Kauno arkivyskupijos kurijos informacija dėl kunigo Kęstučio Genio (papildyta)
Paskelbta: 2024-07-15 09:27:17

Perduodame kunigo Kęstučio Genio žinią tikintiesiems.

,,Mieli Kauno arkivyskupijos žmonės, o ypač Raseinių krašto tikintieji, kurie laukėte mano tarnystės pradžios Šiluvos, Lyduvėnų ir Žaiginio parapijose, noriu visų atsiprašyti: negaliu priimti klebono pareigų ir kitų iš jų tenkančių įsipareigojimų dėl kunigiškai tarnystei šiuo metu esamų kanoninių kliūčių. Todėl dėkodamas arkivyskupui už pasitikėjimą ir prašydamas Jūsų atleidimo bei maldos, laisva valia pasitraukiu iš kunigo tarnystės apmąstyti savo gyvenimo kelią. Atsiprašau už neatlieptus lūkesčius ir sudužusias viltis. Taip pat norėčiau, kad žinotumėte, jog ten, kur buvau ir tarnavau, visa dariau su tikėjimu ir nuoširdžiai. Prašau, jei esu Jūsų laiko vertas, palydėjimo maldoje.

Su dėkingumu kiekvienam už tikėjimo ir Dievo patirtį,

Kęstutis Genys“

Kauno arkivyskupijos kuriją praėjusią savaitę pasiekus pranešimui dėl kunigo Kęstučio Genio nesuderinamo su celibato priesaika gyvenimo būdo, arkivyskupas iš karto reagavo – susisiekė su pačiu kunigu, kuris tai patvirtino, atsiprašė arkivyskupo, o kartu ir visų papiktintų žmonių, bei pasiprašė atleidžiamas iš kunigo tarnystės; arkivyskupas patenkino jo prašymą ir pagal kunigo padarytą nusižengimą pritaikė jam kanoninę sankciją, remdamasis Kanonų teisės kodekso 1395 kan. § 1 (bylojančiu apie dvasininko celibato priesaikos sulaužymą), suspendavo kun. Kęstutį Genį nuo visų kunigiškųjų pareigų.

Šiuo metu arkivyskupas ieško, ką paskirti Šiluvos, Lyduvėnų ir Žaiginio parapijų klebonu, ir kai tik bus rastas tinkamas sprendimas, apie tai bus pranešta.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas prašo visų tikinčiųjų dar labiau jungtis į bendrą maldą už Bažnyčią.

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune