į pirmą puslapį
Temos

Rengimas(-is) Santuokos sakramentui

Ar mudu pašaukti santuokai?
Ar mūsų santuoka bus laiminga?

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui Kauno mieste

Brangūs Sužadėtiniai,

Nuoširdžiai sveikiname Jus, žengiančius link vienos gražiausių žmogaus gyvenimo švenčių – Santuokos. Susižadėjusių vyro ir moters nutarimas susituokti yra apsisprendimas visam gyvenimui dovanoti save išrinktajam ar išrinktajai. Tai, kas įvyksta santuokos metu, Šventasis Raštas apibūdina šitaip: „Ir du taps vienu kūnu“ (Mk 10, 8). Galima drąsiai sakyti, kad susituokęs žmogus pradeda iš esmės naują savo gyvenimo etapą. Kaip tik dėl to labai svarbu gerai pasirengti šiam svarbiam Jūsų gyvenimo žingsniui.

Bažnyčia, norėdama, kad patirtumėte visą santuokinio gyvenimo grožį bei palaimą ir tinkamai jam pasirengtumėte, prašo lankyti sužadėtinių rengimo santuokai kursus. Jie skirti susipažinti su svarbiausiais Santuokos sakramento ir krikščioniškos šeimos gyvenimo aspektais: sutuoktinių tikėjimo svarba, darnių tarpusavio santykių palaikymo menu, lytiškumo bei vaisingumo dovanos prasme ir Santuokos sakramento samprata ir liturgija.

Santuokos sakramentui Kaune rengiama dviem būdais.

Vienas būdas – Kauno arkivyskupijos Šeimos centro organizuojami 8 susitikimai grupėse. Šią programą veda šeimos, pasirengusios dalytis savo gyvenimo santuokoje ir tikėjimo įvairiopa patirtimi. Programoje taip pat numatyti susitikimai su kunigu – jis atsakys į Jūsų klausimus apie tikėjimą ir pristatys Santuokos sakramento tikslus. Susitikimų vietos, temos ir išankstinė registracija nurodyta tvarkaraštyje >>

Kitas būdas – 12 paskaitų ciklas. Jas ves kunigai, katechetai, psichologas ir gydytojas. Paskaitos vyksta pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18–19.30 val. val. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, Kaunas). Temos, registracija nurodyta tvarkaraštyje (2018 m. rugsėjis – 2019 m. liepa >>)

Pasirinkite tinkamą kursų pradžios datą, kad iki Santuokos dienos galėtumėte užbaigti visą rengimosi programą. Išklausiusiems visas kursų temas išduodamas pažymėjimas, kurį reikia pristatyti parapijos, kurioje numatote tuoktis, kunigui.

Palaiminto sužadėtuvių laiko rengiantis Santuokos dienai Jums linki Kauno arkivyskupijos ganytojai ir šių rengimo programų organizatoriai bei vedėjai!

Kauno arkivyskupijos vyskupai

2014 m. spalio 1 d.
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės minėjimas

* * *

Informacija dėl registracijos į rengimosi programas 12–17 val. mob. 8 630 963 65 (Ramunė),
kitu laiku skambinti 8 685 364 87 (Antanas).
El. paštas
suzadetiniai@kaunoarkivyskupija.lt

Informacija

Kur kreiptis pirmiausia ir ką turėti su savimi?

Prieš 5 mėn. iki Santuokos kreipkitės į vieno iš Jūsų parapijos (kurioje rengiatės tuoktis) kleboną; su juo suderinsite Santuokos datą ir laiką.

Santuokos sakramentą, kaip ir kitus sakramentus, tikintieji priima savo parapijoje. Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia.

Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką leidimą.

Eidami pas kleboną, kiekvienas turėkite šiuos dokumentus:
  • pasą,
  • krikšto liudijimą ir laisvo stovio pažymą (ji išduodama parapijos, kurioje esate pakrikštyti, bažnyčioje ir pažymi, kad nesate sudarę bažnytinės santuokos ar priėmę šventimų, vienuolystės įžadų),
  • jei tuokiatės ne savo parapijoje, reikalingas Jūsų parapijos klebono leidimas tuoktis kitoje bažnyčioje.

Jei Jūsų situacija yra ypatinga (sužadėtinis(-ė) užsienietis (-ė), našlys(-ė) ir pan.), reikia papildomų dokumentų ir pasirengimo. Tai Jums paaiškins parapijos klebonas ar jo įgaliotas asmuo.

Bent prieš tris mėnesius iki numatomos Santuokos datos būtina pradėti lankyti Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui kursus. Prieš Santuoką klebonui reikės pateikti Šeimos centro pažymą apie šių kursų išklausymą.

SANTUOKOS PRIESAIKA

Jaunasis sako:
Aš, N, imu tave, N, savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Jaunoji sako:
Aš, N, imu tave, N, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Jaunavedžiai, užmaudami vienas kitam žiedus ant dešinės rankos bevardžio piršto, taria šiuos žodžius:
N, imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 

 

Kas yra krikščioniška santuoka?

1601 „Santuokos ryšys, kuris visam gyvenimui sujungia vyrą ir moterį, savo prigimtimi yra skirtas sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui; tą ryšį tarp krikščionių Viešpats Kristus iškėlė į sakramento garbę.“

Kaip rengtis šiam sakramentui?

„Apsisprendimas priimti Santuokos sakramentą yra labai atsakingas uždavinys. Todėl Lietuvos Vyskupų Konferencija yra nustačiusi trijų mėnesių pasirengimo santuokai laikotarpį, kad būtų ištirtas laisvas apsisprendimas bei tvirta valia, įsigilinta į santuokos bei šeimos gyvenimo pagrindus, artimiau susipažinta su Bažnyčios mokymu.“

Plačiau apie Santuoką skaitykite Katalikų Bažnyčios katekizme www.katekizmas.lt