Pasišventusiųjų dieną Šiluvoje – malda už Ukrainą su Europos bažnyčiomis (2022 09 14)
Paskelbta: 2022-09-14 19:07:14

Nuotraukos – Linos Urbonienės, Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės (3,4)

„Šaukiamės Tavo gailestingumo!“ – garsiai ištartas piligrimų aikštėje Šiluvoje ir nebylus prašymas iš transliacijų dalyvių širdžių rugsėjo 14-ąją nuaidėjo dangun, kurio pagalbos meldžiame prašydami sugrąžinti taiką Ukrainoje.

Atlaidai šiemet dėl karo situacijos Ukrainoje, dėl jo grėsmės Europai netikėtai tapo laiku, kai visą savaitę kasdien taikos meldžiama palaimintoje Šiluvos žemėje, kur tikime, jog dangaus pagalba arti, nes čia labai arti užtarianti Dievo Motina. O rugsėjo 14-ąją Šiluvos šventovėje solidariai atsiliepta į Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos paraginimą, kad kiekvienoje Europos bažnyčioje pavestume mūsų Viešpačiui taiką Ukrainoje, nuožmaus karinio konflikto užgesinimą.

Garbinimo ir maldavimų valandą visiems aikštėje suklupus priešais išstatytą Švenčiausiąjį Sakramentą prieš vidudienį kaip galingos maldos pajėgos įsitraukė į šią Kryžiaus Išaukštinimo iškilmę bei Sielovados ir pasišventimo dieną Šiluvoje atvykę ypatingu būdu Dievui ir Bažnyčiai pasišventusieji – kunigai, seminaristai, diakonai, seserys ir broliai vienuoliai iš visos Lietuvos, taip pat kiti Viešpaties vynuogyno darbininkai, dirbantys ar savanoriaujantys parapijose, institucijose.

Į maldą už Ukrainą pakviestos ir visos Kauno arkivyskupijos parapijų bei rektoratų bažnyčios pasidalijant adoracijos maldos tekstais (iš italų kalbos juos vertė kunigas Artūras Kazlauskas), kuriuose – ir litanija už taiką, ir popiežiaus Pranciškaus malda, kuria Šventasis Tėvas paveda pasaulį Dievui – taikos Dievui! – su prašymu, kad kiekvieno žmogaus gyvenimo būdas taptų taika, o žmones jungiantys žodžiai būtų „brolis, sesuo“.

Dar prieš šią maldą už taiką vienuoliai ir kunigai pagerbė Šiluvos Dievo Motiną, pilnutėlėje Apsireiškimo koplyčioje sugiedodami Akatistą. Šis gražiausias kūrinys Dievo Motinos garbei, sukurtas dar prieš Bažnyčios skilimą, apgieda, be kita, ir stebuklingąją Mergelės Marijos pagalbą priešų apgultiesiems, ir padėką jai, visais amžiais gelbstinčiai Motinai. Jungtinis kunigų, seminaristų ir vienuolių choras, vadovaujamas Vitos Vaitkevičienės-Liaudanskaitės, giedojo iškilmingoje Eucharistijoje.

Trumpa katecheze rugsėjo 14-ąją pasidalijęs kunigas Gintaras Blužas OFS atkreipė dėmesį, jog Dievui ir Bažnyčiai kiekvienas tarnauja pagal skirtingą pašaukimą, tačiau tikslas vienas – kad kuo daugiau sielų būtų išgelbėta.

„Bažnyčioje nėra aptarnaujamojo personalo“, – sakė kun. G. Blužas, kalbėdamas apie tarnavimą Bažnyčioje atliekant savąją dalį ir bendradarbiaujant su kitais. Jėzus kviečia iš Jo mokytis: „Aš esu romus ir nuolankios širdies.“ Nuolankumo ir romios širdies trūkumas, katechezės mintimi, trukdo liudyti Gerąją – o ne vargo! – naujieną.

Rugsėjo 14-ąją, Sielovados ir pasišventimo Dievui dieną, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sveikino koncelebruojančius brolius vyskupus ir kunigus, susirinkusius į Šiluvą iš įvairių vyskupijų, taip pat ir tuos kunigus, kurie per visas dienas tarnavo ar tarnauja piligrimams prie altoriaus ar klausyklose, taip pat diakonus, seminaristus.

Ganytojas pasveikino brolius vienuolius – jėzuitus, pranciškonus, dominikonus, kapucinus, benediktinus, Tiberiados brolius bei kitus, taip pat ir brolius bazilijonus.

„Kokia didžiulė ir brangi mūsų šeimyna“, – sakė ganytojas, džiugiai pasveikindamas ir gausiai atvykusias seseris vienuoles, o kai ėmėsi nelengvo uždavinio išvardyti kongregacijas, susidarė bemaž trisdešimties Lietuvoje veikiančių moterų vienuolijų sąrašas!

Homiliją vėliau pasakęs arkivyskupas akcentavo viltį, kurią atpažįstame Dievo žodyje ir kuri, homilijos žodžiais, yra Dievo Dvasios veikimo ženklas.

Savo homilijoje be kita, ganytojas pasidalijo ir jaudinančia istorija apie įspūdingiausią matytą Kryžiaus išaukštinimo liturgiją, kai Baltimorėje vaikai, nepažįstantys namų šilumos, atpažino Kristaus kryžių ir jo meilę, ir visi rikiavosi, kad būtų pakelti prie jo ir galėtų jį pabučiuoti.

„Kryžius – tai Dievo malonė, kurią Viešpats pasirinko prakalbinti žmones. Tai galia, daug didesnė nei žvangantys ginklai ar įsižeidimai, piktumai. Tokiu būdu Viešpats pasirinko kviesti į atsivertimą“, – sakė arkivyskupas.

Homilijoje-pasidalijime su broliais ir seserimis pašvęstaisiais bei kunigais ganytojas apibūdino tris pašaukimo aspektus liudyti Dievo meilę: tai minėta viltis, nuolankumas ir dovanojimas. O labiausiai homilijoje akcentuota malda, uždeganti tikėjimo ir liudijimo entuziazmą.

„Pasaulis tiesiog gena mus – lėkti! Tai šių dienų pagunda“, – kalbėjo ganytojas. Jis drąsino tiesiog kautis už laiką Viešpačiui. Tik tada įmanu nešti ramybę, Dievo patirtį, artumą kitiems.

„Didelė malonė jaustis šeima, kad galime vieni kitus palaikydami eiti į Tėvo glėbį“, – sakė arkivyskupas K. Kėvalas, padėkodamas už tarnystę iki pačios, atrodytų, mažiausios mūsų bažnyčiose, pakvietė melstis už naujus pašaukimus.

Atlaidų aštuondienį užbaigs Mokslo, ugdymo ir padėkos diena. Ją švęsime kartu su moksleiviais, mokytojais, universitetų bendruomenėmis,; programą žr. čia >> .

 Ž.r vaizdo susitikimą su broliais ir sesėmis Šiluvoje 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune