Marijos Gimimo iškilmėje Šiluvoje – lietuvių vienybės dovanos maldavimai (2022 09 08)
Paskelbta: 2022-09-08 19:14:49

Nuotraukos – Linos Urbonienės, klier. Manto Skaivydo

„Mūsų maldos čia – tai Mergelės Marijos troškimas, kad garbintume jos Sūnų čia, Šiluvoje, ir savo gyvenime. Būkit pasveikinti, brangieji, teatsigaivina jūsų gyvenimai“, – džiugiai sveikino piligrimus ir transliacijų dalyvius ne tik Lietuvoje Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, rugsėjo 8-ąją švenčiant čia Švč. Mergelės Marijos Gimimą Šiluvoje, kur tęsiasi didieji atlaidai.

Per šį Marijos gimtadienį buvo švenčiama ir Lietuvių vienybės ir bendruomenių diena su vienybės dovanos maldavimais – visoje lietuvių tautoje, pasklidusioje ir po svečias svečiose šalis, taip pat įvairiose bažnytinėse ir kitose bendruomenėse.

Liturginę katechezę sakęs diakonas Darius Chmieliauskas atkreipė dėmesį, jog būti vienybėje atrodo gražu ir kultūringa. Tačiau net ir mums, krikščionims, vienybė nelengva. Nesutarimus patyrė, kaip rašoma apaštalo Pauliaus laiškuose, jau pirmosios krikščionių bendruomenės, nors vienybės prašymą yra išsakęs pats Jėzus, tardamas savo mokiniams: „Būkite viena...“

Pasak diakono, vienybė yra dovana, kuri neįmanoma vien žmogaus pastangomis. Popiežius Pranciškus, parašydamas encikliką „Fratelli tutti“, matė svarbų reikalą kalbėti šių dienų pasauliui apie vienybę ir socialinę draugystę, kad būtume ne tik pakantus, „korektiški“, bet ir draugiški, kaip broliai ir seserys... Kad ir koks fiziškai ar ideologiškai kitas man būtų tolimas, turiu mylėti kaip Viešpats. Marija yra tokios motiniškos meilės, skirtos visiems savo vaikams, pavyzdys. Ar nebūtų lengviau, jei meilei atsiveriančiu žvilgsniu žvelgtume į kitus parapijose, bendruomenėse, į tautiečius, gyvenančius svetur?

Visai netrukus, po katechezės ir Rožinio, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Eucharistijos pradžioje sveikino  kasmet į atlaidus atvykstantį ir iš Šiluvos tautiečius pasaulyje pasveikinantį Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatą užsienio lietuvių sielovadai prelatą Edmundą Putrimą, taip pat brolius kunigus, tarnaujančius užsienio lietuvių bendruomenėse – Airijoje, Argentinoje, Australijoje Brazilijoje, Italijoje, JAV, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Rusijoje bei kitur.

Buvo pasveikinti ir gausūs tos dienos piligrimai – dauguma jų atkeliavo į Šiluvą su savo bendruomenių nariais ir simbolika. Eucharistiją aikštėje šventė plati Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio narių šeima, kuri plečiasi ir auga ir kitų vyskupijų parapijose. Pas savo dangiškąją Globėją atvyko Marijos draugijos Kauno arkivyskupijoje nariai nei Marijos legionas, taip pat „Gailestingumo versmės“ bendruomenė. Šiluvoje apsilankė pasauliečiai pranciškonai, fokoliarai bei kitos maldos grupių, judėjimų, draugijų bendruomenės.

Homilijoje prelatas Edmundas Putrimas atkreipė dėmesį, jog  Bažnyčia savo liturgijoje švenčia tik tris gimtadienius – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Šv. Jono Krikštytojo bei Švč. Mergelės Marijos.

„Neįmanoma Marijos atskirti nuo Bažnyčios ir nuo Kristaus. Ji lieka Bažnyčios atspindys. Jos asmenyje matome Bažnyčios ateitį, nepaisant jos abejonių ir padarytų klaidų“, – sakė atlaidų svečias, pasidalydamas mintimis, kas šiandien aktualu tarp lietuvių, kuriančių gyvenimą net 50-yje pasaulio šalių.

Prelatas E. Putrimas išreiškė pagarbą ypač motinoms, močiutėms, kurios rūpinasi ir gyvenant svetur  išlaikyti šeimose lietuvišką žodį ir tradicijas; pagarbą visiems prisidedantiems prie tautinės ir krikščioniškosios tapatybės perdavimo ateinančioms kartoms. Savo vertybėmis pasirenkantys tik turtus ir daiktus („kam man ta lietuvybė“), evangeline mintimi, stato savo namus ant smėlio.

Užbaigiant iškilmę arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ pristatė iniciatyvą – prašyti dvasinės giminystės ryšio su Didžiąja Mergelės Marijos bazilika Romoje. Plačiau >>

Kasdien Šilines giesme praturtina chorai, atvykstantys iš įvairių Lietuvos vietų. Iškilmingoje Eucharistijoje rugsėjo 8-ąją giedojo VDU „Rasos“ gimnazijos choras, vadovaujamas Ramūno Baranausko. Vakaro šv. Mišiose aikštėje giedojo jungtinis tremtinių ir politinių kalinių choras ( iš Kauno, Gargždų, Telšių, Plungės, Panevėžio, Kuršėnų).

Rugsėjo 9-ąją, penktadienį, Kristaus kančios dieną, į Šilines ypač kviečiami ligų ir negalių varginami bei tie, kurie tarnauja silpnesniems, mažina žmonių kančią ir vargą.

Artimo meilės ir sveikatos dienos programa >> 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune