Šilinių sekmadienį – malda už artimą žmonėms Bažnyčią (2022 09 11)
Paskelbta: 2022-09-11 21:12:54

Nuotraukos – Juozo Kamensko (jaunesniojo)

Rugsėjo 11-ąją didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje pasiekė kulminaciją – pagrindinį sekmadienį, kurį Šilinių istorijoje pirmą kartą šventėme kaip Bažnyčios dieną.

„Esame Dievo šeimos vaikai, broliai ir seserys. Džiaukimės tuo nuostabiu Bažnyčios slėpiniu! Kad mūsų gyvenime yra Dievo meilės pamatas, tad su juo mūsų širdys nesugriaunamos“, – Šiluvos aikštėje vidudienį, rengiantis iškilmingai Eucharistijai, liturginėje katechezėje sakė diakonas Benas Ulevičius.

Nuolatinis diakonas dalijosi džiaugsmu, kad Bažnyčioje esame vedami Šventosios Dvasios, todėl joje verda gyvas gyvenimas, nesisukantis ratu, bet turintis platų prasmės horizontą ir kryptį.

Tai Dievo nuolat gaivinama tikrovė. Bažnyčia yra ne knygos ir sąrašai, ne sandorių, bet Sandoros erdvė, kur nuo pat mūsų Krikšto užsimezga šeimyniškas, broliškas, santykis, ryšys. Pasak diakono, mes, Dievo šeimos žmonės, turime rodyti pavyzdį, būti broliškumo „virtuozais“ to ištroškusiam pasauliui.

Su piligrimais aikštėje per LRT transliaciją švęsti Bažnyčios dieną Šilinėse turėjo galimybę visa Lietuva! Vidudienį prasidėjusią transliaciją iš Šiluvos aikštės komentavo vyriausiasis arkivyskupijos ceremonijarijus kunigas Artūras Kazlauskas, padėdamas žmonėms geriau suprasti ir būti šios Eucharistijos džiaugsmo dalininkais.

Televizijos kameros plačiai aprėpė Šiluvos žemę, ypatingu būdu palaimintą dangaus, kur ir šiandien renkamasi garbinti Dievą Marijos prašymu. Čia ir šiandien žmonės keliais eina Apsireiškimo koplyčioje, aplink akmenį, kurį, tikime, lietė Marijos kojos – čia ir šiandien atvykstama su pačiais įvairiausiais prašymais, o šiuo metu – turbūt labiausiai trokštamos taikos prašymu mūsų brolių ir sesių žemėje Ukrainoje ir pasaulyje.

Koncelebruojančius brolius vyskupus iš visų Lietuvos vyskupijų ir kunigus, patarnaujančius nuolatinius diakonus, seminaristus, giedotojus, garbingus atlaidų svečius – LR Seimo ir Vyriausybės narius, rajonų merus, aukštųjų mokyklų rektorius, visus Šiluvos piligrimus bei transliacijų dalyvius džiaugsmingai pasveikinęs liturgijos vadovas Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas paskelbė Eucharistijos intenciją: kaip viena šeima visiems drauge melstis už Bažnyčią, kad būtume tarnaujanti, pas kitus einanti, kaip ne kartą yra raginęs ir stiprinęs šią misiją popiežius Pranciškus.

 

Bažnyčios dieną Šilinėse turėjome progą prisiminti popiežiaus Pranciškaus sutikimą ir šv. Mišias Kauno Santakoje 2018 m, rugsėjo 23 d. – Šiluvoje sekmadienį nuskambėjo šiai iškilmei rengtos giesmės.

Giedojo mišrusis jaunimo choras „Exaudi", meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė. Grojo Kauno miesto savivaldybės koncertinės įstaigos „Kauno Santaka“ (vadovas Vaidas Andriuškevičius ) muzikos ansamblis „Ainiai“, vargonavo Renata Marcinkutė-Lesieur. Po Eucharistijos šventimo pirmą kartą buvo atlikta kompozitorės Zitos Bružaitės išplėtota lietuvių liaudies giesmė „Sveika, Mergele, Šiluvos Marija".

