į pirmą puslapį

Kitos organizacijos ir draugijos

 

ATEITININKŲ FEDERACIJA
Įkurta 1910 m., Lietuvoje atkurta 1989 m. Ateitininkų federacija yra jaunimo visuomeninė organizacija, vienijanti besimokantį jaunimą ir mokslus baigusius organizacijos narius. AF nariais buvo didelis būrys iškilių Lietuvos visuomenės, kultūros bei politiko veikėjų tokių kaip A. Maceina, J. Lukša-Daumantas, Z. Ivinskis, P. Dovydaitis, V. Mačernis, kardinolas Vincentas Sladkevičius ir daugelis kitų. Šūkis: Visa atnaujinti Kristuje! (Omnia Instaurare in Christo!). Ateitininkų misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius, pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsitraukti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.
Ateitininkų federacijos sekretoriatas
Laisvės al. 13
LT-44238 Kaunas
Tel. 8 699 28 557
El. p.
www.ateitis.lt

Pirmininkas – Gediminas PLEČKAITIS
el. p.

Generalinis sekretorius – Ignas KRIAUČIŪNAS
mob. +30 699 28 557
el. p.
Kauno krašto vietovės pirmininkas – Dominykas URBA
mob. +370 614 05 298, el. p.
 
Kauno arkivyskupijoje
  • 19 jaunųjų ir moksleivių ateitininkų kuopų gimnazijose, vidurinėse ir pagrindinėse mokyklose,
  • 9 studentų ir sendraugių ateitininkų kuopos, korporacijos, klubai.
 

LIETUVOS SKAUTIJA
Lietuvoje atkurta 1989 m. Visuomeninė, savanoriška, nepolitinė, viena didžiausių neformalaus ugdymo vaikų ir jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti per 3 000 narių. Tikslas: vadovaujantis pradininko lordo Roberto Baden-Powello sukurtomis skautiškomis idėjomis, ugdyti organizacijos narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo Tėvynei (šūkis: „Dievui, Tėvynei ir artimui"). Nuo 1997 m. – pasaulinės skautų organizacijos WOSM nariai. Projektai: stovyklos, tarptautinės stovyklos, vadovų mokymo seminarai, tarptautiniai seminarai vadovų kvalifikacijai kelti, jaunimo ir suaugusiųjų resursų vystymo programa.
Nacionalinis biuras
Trakų g. 18
44236 Kaunas
Tel./faks. (37) 42 20 02, mob. +370 614 79 646
El. p.
www.skautai.lt

Tarybos pirmininkas – Kasparas VAIČELIS
Vyriausioji skautininkė – Gabrielė KUČYTĖ
Dvasios vadovas – br. kun. Paulius Saulius BYTAUTAS OFM
 

Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugija
Įsteigta Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus dekretu 2009 m. ir veikia pagal jo patvirtintą statutą. Vienija katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove.
www.siluva.lt

Draugijos pirmininkė – ses. Pranciška Neringa BUBELYTĖ FDCJ, el. p.

Pirmininko pavaduotojas – Evaldas DARŠKUS, el. p.

Kapelionas – kun. Gytis Petras STUMBRAS