į pirmą puslapį
Keliaukime su popiežiumi Pranciškumi
Paskelbta: 2019-01-11 08:26:32

2019 m. sausio 10 d.

Laiškas kunigams ir tikintiesiems apie sielovados pasiūlymą 2019-iesiems metams

Brangūs kunigai, mieli tikintieji,

pradedame naujus Viešpaties mums duodamus metus. Kiekviena jų diena pateiks daugybę galimybių ir pasiūlymų. Evangelija mus skatina naudoti šį laiką, kad jis artintų prie Dievo ir žmonių.

Praėję metai išsiskyrė popiežiaus Pranciškaus apsilankymu Lietuvoje. Keliavome ne tik jo pamatyti, bet ir melstis kartu. Tačiau to neužtenka. Tik kai priimsime Šventojo Tėvo paskatinimus, kai jo žodžiai taps mūsų vidiniu turtu, šis apsilankymas duos gausių vaisių. Todėl verta grįžti prie jo išsakytų minčių, gilintis į jo mokymą.

2018-aisiais vėl buvome susirinkę į Kauno arkivyskupijos simpoziumą. Jis apibendrino praėjusių dvejų metų patirtis. Per tą laiką dekanatuose ir arkivyskupijos centruose įvyko daug susitikimų su kunigais ir parapijų pastoracinių tarybų nariais. Siekėme padėti, kad šios tarybos būtų aktyvios ir realiai veiktų parapijose. Nuo parapijiečių bendro darbo su klebonu, atsakomybės prisiėmimo už parapijos gyvenimą ir noro dalytis savo tikėjimu su kitais priklausys mūsų bendruomenių ateitis.

Šiais metais kviečiu savitai keliauti su popiežiumi Pranciškumi. Tai sielovados pasiūlymas, kuris duos puikią progą labiau įsigilinti į popiežiaus Pranciškaus tiek Lietuvoje, tiek ir kitur aptartus reikšmingus tikėjimo ir gyvenimo Bažnyčioje klausimus, juos susieti su mūsų gyvenimo aktualijomis, svarstyti, ką toliau turėtume daryti.

Kiekvienas mėnuo turės savo temą. Kartu su trumpu temos pristatymu bus pateiktos Šventojo Rašto citatos, popiežiaus kalbų ištraukos, mėnesio maldos intencijos. Jus pasieks ir trumpas 2–3 min. temą iliustruojantis filmukas bei skaidrių prezentacija, taip pat vaizdo mokymai su lietuviškais subtitrais, temai pritaikyta giesmė, rekomenduojamų knygų, dokumentų sąrašas platesniam susipažinimui. Reikšmingi ir klausimai, skirti svarstyti bei dalytis grupelėse. Taigi daug įvairios medžiagos, iš kurios galima rinktis tai, kas aktualiausia, labiausiai prakalbina ar tinka konkrečiai bendruomenei. Nors nauja tema ir sielovadinė medžiaga bus pasiūloma kiekvieną 2019 mėnesį, tačiau ji visada lieka aktuali ir galima naudoti bet kurį mėnesį.

Labai kviečiu, kad šia medžiaga, kurią rasite Kauno arkivyskupijos svetainėje kaunoarkivyskupija.lt, aktualijose  >>, pasinaudotumėte ne tik asmeniškai, bet ir maldos bei jaunimo grupėse, susitikimuose su sakramentais besirengiančių vaikų tėvais, po Alfa kurso susiformavusiose grupelėse, šeimų susitikimuose, tikybos pamokose, atsinaujinimo dienų ir kituose renginiuose. Kunigus, maldos ir kitų grupių vadovus prašau pasirūpinti, kad ši medžiaga pasiektų tikinčiuosius. Kvieskite ir raginkite visus ja pasinaudoti, sudarykite tam sąlygas. Šis sielovados pasiūlymas duoda daug laisvės pritaikyti teikiamą medžiagą pagal vietos aplinkybes, taip pat skatina būti kūrybingus, tapti vis gyvesniais Kristaus Bažnyčios nariais.

Kartu su popiežiumi Pranciškumi prašykime, kad Šventoji Dvasia įkvėptų mums karštą troškimą būti šventiems didesnei Dievo garbei  (Apaštališkasis paraginimas Gaudete et Exsultate apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje, 177).

Melskime, kad Mergelė Marija išprašytų mums naujo, iš prisikėlimo kylančio užsidegimo visiems nešti gyvybės Evangeliją (Apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium apie Evangelijos skelbimą šiuolaikiniame pasaulyje, 288).

Jūsų Kristuje –

+ Lionginas VIRBALAS SJ

Kauno arkivyskupas metropolitas