į pirmą puslapį

Nuolatinių diakonų ugdymo centras

Rotušės a. 14A
44279 Kaunas
Tel. (37) 40 90 26
www.diakonai.lt

Vadovas – kun. Kęstutis GENYS, mob. 8 620 66 557, el. p.

Dvasios tėvas – kun. Juozapas Marija ŽUKAUSKAS OFM

Pastoracinės praktikos vadovas – kun. Evaldas VITULSKIS 

Nuolatinių diakonų programos koodinatorė – Virginija MALINAUSKIENĖ

Aktualijos
Apie ugdymo centrą

Nuolatinių diakonų tarnystė Kauno arkivyskupijoje pradėta arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus sprendimu, kuriam pritarė ir arkivyskupijos Kunigų taryba. Šį sprendimą ganytojas pristatė 2011 m. spalio 13 d. ganytojiškuoju laišku arkivyskupijos tikintiesiems dėl nuolatinio diakonato tarnystės įvedimo. Pasak šio laiško, „diakonatas skirtas padėti vyskupui ir kunigams bei tarnauti visai Bažnyčios bendruomenei. <...> Diakonas yra įpareigotas skelbti ir aiškinti Dievo žodį, jam skiriamas svarbus vaidmuo vykdant tikinčiųjų katechezę ir naująją evangelizaciją“.

Lietuvoje nuolatinio diakonato tarnystę 2003 metais nutarė įvesti Lietuvos Vyskupų Konferencija, įgyvendindama Vatikano II Susirinkimo nutarimus ir atsiliepdama į Šventojo Tėvo paskatinimą bei suvokdama naujosios evangelizacijos svarbą pokomunistinėje visuomenėje. Buvo parengtos ir Katalikiškojo ugdymo kongregacijoje patvirtintos (2006 m.) Nuolatinių diakonų Lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystės gairės.