Kunigų konferencijoje – ekologinio sąmoningumo, parapinės katechezės bei kiti sielovados klausimai (2023 05 10)
Paskelbta: 2023-05-11 10:30:11

Gegužės 10 d. Kauno kurijoje arkivyskupijos dvasininkai dalyvavo nuolatinio ugdymo konferencijoje, kuriai vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, broliams kunigams šįkart pasiūlęs ekologijos bei ekologinio sąmoningumo temą. Taip pat pristatyta krikščioniškų išteklių mediateka bei nauja knyga „Teofilius Matulionis. Laiškai: palaimintasis vyskupas kankinys“. Susirinkime aptartos ir kitos sielovados aktualijos, pristatyti artimiausi susitikimai.

Bažnyčia – ekologijos krizės sprendimų bendradarbė 

Arkivyskupas Kėvalas, pristatydamas pagrindinę temą bei svečią, atkreipė dėmesį, jog Bažnyčios mokymo, ypač popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato siʼ, ir ekumeninio bendradarbiavimo su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi dėka ir Katalikų Bažnyčioje plėtojama bei vis labiau skleidžiasi ekologinio sąmoningumo tema. Tad ganytojas pakvietė pranešimą šia tema pristatyti neseniai Lenkijoje pastoracinės teologijos ekologijos srityje disertaciją apsigynusį kunigą dr. Oskarą Petrą Volskį, kad popiežiaus mintys rastų atgarsį ir mūsų parapijose.

Pranešime kun. O. P. Volskis atkreipė dėmesį, jog pasaulinės ekologijos krizės situacijoje apie 95 proc. mokslininkų mano, jog ją sukėlė žmogaus veikla. Gali atrodyti, jog išspręsti ekologijos problemas beveik reikštų sunaikinti patį žmogų. Dar šv. Jonas Paulius II pabrėžė, jog ekologija turi būti draugiška, palanki žmogui.

„Bažnyčia prisideda prie ekologinių klausimų sprendimo įvairiais būdais ir priemonėmis – atskirų žmonių ir visuomenės evangelizacija, praktiniais ekologiniais sprendimais, auklėjimu ir švietimu ugdant sąmoningumą, dvasingumą ir moralę, skatinant visuomenės gerovę ir bendradarbiavimą“, – kalbėjo pranešėjas, atkreipdamas dėmesį, jog Bažnyčia ekologinio sąmoningumo ugdymo srityse įsitraukia į dialogą visuomenėje, bendradarbiavimą su įvairiomis organizacijomis.

Tačiau kai kurie judėjimai už ekologiją ignoruoja Bažnyčią kaip savo bendradarbę. Maža to, kaltina krikščionis dėl ekologinių problemų, neva kilusių dėl to, kad pagal Bibliją žmogui buvo leista žemę valdyti, tad krizė tarsi buvo „užprogramuota“. Pasak prelegento, yra būtent atvirkščiai, nes Dievui ne tik žmogus, bet ir visa kūrinija yra gėris, ir žmogus turi gerbti kiekvieno kūrinio gerumą. Žmogus yra priežastis, auka ir tas, kuris priima sprendimus. Nuo jo sąmoningumo priklauso kuriami sveiki santykiai su aplinka.

Pranešime apžvelgti gamtos, kūrinijos naikinimo padariniai, kuriuos nūdien patiriame. Tai ekosistemų naikinimas, oro užterštumas, miškų nykimas, „šiltnamio efektas“, neproporcingas miestų ir pramonės augimas beatodairiškai nepaisant gamtos dėsnių etc. Dėl to kenčia žmogus – daugėja onkologinių, širdies ir kraujagyslių ligų. Pasak kunigo Volskio, apklausos rodo, jog dabar jaunimas, gerai išmanantis prekių ženklus, nebepažįsta gamtos.

Ką praktiško būtų galima pasiūlyti parapijų bendruomenėms, kad jos vis labiau įgyvendintų Bažnyčios mokymą ekologijos klausimais? Pranešėjas pasidalijo savo disertacijos tezėmis, kaip praturtinti šventimą ir katalikų dvasingumą ekologine mintimi. Tai reikštų šia mintimi papildyti katechezes, konferencijas, sąžinės patikrinimus, pasninką, plėtoti padėkos, palaiminimų, piligrimystės tradicijas. Reikėtų rūpintis „įkomponuoti“ ekologiją naujų bažnyčių statyboje, „žalinti“ parapijų aplinką, ugdyti ekologinę kultūrą skatinant sekmadienio poilsį, kapinių tvarkymą atsisakant plastiko ir kt.

 Mediateka: evangelizacijai, ugdymui

Antrojoje konferencijos dalyje kunigas Sigitas Jurkštas pristatė krikščioniškų išteklių mediateką, kuri sukaupta interneto svetainėje kristoteka.lt. Tai kitados VDU Katalikų teologijos fakultete gimusi idėja, įgyvendinta Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro bei „Artumos“ leidyklos Medijų evangelizacijos projekto komandos.

Kunigas Jurkštas, šio projekto iniciatorius, bendradarbis ir rėmėjas, atkreipė brolių kunigų dėmesį, jog technologijos, galinčios kelti pavojų, išmintingai naudojamos yra puikus evangelizacijos įrankis. Mediatekoje gausu audiovizualinės medžiagos, tinkamos evangelizacijai, katechezei, tikybos mokymui ir pan.

Albumas palaimintajam Teofiliui Matulioniui atminti

Šios konferencijos svečias dailininkas, kultūros veikėjas, žurnalistas Vaidotas Žukas pristatė kunigams knygą „Teofilius Matulionis. Laiškai: palaimintasis vyskupas kankinys“. Ją išleido Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas. Leidinyje – apie 300 laiškų, nuotraukos, autentiški tekstai. Dauguma laiškų vyskupo T. Matulionio buvo rašyti iš sovietų Rusijos kalėjimų (ypač iš Vladimiro kalėjimo, Potmos invalidų namų), dalis jų dabar saugomi ir Kauno arkivyskupijos kurijos archyve.

Parapinės katechezės naujovė –  Katecheto siuntimas 

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovė sesuo Benedikta Cylikaitė pristatė kunigams katechezės arkivyskupijoje aktualijas bei naujovę –  Katecheto siuntimą parapinei katechezei.

Pagal Bažnyčios kanonų teisę (kan. nr. 774), rūpintis katecheze priklauso visiems, ir kiekvienam savaip. 2021 m. gegužės 10 d. popiežius Pranciškus įsteigė katecheto tarnystę.

Katecheto parapinei katechezei siuntimo įsteigimas yra būdas atliepti į tai, ko iš mūsų prašo Bažnyčia, – rūpintis katechetų tinkamu paruošimu ir nuolatiniu ugdymu. Kartu tai šios tarnystės kaip pašaukimo sustiprinimas pačiam katechetui. Katecheto siuntimo parapinei katechezei dokumentas liudija, kad šis žmogus yra tinkamas ir vyskupo siunčiamas konkrečioje parapijoje atvesti žmogų į susitikimą su Jėzumi Kristumi, – taip katechezės tikslą nusako „Bendrasis katechezės vadovas“.

Pasak Katechetikos centro vadovės, Katecheto siuntimo  išdavimas bus vykdomas etapais – nuo katechetų registracijos į ugdymo programą, katecheto motyvacinio laiško (su parapijos klebono patvirtinimu) bei siuntimo įteikimo. Siuntimai katechetams, kurie paprastai rudenį pradeda katechezės pamokas, bus įteikiami parapijų bažnyčiose kurį nors spalio sekmadienį šv. Mišiose (vėliausiai Misijų sekmadienį) kartu pristatant katechetą bendruomenei ir pakviečiant melstis už jį.

Šia proga arkivyskupas Kęstutis Kėvalas paragino kunigus pakviesti katechetus birželio 28–30 d. dalyvauti vasaros konferencijoje, žr. čia >> . Tai bus pasiruošimo, atsinaujinimo laikas ateinančių katechezės metų tarnystei.

Birželio 10 d. katechetai, taip pat jaunimas, šeimos, universitetų dėstytojai kviečiami keliauti Gyvosios piligrimystės maršrutais Šiluvos apylinkėse.

Konferencija užbaigta agape. Kunigai pakviesti kartu švęsti šv. Mišias Kauno arkikatedroje mūsų arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dieną, birželio 24-ąją.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune