.

Kunigų ir tikinčiųjų pareiga

Kunigai skatinami aukoti šv. Mišias už ligonius, lankyti juos namuose, gydymo įstaigose. Tikintieji yra raginami padėti ligoniui krikščioniškai ištverti ligą ir laiku pakviesti kunigą.

LIGONIŲ SIELOVADOS GAIRĖS
 

ŠVENTOJO TĖVO ŽINIA

„Brangūs ligoniai, broliai ir seserys, jūsų liga ypatingu būdu įrašo jus tarp tų „vargstančių ir prislėgtųjų“, patraukiančių Jėzaus žvilgsnį ir širdį. Iš ten kyla šviesa jūsų tamsos momentais ir viltis jūsų paguodai. Jėzus jus kviečia ateiti pas jį: „Ateikite.“ Jame rasite jėgų įveikti kūno ir dvasios „naktyje“ kylančius nuogąstavimus bei klausimus. Kristus nedavė mums recepto, bet savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu išlaisvina mus nuo blogio priespaudos.

„Tokios būklės jums tikrai reikia vietos, kur galėtumėte atsigaivinti. Bažnyčia vis labiau ir geriau nori būti Gerojo Samariečio – Kristaus „užeigos namais“ (plg. Lk 10, 34), tai yra namais, kur galite rasti Jo malonę, pasireiškiančią šeimynišku artumu, priėmimu, pastiprinimu.“

Iš popiežiaus Pranciškaus žinios 29-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2021) >>