„Atsivertimas“ – šį žodį pirmąjį savo homilijoje pasakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kai diakonas paskelbė Evangeliją pagal Luką, pasakojančią Jėzaus palyginimą apie sūnaus palaidūno sugrįžimą pas tėvą.

„Apie Tėvą šiandien mums prabilo vienas gražiausių Šventojo Rašto tekstų. Būtent Jis, mylintis Dangaus Tėvas, mūsų ieško kaip paklydusios avelės. Tai Jis su rūpesčiu degasi žiburį ir džiaugiasi, kaip ta moteris, pametusi drachmą ir ją suradusi. Tai jis, Gailestingasis Tėvas, laukia savo paklydėlio sūnaus ir pasitinka jį ateinantį iš tolo. Tai džiaugsmo priežastis danguje, pasak Jėzaus: „Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“ (Lk 15, 10). Dievas yra kaip tas tėvas, turintis du sūnus ir abu mylintis vienoda meile, nors tie sūnūs ir labai skirtingi. Galima sakyti, kad jie simbolizuoja mus, Bažnyčios narius, ir mūsų visuomenę“, – be kita, sakė arkivyskupas švenčiant Bažnyčios dieną – Bažnyčios, kuriai, ganytojo žodžiais, šiandien skirtas sunkus pašaukimas – tarnauti tiesai net ir patiriant priešiškumą ar atmetimą.

Sūnaus palaidūno akistatos su tiesa – jis „tada susimąstė...“ (Lk 15, 17) – kontekste arkivyskupas pažvelgė ir į Vakarų visuomenę, kurioje kuriami terminai, slepiantys bibline pasaulėžiūra grįstą tiesą ir negalimas keisti pamatines sampratas apie gyvybę, žmogaus asmenį, vyro ir moters ryšiu kuriamą santuoką ir šeimą – prigimtinius ir dieviškuosius dalykus, esančius visuomenės stabilumo, žmonių susikalbėjimo garantu.

„Pagarba šioms tiesoms yra suprantama kaip atsiliepimas į Šiluvoje nuskambėjusį Mergelės Marijos kvietimą garbinti jos Sūnų. Tai reiškia gerbti Jo paliktą žodį, užrašytą Šventajame Rašte, ir Jo tvarką, „užkoduotą“ iškiliausiame Jo kūrinyje – žmoguje“, – kalbėjo arkivyskupas Šiluvos piligriminėje šventovėje, švenčiančioje atlaidus, kurie, ganytojo žodžiais, reiškia Dievo gailestingumą. Koks didis džiaugsmas mums paruoštas, jei esame pasiruošę sugrįžti ir apsikabinti mus mylintį Tėvą! (visą homiliją žr. čia >> ).

Visuotiniai maldavimai šio Eucharistijoje apėmė Bažnyčios ir pasaulio reikalus. Be kita, melstasi už Kristaus misionierius tarp tautų, politikų išmintį bei atsakomybę už visuomenes. Amžinojo atilsio prašyta Anglijos karalienei krikščionei Elžbietai II.

Atnašų procesijoje duoną ir vyną visų vardu atnešė atlaidų jaunieji savanoriai bei savanorių tėvai. O „Magnificat leidiniai“ maldynėliai bus skirti Šiluvos Marijos draugijai bei Šiluvoje Pirmajai Komunijai besirengiantiems vaikams.

Užbaigdamas liturgiją arkivyskupas dėkojo visiems dalyvavusiems, atkreipdamas dėmesį, kokiomis šimteriopomis malonėmis bei Dangaus karalystės džiaugsmu Dievas apdovanoja atlaidų piligrimus. Kvietė atvykti į atlaidus, kurie tęsis iki rugsėjo 15 dienos.

Sekmadienį, Bažnyčios dieną, Šiluvos bazilikoje suskambėjo muzikinė programa „Atrastieji Juozo Naujalio motetai".
Giedojo mišrusis jaunimo choras „Exaudi", meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė, ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos choras, vadovė Živilė Tamaševičienė.

Rugsėjo 12-ąją Šiluvoje – Teisingumo saugojimo diena. Programa >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune