į pirmą puslapį

Caritas

 CARITAS logo
Raštinė
Papilio g. 5
44279 Kaunas
Tel. +370 (37) 205 427, mob. +370 673 22 327
El. p.
kaunas.caritas.lt
www.facebook.com/kaunocaritas

Kauno arkivyskupijos Carito pirmininkas – Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis KĖVALAS

Direktorius – Arūnas KUČIKAS
el. p.

Kapelionas –  kunigas Mantas ŠIDEIKIS 

Direktoriaus pavaduotoja – Milita ŽIČKUTĖ-LINDŽIENĖ
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
mob.  +370 646 47 157, el. p.

Veiklų koordinatorė - Kristina BAJARŪNAITĖ,
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
mob.  +370 601 25 822, el. p.

Administratorė – Ona VIRBAŠIŪTĖ
Mob. tel. +370 673 22 327,  el. p.

 

Programų vadovai

Vaiko gerovės instituto (VGI) vadovė – dr. Daiva Kristina KUZMICKAITĖ MVS
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
mob.  +370 616 157 23, el. p.
vgi.caritas.lt

Benamystę išgyvenančių dienos centro (BDC) vadovė – Rosita MIKĖNIENĖ
Partizanų g. 5, 50207 Kaunas
mob.  +370 676 577 24, el. p. 

Nuteistųjų integracijos programos vadovė – Renata DUBAUSKĖ
Papilio g. 5, 50207 Kaunas
mob. +370 638 68 206, el. p.
 

VšĮ Senamiesčio vaikų dienos centro direktorė – Tomas SABALIAUSKAS
Jonavos g. 14, 44269 Kaunas
Tel. 37 42 33 10, mob. + +370 633 42 112,  el. p.
senvdc.lcn.lt

Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadovė – dr. Polina ŠEDIENĖ
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
mob. +370 646 37 802, el. p.

 

DEKANATŲ Carito centrai >>
Apie CARITO organizaciją
Nuo 1989 m. veikiantis Kauno arkivyskupijos Caritas (toliau KA Caritas) padeda Kauno arkivyskupijos bendruomenei su savanorių ir profesionalių darbuotojų pagalba rūpintis silpniausiais savo bendruomenės bei visuomenės nariais. Kartu su kitais geros valios žmonėmis, nevyriausybinėmis, verslo ir valdžios organizacijomis KA Caritas prisideda prie atskirties ir skurdo mažinimo bei socialiai atsakingos visuomenės kūrimosi.

Carito atliekama meilės tarnystė parapijos bendruomenėje yra neatskiriama krikščioniškosios tapatybės dalis drauge su Dievo žodžio skelbimu ir sakramentų šventimu.

Karitatyvinė veikla yra patraukli krikščioniško asmeninio augimo galimybė, įgalinanti krikščioniškąją bendruomenę veiksmingai liudyti tikėjimą.

KA Carito pagalba skirta visų amžiaus grupių (vaikų, jaunuolių, suaugusiųjų, senjorų) asmenims: ligoniams, neįgaliesiems, vienišiems, bedarbiams, smurto, prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms, kenčiantiems nuo priklausomybių, skurstantiems, nuteistiesiems ir benamiams, migrantams ir pabėgėliams, nuo įvairių nelaimių nukentėjusiems asmenims šalyje ir už jos ribų, kitiems socialiai pažeidžiamiems ir į socialinės rizikos, atskirties ir skurdo situaciją patekusiems asmenims bei jų šeimoms.

KA Carito veikla apima:

  • profesionalias socialines paslaugas;
  • savanorišką karitatyvinę tarnystę;
  • įvairių įgūdžių ir kompetencijų ugdymą: neformalų, dvasinį ugdymą;
  • visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas;
  • viešinimą ir leidybą;
  • paramos rinkimą;
  • kitą Ka Carito misijai neprieštaraujančią veiklą.

Misija – liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą jos reikalingiems asmenims bei skatinti į ją įsitraukti Kauno arkivyskupijos parapijų bendruomenes ir visus geros valios žmones.

Dekanatų Carito kordinatorių ir jų kontaktų ieškokite ir Dekanatų puslapiuose>>.

Karitatyvinė veikla parapijose

Vargstančiųjų maitinimas

Veikiančioje Kauno I dekanato „Sriubos“ valgykloje ir maitinimo punktuose (Petrašiūnuose, Rukloje) darbo dienomis yra maitinami nepasiturintys ir vargstantys Kauno arkivyskupijos gyventojai. (Pandemijos metu dalijami maisto daviniai pagal poreikį stokojantiems asmenims.)  

Parama šeimoms

Veikla yra orientuota į skurdžiai gyvenančias ir daugiavaikes šeimas, vienišas mamas ir probleminėse šeimose augančius vaikus.

