Lietuvos šeimų ir jaunimo šventė Šiluvoje (2022 09 10)
Paskelbta: 2022-09-10 21:19:39

Nuotraukos – Juozo Kamensko, Manto Skaivydo ir Jono Urbo MIC

„Brangieji, esate mūsų dangiškosios Motinos svajonės išsipildymas! Jūs atvykote ir sveikinate Dievo Motiną jos Gimimo proga. Kaip viena tikinčiųjų šeima susirinkote atgaivinti širdžių, sustiprinti tikėjimo ir paskui eiti per pasaulį Dievo garbinimo dvasia!“ – džiugiai sveikino piligrimus Šiluvos aikštėje rugsėjo 10-ąją Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Šeimų dieną atlaiduose šventė šeimos, atkeliavusios ir su vaikais, seneliai ir močiutės – su savo vaikaičiais, Lietuvos vyskupijų Šeimos centrų vadovai, bendradarbiai, savanoriai, tarp jų ir tie, kurie rengia Santuokos sakramentui sužadėtinius parapijose. Atvyko šeimas bendrystei siejantys judėjimai ir bendruomenės. Atlaidus, be piligrimų iš Lietuvos, pasiekė ir atkeliavusieji iš Seinų bei Punsko. Be to, Šiluvą savo visada gera nuotaika ir atributika pradžiugino visas šimtas „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės narių!

„Dievas didis! Jis didis, kad būdami skirtingų dialektų, iš skirtingų regionų, susirenkame bendram tikslui. Dievo Dvasios čia atvesti, mes tampame broliai ir seserys. Sėdamės prie vieno stalo ne kaip priešai, bet kaip bičiuliai, linkime vienas kitam ramybės, kad būtume pripildyti džiaugsmo“, – prieš iškilmingą Eucharistiją nuskambėjo katechezės žodžiai. Ją aikštėje sakęs kunigas Mindaugas Grigalius (Šiaulių vyskupija) atkreipė dėmesį, jog Marija šitaip surenka maldai Bažnyčią ir ši malda padeda išgyventi pašaukimą būti santykio žmonėmis.

Katechezės šeimoms mintimi, dabar santuokai sudaryti žmonėms reikia drąsaus pavyzdžio, nes santykiuose jie nori turėti „pravertas duris“, baiminasi įsipareigoti. Šiam įsipareigojimui, kaip ir kunigiškajame ar vienuoliniame pašaukime, reikia aukos, nuolankumo Dievo planams – toks yra krikščionio pašaukimas.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Koncelebravo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, abu mūsų kardinolai – Audrys Juozas Bačkis ir Sigitas Tamkevičius SJ, taip pat arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ bei kunigai, tarp jų ir tarnaujantys šeimų sielovadoje.

Giedojo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios choras „Totus Tuus“, vadovaujamas Ernestos Dargužienės. Grojo pučiamųjų kvintetas iš Telšių, vadovaujamas Dariaus Jurgučio.

Homiliją pasakęs vyskupas Arūnas Poniškaitis atkreipė dėmesį, jog tvirto ryšio ir solidarumo, kurio šeimoms melsta šioje Eucharistijoje, pagrindas yra nesikeičiantis. Tai vis tas pats, nesikeičiantis Dievo artumas – Dievo, kuris yra Emanuelis – „Dievas su mumis“.

Evangelijoje pagal Joną nuskambėjęs vestuvių Galilėjos Kanoje, ganytojo žodžiais, įvykis vyksta laikų pilnatvėje. Toji pilnatvė yra atėjusi su Jėzumi Kristumi – į mūsų namus, net jei jie netobuli ir juose daug ko trūksta. Santuoka, šeima nėra vienos dienos įvykis, bet viso gyvenimo kelionė. Rūpintis šeima – tai visų pirma paklausti savęs: kaip aš pats galiu dar labiau mylėti?

„Ne lengvas, atsainus stebukladario mostas pripildo indus geriausio skonio vyno, bet Dievo meilė, parodyta mums iki galo. Tai, kas pripildo namus pilnatvės, tobulumo, vestuvių džiaugsmo, tie indai yra pripildomi iš atvertos Jėzaus Širdies, Jo meilės ir gailestingumo“, – sakė vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Ganytojo padrąsinimu, visos nesėkmės, neištikimybės neatitolina nuo Dievo taip, kad negalėtume Jo pasiekti. Jis pasilieka kiekvienoje šeimoje, kad ir kokia netobula būtų, „nenurašo“ mūsų gyvenimo.

Jis kviečia kasdien mylėti konkrečioje situacijoje, kaip tik gebame...
Prisiimti asmeninę atsakomybę...
Gyventi ta meile, kuri ateina iš Dievo...
Pasitikėti, jog tarp erškėčių kasdienybėje Dievas su meile gali sunokinti vaisius šeimai ir visai visuomenei.
Jis visada yra laukiantis Tėvas, kuris yra švelnus kaip Motina.

Šią Lietuvos šeimų bendrystės, į kurią sutelkė didieji Marijos Gimimo atlaidai, valandą sutuoktiniai buvo pakviesti atnaujinti Santuokos pažadų. Vyriausiojo atlaidų ceremonijarijaus kunigo Artūro Kazlausko padedami, šeimų vyrai ir moterys rankų susikabinimu, šiltais žvilgsniais ir atliepu dėkojo Dievui ir vienas kitam, prašė padėti jiems toliau vienam kitą mylėti ir savo meilę liudyti pasauliui.

Po šv. Mišių šeimos rinkosi į agapę.  Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas įteikė pažymėjimus sutuoktinių poroms, kurios šiemet baigė mokymus Kauno arkivyskupijos Šeimos centre ir įsipareigojo rengti sužadėtinius Santuokos sakramentui. Jas pasveikino kunigas Artūras Kazlauskas, grojo vyrų ansamblis „Gitarija“.

16 val. Apsireiškimo koplyčioje buvo meldžiamasi ukrainiečių kalba švenčiant graikų apeigų katalikų liturgiją. Plačiau >>. 

Tą pačią dieną Mergelės Marijos gimtadienį Šilinėse, įsilieję į bendrą piligrimų jūrą, šventė jauni žmonės, jų organizacijos, vyskupijų Jaunimo centrų vadovai, jaunimo lyderiai.

Į Šiluvą piligrimystėje pėsčiomis atkeliavo Šiaulių krašto jaunimas drauge su savo ganytoju – Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras kvietė jaunuolius nuo vidudienio iki vakaro šv. Mišių pakeliauti Gyvosios piligrimystės maršrutais. Šiluvos šile einant Kryžiaus kelią buvo dalijamasi tikėjimo liudijimais. Apie šią piligrimystę plačiau čia >> .

Prieš vakaro šv. Mišias su jaunimu katechezę sakęs kunigas Vincentas Lizdenis atkreipė dėmesį, jog šiais laikais mes nebijome mirti, nes apie mirtį mažai galvojame, bet bijome... gyventi. Ar gyventi reikštų gerai išnaudoti, išbandyti visas gyvenimo teikiamas galimybes? Pasak kunigo Vincento, tai veikiau reiškia ne gyventi, bet užsimiršti ( nuo žodžio „mirti“). Taip pabėgam nuo klausimų, kurie mums skauda.

„Tačiau tas „vienas mūsų gyvenimo kartas“ tęsiasi amžinai, tad jam reikia tikros meilės ir tikros tiesos. Jam reikia Jėzaus“, – sakė kunigas Vincentas jauniems žmonėms, kalbėdamas ne apie užsimiršimo, bet Prisikėlimo gyvenimą ir ragindamas eiti artyn prie Jėzaus per išpažintį.

Šv. Mišioms vadovavęs LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius savo homilijoje taip pat kalbėjo apie evangelinį sūnaus palaidūno sugrįžimą pas Tėvą. Klystančio, nuodėmingo žmogaus realybėje ateina Dievo išgelbėjimas.

Ganytojas ragino pamesti „aukso veršius“ ir skubėti gyventi prasmingai. Taip pat ir dalyvauti pasirengimo kelionėje link Pasaulio jaunimo dienų, kurios 2023 metų vasarą vyks Lisabonoje (Portugalija).

Visai vakarėjant ne tik jaunimas išėjo su žiburiais rankose paskui Švenčiausiąjį Sakramentą. Šiluvos šventovę tą vakarą apjuosė Žiburių procesija. Ji buvo einama meldžiantis už pašaukimus, už atpažinimą, kur veda Šventoji Dvasia (žr. nuotraukų daugiau >>).

 Sekmadienis, rugsėjo 11-oji, – tai pagrindinė atlaidų diena. Pirmą kartą Šilinėse švęsime Bažnyčios dieną

 

Vaizdo žinioje – apie jaunimą Šiluvoje 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune