į pirmą puslapį

Leidiniai

Lobis. Slapta kelionė į Šiluvą
VšĮ Caritas leidykla Artuma. Išleista 2023 m. – 64 p., iliustruota.

Tai trečioji knyga iš serijos „Perskaitęs duok kitam“, skirtos Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo istorijoms. Knyga skirta šeimai – vaikams, tėvams bei seneliams. Skaitytojai, remiantis tikrais istoriniai faktais, supažindinami su ypatinga Šiluvos istorija, kaip ji tapo svarbiu piligrimų centru ir tuo, kokį lobį atranda nuo amžių į šventovę keliaujantys žmonės. Knygelės priedas – žaidimas „Kelionė į Šiluvą“.

 

 

Adelė. Slapta vaikų draugė
VšĮ Caritas leidykla Artuma. Išleista 2023 m. – 64 p., iliustruota.

Tai knyga iš serijos „Perskaitęs duok kitam“, skirtos Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo istorijoms. Pasakojama apie mokytoją ateitininkę tremtinę Adelę Dirsytę, kuriai rengiama paskelbimo palaimintąja (beatifikacijos) byla. Trumpi kūrybiški tekstai, iliustracijos, ištikimybė istoriniams faktams ir kontekstui – tuo pasižyminti knyga skiriama vaikams ir visai šeimai.

 

 

Magnificat. Šiluvos atlaidai
VšĮ Magnificat leidiniai. Išleista 2020, 2021, 2022, 2023 metais

Knygelė skirta Šiluvos piligrimams, išleidžiama artėjant didiesiems Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidams. Spausdinami maldų tekstai, atlaidų programa ir pamaldų tvarka bei kita svarbi informacija, taip pat praktinė pagalba, kaip pasibaigus atlaidams tęsti tikėjimo kelionę.

 

 

Elena Spirgevičiūtė KAI ŽEMĖ DANGŲ BUČIAVO. Dienoraštis
Kaunas: VšĮ Carito leidykla „Artuma“, 2021. – 223 p., iliustruota.

„Nors neatsisakome pastangų ir minties kada nors išvysti dienoraščio originalą, tačiau šiandien kreipime žvilgsnį į patikimai perduotą tekstą, tam, kad galėtume suprasti Elenos Spirgevičiūtės vidinį gyvenimą, dvasinį brendimą ir galutinį apsisprendimą žmogaus asmens kilnumo bei tikėjimo paliudijimui“, – rašo dienoraštyje knygos sudarytojas vyskupas dr. Algirdas Jurevičius.

 

Kryžiaus kelias su Dievo tarnaite Adele Dirsyte.
Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2017. – 21 p.

Tai mūsų tautietės Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės parašyti Kryžiaus kelio apmąstymai. Jie buvo sukurti ne jaukiai sėdint vienuolyno celėje ar mąstant adoracijos metu. Šios maldos gimė Sibiro platybėse, kenčiant nuolatinius tardymus, pažeminimu, alkį, šaltį, vienatvę ir apleidimą. Tai išgyventi, išmelsti tekstai (jie spausdinami iš Sibiro lietuvių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“).

 

Jus aš draugais vadinu. Miesto misijos, Lietuvos jaunimo dienos, Kaunas, 2013. Albumas
Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2014. – 39 p., iliustruota.

Nedidelės apimties leidinyje daugiausia fotografijomis atspindimos džiaugsmingos akimirkos iš pirmąkart Lietuvos Bažnyčioje surengtų evangelizacinių Miesto misijų ir didžiausio Lietuvos jaunimo susitikimo – Lietuvos jaunimo dienų 2013 metais Kaune. Jauni ir džiugūs veidai, kūrybingų renginių bei maldos susitikimų fragmentai, trumpi liudijimai atskleidžia jaunų žmonių džiaugsmą bei atvirą širdį priimti Jėzaus draugystę, troškimą dalytis tikėjimo ir krikščioniškos bendrystės džiaugsmu.

Viešpats mano šviesa. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ atsiminimai.
Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2013. – 368 p., iliustruota.

Ši knyga – tai arkivyskupo atsiminimais apie savo gyvenimo ir tarnystės metus, sutiktus žmones ir bendražygius, taip pat istorine-dokumentine medžiaga gyvai paliudytas ilgas ir sudėtingas Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijos tarpsnis. Jis apima laikotarpį nuo gūdžiausio sovietmečio iki laisvės ryto bei Nepriklausomybės lūkesčių ir darbų metų.

Atsiminimuose atsiskleidžia, kokių persekiojimų ir represijų patyrė tie Bažnyčios žmonės, kurie vien tiesos žodžiu stojo prieš tikėjimo, tautos laisvės pavergimą sovietmečiu. Knygos puslapiuose – ir unikalus pasakojimas, kaip nelengvai, tačiau su viltimi ir tikėjimu nuo pat pirmųjų tautos Nepriklausomybės žingsnių buvo kuriamas bažnytinis gyvenimas Kauno arkivyskupijoje, kaip Bažnyčia Lietuvoje ir šiandien tarnauja bendrajam visuomenės gėriui likdama tiesos ir sąžinės balsu.

Albumas „ŠILUVOS ŠVENTOVĖ“ ŠILUVOS ŠVENTOVĖ. The Shrine of Šiluva. Albumas .
Kaunas: VšĮ „Terra Publica“ ir Kauno arkivyskupija, 2013. – 115 p., iliustruota.

Albume dviem kalbomis – lietuvių ir anglų – pristatoma Šiluvos istorija, jau daugiau kaip penkis šimtmečius besitęsianti gyva piligrimystės tradicija, ypač per čia nuo seno švenčiamus Šilinių – Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus. Išsamiai supažindinama su didžiosiomis šventovėmis – Švč. M. Marijos Gimimo bazilika ir Apsireiškimo koplyčia, jų sakralinėmis vertybėmis. Albume atspindima ir pastarųjų metų pasikeitimai Šiluvoje, kuri kaskart tampa vis šiuolaikiškesne ir patrauklesne piligrimystės vieta ne tik Lietuvos tikintiesiems. Leidinyje atspindima ir ta Šiluvos istorijos dalis, kuri paženklinta tokiais svarbiais Bažnyčiai Nepriklausomoje Lietuvoje įvykiais, kaip pal. Jono Pauliaus II apsilankymas, Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus iškilmės ir kita. Piligrimai ras albume reikalingos aktualios informacijos, kurios gali prireikti išsirengus susitikti su Dievu, kitais ir savimi šioje ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje garsioje Marijos šventovėje.

LAUDEATUR Nr. 1Tiesa išlaisvina. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus prisiminimai apie dvidešimt „LKB kronikos“ metų.
Kaunas: Kauno arkivyskupijos kurija, 2012. – 95 p.

Prisiminimai apima laikotarpį nuo 1968-ųjų, pirmųjų kunigystės metų ir pirmųjų susidūrimų su sovietinės valdžios represijomis prieš tikėjimo laisvę, iki 1988-ųjų, kai po kalinimo ir tremties pagaliau švito išsivadavimo rytas. Prisiminimuose liudijama „Kronikos“ leidimo ir platinimo istorija nuo pirmojo numerio 1972-aisiais, su pagarba minimi ištikimieji, nuolat pavojuje buvę talkininkai ir bendražygiai, nelengvos dienos ir naktys KGB kalėjime Vilniuje, vėliau Permėje, Tomske gyvai atskleidžia, prieš kokią baisią melo ir prievartos sistemą tada kovota nelygioje, bet Dievo laimintoje kovoje tiesos žodžiu.

LAUDEATUR Nr. 1LAUDETUR. Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos leidinys.
Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2010, nr. 1 – 28 p.; 2012, nr. 2. – 16 p.

Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos (arkivyskupo S. Tamkevičiaus dekretu įsteigtos 2009 m.) leidinio LAUDETUR pirmajame numeryje spausdinami draugijos dvasios tėvo kun. Gintaro Blužo OFS parašyti mąstymai ir pamokymai kiekvienam metų mėnesiui. Skiriama draugijos nariams.

 

Kauno arkivyskupijos bažnyčiosKauno arkivyskupijos bažnyčios. Iliustruotas žinynas.
Kaunas: VšĮ „Terra Publica“ ir Kauno arkivyskupijos kurija, 2010. – 228 p.

„Kiekvienos parapijos centras yra bažnyčia. Vienos iš jų labai senos, siekiančios Vytauto Didžiojo laikus, o vėliausios pastatytos atkurtos Nepriklausomybės metais. Bažnyčių fundatoriai ir visi tikintieji žmonės brangino Dievui skirtas šventoves ir jas kiek pajėgdami puošė. Dėl šios priežasties daugelis bažnyčių tapo pačiais įspūdingiausiais ir gražiausiais Lietuvos miestų, miestelių ir bažnytkaimių architektūros ir meno paminklais. Šiame albume rasime visas Kauno arkivyskupijos bažnyčias – mūrines ir medines, labai puošnias ir pačias kukliausias. Jos visos primins gyvąją Bažnyčią – šimtus tūkstančių tikinčiųjų žmonių, gyvenusių prieš kelis šimtus metų ir gyvenančių dabar. Šie žmonės yra pats didysis turtas. Bažnyčių pastatai tik tarnauja žmonėms, kurie kaip piligrimai keliauja į Tėvo namus“, – rašoma arkivyskupo S. Tamkevičiaus pratarmėje.

„Šiluvos žinia“ – Jubiliejinis leidinys.
Kaunas: Kauno arkivyskupijos Spaudos tarnyba, iliustruotas, 2009 m. gegužė, nr. 7. – 75 p.

Išsamiai nušviečiamos Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejaus iškilmės Šiluvoje 2008 m. rugsėjo 6–15 d., Jubiliejinių metų užbaigimas Romoje, spausdinami ganytojų pamokslai, kai kurių katechezių, konferencijų tekstai.

 

 

 

 

Kauno arkivyskupijos antrasis sinodas.
Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2008. – 224 p.

Tai Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo parengiamojo etapo (2003–2007 m.) dokumentų ir Sinodo susirinkimo (2007 m. spalio 20-21 d.) nutarimų rinkinys. Arkivyskupo S. Tamkevičiaus patvirtinti nutarimai nuo 2008 m. įsigaliojo kaip dalinė Kauno Bažnyčios teisė ir tapo arkivyskupijos gyvenimo organizavimą visose sielovados srityse reglamentuojančia norma. Knygoje taip pat spausdinami sušaukimo ir pasirengimo Sinodui dekretai, komisijos, parengiamojo etapo ir Sinodo susirinkimo kronika, delegatai, Jono Pauliaus II sveikinimas Sinodo sušaukimo proga (2003), tuomečio Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ žodis.

LUADETUR Nr. 1Apreiškimo Švenčiausiajai Dievo Gimdytojai Akatistas.
Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2008 (2018 m. – II leidimas) – 36 p.

Nedidelėje knygelėje skaitytojas supažindinamas su Akatistu – vienu gražiausių Bažnyčios kūrinių Dievo Motinos garbei pasakojant jo sukūrimo istoriją V a. antroje–VI a. pirmoje pusėje, aptariant struktūros bruožus. Kadangi šis garbingas, brandus kūrinys yra iš seniausios Bažnyčios Tradicijos, iš to laikotarpio, kai Bažnyčia dar nebuvo pasidalijusi, jis priimtinas ir giedotinas visose Bažnyčiose ir visose bendruomenėse. Leidinyje taip pat pristatoma Akatisto liturgija, mokanti ir skatinanti jį giedoti šiandien.

Šiluva. Piligrimo vadovas.
Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2008 (pirmasis leidimas – 2006). – 96 p.

Ši spalvinga, gausi fotografijų ir istoriografijos knygelė skirta kiekvienam norinčiam draugiau sužinoti apie Šiluvą. Piligrimo vadove pasakojama apie netikėtą Dievo sumanymą – iš istorijos ūkanų ištraukti niekam nežinomą kaimelį, Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu jį išgarsinti, padaryti sielos ir kūno sveikatinimo vieta. Šis Dievo sumanymas tęsiasi jau pusę tūkstantmečio. Prieš 400 metų Šiluvoje apsireiškė Dievo Motina. Šiluvos bažnyčiai ir parapijai neseniai sukako 550 metų. Prabėgo bene pusė tūkstantmečio, kai Šiluvoje imta švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Į piligrimystę Šiluvoje išsirengiantis piligrimas ras knygelėje Šiluvos istoriją praeityje ir dabar, svarbią piligrimui informacinę medžiagą ir maldyną.

„Šiluvos žinia“Kauno arkivyskupijos kurijos periodinis leidinys, įsteigtas rengiantis Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui.
Kaunas: Kauno arkivyskupijos Spaudos tarnyba, iliustruotas, 2007 m. gegužės–2008 m rugpjūčio mėn. išleisti 6 numeriai.

Nuosekliai atspindima dvejų metų pasirengimo Jubiliejui eiga parapijose, dekanatuose ir arkivyskupijos mastu, kitose Lietuvos vyskupijose ir pasaulio lietuvių bendruomenėse – piligriminės kelionės į Šiluvą, Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos kelionė, Eucharistijos kongresai dekanatuose, Eucharistijos šventės parapijose, Mariologinis ir Eucharistinis kongresai, spausdinama informacinė, biblinė-teologinė medžiaga, tikinčiųjų liudijimai, pasakojama apie kitus įvairius Jubiliejaus renginius ir sumanymus (konferencijas, parodas etc.). 

Stasys Yla. Šiluva Žemaičių istorijoje.
Kaunas: Kauno arkivyskupija, 2007. – iliustr., su priedais (dokumentų vertimais) ir išsamia bibliografija. – 448 p.

