Malda už Carito bendradarbius ypač tarp nuteistųjų, už nusikaltusius ir nukentėjusius asmenis (2022 11 09)
Paskelbta: 2022-11-10 12:52:54

Nuotraukos – Kauno arkivyskupijos Carito

Lapkričio 9 d. vakarą, jau artėjant Pasaulinei vargstančiųjų dienai, Kauno arkikatedroje arkivyskupo kviečiami meldėmės už Caritą bei karitatyvinės misijos bendradarbius, savanorius, aukotojus ir geradarius.

Bažnyčiai minint Laterano bazilikos pašventinimo iškilmę šv. Mišioms vadovavęs arkivyskupas Kęstutis Kėvalas akcentavo, jog ši ypatinga katedra primena mums visų bažnyčių gimtadienį. Mes šiuos namus turime kaip priminimą apie amžinuosius Dievo namus, kuriuose renkamės, kuriais grožimės. Kaip sakė ganytojas, iš tikrųjų visas tas grožis ir namų jaukumas turi atsispindėti mūsų širdyse.

Šio vakaro Mišios buvo skirtos nusikaltimų paliestiems žmonėms. Drauge su Carito nuteistųjų integracijos programos darbuotojomis meldėmės už nukentėjusius nuo nusikaltimų asmenis, laisvės atėmimo bausmę atliekančius ir atlikusius nuteistuosius, jų artimuosius, bausmių vykdymo sistemoje dirbančiuosius bei jų artimuosius, savanorius, darbuotojus, teikiančius pagalbą nuteistiesiems.

Diakonas Darius Chmieliauskas homilijoje komentuodamas Evangeliją atkreipė dėmesį, kaip brangus Jėzui buvo Jo susitikimas su Tėvu, kaip svarbu Tėvui, kad būtų tos susitikimo vietos. Primindamas Mišiose skaitytą apaštalo Pauliaus Laiško korintiečiams ištrauką (plg. 1 Kor 3) diakonas akcentavo, kad visi žmonės yra Dievo šventovės, nes juose gyvena Dievo Dvasia.

Anot D. Chmieliausko, šiandien Caritas Bažnyčioje yra ženklas ir iššūkis, kuris padeda priminti, kad kiekvienas, net ir labiausiai nusidėjęs ar nusikaltęs, yra Dievo šventovė. Caritas mus moko ir primena, kad mes kiekvienas kasdien kiekviename žmoguje turime nuolat atpažinti Dievo šventovę. Tegul Bažnyčios Motina Marija mus moko ir padeda šitai atpažinti, nes mums tai sunku, o Motina mums gali padėti, – dalijosi diakonas Darius.

Užbaigdamas liturgiją, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas šio maldos susitikimo proga padėkojo Caritui už tarnavimą vargo ištiktiems broliams ir seserims.

Dėkojame visiems įsitraukusiems į bendrą maldą. Kitas maldos vakaras už karitatyvinės misijos bendradarbius įvyks gruodžio 14 d. šv. Mišiose melsimės už Carito Vaiko gerovės instituto darbuotojus ir savanorius, tėvų ir globėjų šeimas.

Lapkričio 13-osios sekmadienį vyskupijų katedrose, kitose bažnyčiose bus pristatoma kasmetinė Carito akcija „Gerumas mus vienija“, šventinamos akcijai skirtas žvakeles. Jų žmonės galės įsigyti parapijose, Carito centruose ir paremti Carito darbus.

Tą patį sekmadienį Šiluvoje švenčiant Marijos dieną, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje 11 val. bus sakoma katechezė tema „Matyti vargdienį – matyti pasaulį Kristaus akimis“. Katechezę sakys Arūnas Kučikas, Kauno arkivyskupijos Carito direktorius.

Kauno arkivyskupijos Carito informacija
 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune