į pirmą puslapį

Jono Pauliaus II piligrimų centras

M. Valančiaus g. 4
44279 Kaunas
mob. +370 686 15 225, +370 600 15 899

Bendruomenės „Jono Pauliaus II piligrimai“ vadovas – Mantas KURAITIS

Kapelionas –  kun. relig. šviet. mgr., teol. lic. Artūras KAZLAUSKAS obl. OSB 

Projektų ir komunikacijos koordinatorius – Laurynas BŪDA

 

Aktualijos
  • Jono Pauliaus II piligrimų centre kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 18 val. vyksta pamaldos su Taizé giesmėmis. KVIEČIAME!
  • Kiekvieną trečiadienį 18 val. šv. Mišios arkikatedroje savanoriams.
  • Visos aktualijos ir naujienos www.piligrimyste.lt
Apie piligrimų centrą

Jono Pauliaus II piligrimų centras įsteigtas 2009 m. vasario mėn. Tai Kauno arkivyskupijos kurijos institucija, neturinti atskiro juridinio statuso. 2007 metais patvirtintuose Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimuose nemažai dėmesio skirta bažnytinių institucijų struktūroms stiprinti bei kurti. Todėl 2009 m. ir buvo įkurtas piligriminių kelionių centras, vėliau pavadintas Jono Pauliaus II piligrimų centru.

Vietos ordinaro nustatyta tvarka šis centras vadovauja piligriminių kelionių rengimui ir sielovadai Kauno arkivyskupijoje. Piligrimų sielovadai prie šventovių rūpinamasi steigti piligrimų namus ar sielovados centrus. Jono Pauliaus II centro savanoriai, piligrimai siekia, kad piligrimystė Lietuvoje būtų plėtojama ir dar labiau prieinama kiekvienam pasauliečiui (dekanatuose, parapijose, taip pat ligoniams, negalią turintiems asmenims, mokiniams, mokytojams, studentams, jaunimo, įvairių profesijų grupių nariams).

2015 m. sausio 28 d. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ dekretu patvirtinta iš Jono Pauliaus II piligrimų centro savanorių iniciatyvos naujai susikūrusi religinė bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“.

Nuo 2023 m. spalio Kauno arkivyskupijos piligrimų sielovada rūpinasi  bendruomenė „Jono Pauliaus II piligrimai“. 

Vizija

Piligriminės kelionės teikia galimybę asmenims išpažinti ir liudyti tikėjimą, pagilinti dvasinį gyvenimą, labiau atsigręžti į Dievą, atlikti atgailą, tesėti įžadus, išprašyti sveikatos, dvasinių ar medžiaginių gėrybių, susipažinti su ypatingomis Dievo malonės pasireiškimo vietomis.

Misija

Koordinuoja piligrimines keliones, padeda tinkamai joms pasirengti, rūpinasi piligrimų sielovada.

Veikla
  • Koordinuoja piligrimų sielovadą Kauno arkivyskupijos parapijose ir dekanatuose, kad arkivyskupijos teritorijoje esančios šventos vietos taptų piligrimų dar labiau lankomos. Pagrindinė šventovė ir kartu svarbiausia piligrimystės vieta arkivyskupijoje yra Šiluva, kur 1608 m. apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Kitos piligriminės šventovės – Jono Pauliaus II piligrimų kelyje – Kristaus Prisikėlimo bazilika, Pažaislio vienuolynas, taip pat Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia.
  • Teikia informaciją apie Lietuvoje organizuojamas piligrimines keliones.,
  • Rengia piligrimines keliones į Lietuvoje garsias piligrimystės vietas, kviečia organizuotai vykti į didžiuosius atlaidus.
  • Skatina savanorišką veiklą arkivyskupijoje. Prisideda prie arkivyskupijoje organizuojamų sielovados renginių, bendradarbiauja jaunimo, šeimų, neįgaliųjų sielovadoje.
  • Rengia piligrimines keliones į užsienį.

Veiklos ataskaitos

Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro 2020 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro 2019 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro 2018 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro 2017 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro 2016 m. veiklos ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Jono Pauliaus II piligrimų centro 2014 m. veiklos ataskaita | DOC