Ši Stasio Ylos knyga Lietuvoje pasirodo pirmą kartą. Čia spausdinama 1970 m. JAV išleista veikalo pirma dalis ir antros dalies rankraštis. Knygos autorius – kunigas, teologas, rašytojas katalikų visuomenės veikėjas, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys, po tremties atsidūręs JAV. Tai iki šiol nepamainoma, pirma išsami, gyvai parašyta Šiluvos ir jos bažnyčios istorija. „Šią knygą galima vadinti ir Lietuvos bažnyčios istorija, kurioje autorius stengiasi nubrėžti taip pat lietuviškumo istorijos gaires“ (dr. Irena Vaišvilaitė). Pirmoji dalis, pavadinta „Reformacija ir restauracija“, ir antroji dalis – „Tarp priespaudos ir išsilaisvinimo“ apima Šiluvos istoriją nuo bažnyčios įkūrimo XV a. vid. iki spaudos atgavimo metų Lietuvoje XX a. pr. „Tikrai malonus sutapimas, kad artėjant 400 m. Šiluvos jubiliejui išvysime visą Šiluvos istoriją vienoje knygoje. Tiesa, šiai istorijai trūks skyriaus apie sovietmetį, kurio, gyvendamas Vakaruose, kun. Yla negalėjo išsamiai parašyti. <...> Pritariu redaktorių sprendimui prie kun. Ylos parašytos Šiluvos istorijos nepridėti kitų autorių tekstų“, – rašo arkiv. S. Tamkevičius pratarmėje sveikindamas knygos pasirodymą ir jos leidimo bendradarbius.

Kauno arkivyskupijai 75.Leidinys apie Kauno arkivyskupijos praeitį ir dabartį.
Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2001. – 80 p.

1926 metais įsteigus Lietuvos bažnytinę provinciją, pasak dr. Irenos Vaišvilaitės, „Kaunas tapo religine Lietuvos širdimi“. Du dešimtmečius trukusią Bažnyčios plėtotę nepriklausomoje Lietuvoje nutraukė karas ir sovietų okupacija, užsitęsusi beveik penkis dešimtmečius. Po dvasinio pakilimo Atgimimo laikotarpiu vietinei Bažnyčiai atsivėrė kasdienio darbo barai evangelizacijos, katechezės, įvairiopos sielovados, kultūros, socialinės bei karitatyvinės veiklos srityse. Šiame Kauno arkivyskupijos įkūrimo 75-ųjų metinių jubiliejui skirtame iliustruotame leidinyje supažindinama su arkivyskupijos istorija ir apibūdinama šiandieninė jos padėtis. Knygelė išleista 2001 m. gruodžio 6–9 d. Kaune iškilmingai minint arkivyskupijos jubiliejų.

Lietuvos II Eucharistinis kongresas.Fotodokumentinis leidinys.
Kaunas: Lietuvos II Eucharistinio kongreso organizacinis komitetas, 2000. – 168 p.

Leidinyje vaizdu ir žodžiu išsamiai pasakojama apie 2000 m. birželio 1–4 d. Kaune vykusį didžiausią Krikščionybės Jubiliejaus renginį – Lietuvos II Eucharistinį kongresą. Pateikiamos Kongrese sakytos kalbos, homilijos, konferencijos bei kiti istoriniai dokumentai, nuotraukose – svarbiausios Kongreso akimirkos. Anot arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, „šis leidinys vieniems padės prisiminti tų dienų dvasinius išgyvenimu, kitiems – dar labiau įsigilinti į Kongreso metu pasakytas mintis, dar kitus paskatins nesustoti ties Kongreso kulminacija Santakoje, bet tapti Eucharistijos sąjūdžio dalyviais“.

Kauno arkivyskupijos naujienos.Oficialus arkivyskupijos informacijos biuletenis.
Kaunas: Kauno arkivyskupijos Spaudos tarnyba, leistas nuo 1998 metų Velykų iki 2002 m. vasaros.

Šiame leidinyje (leistas maždaug kartą per ketvirtį, išėjo 11 numerių) arkivyskupas kaip ganytojas kreipdavosi į arkivyskupijos kunigus bei aktyviuosius sielovados bendradarbius pasauliečius. Jame taip pat skelbta kurijos informacija kunigams, kurijos institucijų aktuali informacija. Metų pradžioje – kurijos institucijų praėjusių metų veiklos apžvalga bei einamųjų metų planai, pavasario numeryje paprastai būdavo pateikiamas arkivyskupijos kunigų žinynas, kita aktuali informacija. Atsiradus galimybei 2003 m. atidaryti naują arkivyskupijos svetainę, popierinio leidinio leidyba nutraukta ir tapo internetiniu arkivyskupijos naujienų periodiniu naujienlaiškiu „Kauno arkivyskupijos kronika“.