Senelių namai

Kauno Šančių, Krakių ir Rumšiškių parapijose veikiantys senelių globos namai priima gyventi sunkiai besiverčiančius, vienišus asmenis.

Vaikų dienos centrai

Vaikų dienos centruose juos lankantiems vaikams sudaroma galimybė gauti maitinimą, yra vykdoma dienos priežiūra ir ugdymas, padedama vaikams, patiriantiems smurtą, teikiama pagalba vaikų dienos centrus lankančių vaikų šeimoms. Kauno arkivyskupijoje veikia „Senamiesčio vaikų dienos centras“, Šančių, Palemono, Eigulių, Karmelitų, Ruklos, Kėdainių (Šv. Juozapo) parapijų dienos centrai.

Pagalbos reikalingų žmonių lankymas

Daugumoje parapijų, kuriose veikia Carito grupės, karitiečiai namuose lanko senyvo amžiaus, vienišus asmenis, daugiavaikes šeimas, bendrauja su jais, aiškinasi jų poreikius, teikia dvasinę ir materialinę pagalbą. Plėtojant šią veiklą yra skatinama, kad prie tokios iniciatyvos prisidėtų savanoriai.

Parama drabužiais ir daiktais

Parapijose,  kur yra poreikis ir leidžia galimybės, karitiečiai organizuoja stokojančių asmenų aprūpinimą reikalingais drabužiais ir daiktais. Parapijiečiai ar kiti geros valios asmenys yra kviečiami pasidalinti nebenaudojamais drabužiais, kuriuos priima, peržiūri ir pagal poreikį išdalina Carito nariai ir savanoriai. Žinodami konkrečių reikalingų daiktų poreikį, karitiečiai pasirūpina, kad stokojantieji juos gautų.

Arkivyskupijos Carito programų veiklos 

Pagalba nuteistiesiems 

Remiantis darbuotojų ir savanorių nuolatine veikla, rūpinamasi nuteistų asmenų lankymu, jų dvasiniu ugdymu(si), ryšio su jais ir jų artimaisiais palaikymu, tarpininkavimu pristatant nuteistųjų poreikius įstaigų administracijai. Teikiamos socialinės integracijos paslaugos grįžtantiems į Kauno regioną.

Pagalba benaamystę patoriantiems asmenims 

Nuo 2014 m. rudens Kauno m. veikia dienos centras, kuriame gali lankytis įvairias krizines situacijas patiriantys asmenys, patiriantys benamystę ar iš pataisos įstaigų grįžę asmenys. Lankytojams Carito socialiniai darbuotojai teikia užimtumo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas.

Pagalba neįgaliesiems

Vykdant Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro veiklos programą teikiamos konsultacijas neįgaliesiems, sergantiems epilepsija ir jų artimiesiems socialiniais klausimais (šeima, darbas, neįgaliųjų organizacijos, profesinė reabilitacija ir kt.); dirbama su neįgalių asmenų, sergančių epilepsija, grupėmis: savitarpio pagalba; edukacinis mokymas kaip geriau suprasti savo ligą, išmokti su ja gyventi. Organizuojamos grupių išvykos, vykdoma sociokultūrinė veikla.

Programa „Vaiko gerovės institutas“

Programos tikslas – ieškoti šeimų ir kviesti jas tapti įtėviais ir globėjais, teikti jiems įvairiapusę pagalbą, siekiant, kad vaikai gyventų ne institucijose, bet šeimose. Organizuojamas įtėvių ir globėjų ugdymas ir palydėjimas bei užimtumas vaikams, refleksijų – savipagalbos grupės, filmų terapijos užsiėmimai, vaikams ir tėvams teikiama psichoterapinė pagalba, individualios konsultacijos, susitikimai su vaikų raidos specialistais, vykdoma savanorių paieška.

Užsieniečių integracijos programa

Nuo 2016 m. gruodžio mėn. Kauno arkivyskupijos Caritas įgyvendina Užsieniečių integracijos programą. Bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos Carito organizacija, remiantis jų ekspertiniais ištekliais ir organizacine struktūra, pradėta teikti pagalba į Lietuvą pagal ES programą perkeltiems asmenims, norintiems įsitvirtinti Kauno regione: teikiamos konsultacijos įvairiais integracijos klausimais, pagal poreikius suteikiamos švietimo, medicinos, socialinės ir kitos paslaugos, siekiant jiems padėti įsijungti į bendruomenę ir darbo rinką.

 

Veiklos ataskaitos

Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2021 m. ataskaita I PDF
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2020 m. ataskaita I PDF
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2019 m. ataskaita I PDF
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2018 m. ataskaita I PDF
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2017 m. ataskaita I PDF
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2016 m. ataskaita I PDF
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2015 m. ataskaita I DOC
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2012 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2010 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2009 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2008 m. ataskaita | DOC