Arkivyskupijos globėjo dieną įteikti apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu už tarnystes bendruomenėse (2023 06 24)
Paskelbta: 2023-06-24 15:58:48

Nuotraukos –  Rimanto Žiemio, Tomo Jundulo

Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretais, kaip ir kasmet, skyrė apdovanojimus grupei mūsų bendruomenės narių.

Šiluvos Dievo Motinos medalis – aukščiausias arkivyskupijos garbės ženklas – jiems skirtas už nuoširdų ir gyvą krikščioniškojo tikėjimo ir gyvenimo liudijimą, iniciatyvumą atliekant pačias įvairiausias tarnystes, uoliai rūpinantis bendruomenių poreikiais.

Apdovanojimus arkivyskupas įteikė birželio 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę.

Apdovanotieji mūsų arkivyskupijos bendruomenės nariai:

Kunigas Norbertas MARTINKUS – už rūpestingai eitas Kėdainių dekano pareigas, rūpestį gyvąja Bažnyčia bei savo kunigiškojo pašaukimo nuoširdų liudijimą.

Kunigas Ramūnas NORKUS – už ištikimai ir rūpestingai eitas Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas, rūpestį kandidatų į kunigystę rengimu, nuoširdų darbą sielovadoje ir viltingą bendravimą su tikinčiaisiais, liudijant kunigiškąjį pašaukimą.

Diana ADOMAITIENĖ – už aktyvią veiklą, populiarinant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, aktyvią veiklą, organizuojant 50 metų sukakties nuo „Kronikos“ leidimo pradžios minėjimus, atvirumą Bažnyčios skleidžiamai Gerajai Naujienai ir jos liudijimą savo gyvenime.

Antanas ir Valerija ALEKSYNAI – už aktyvų įsijungimą į Domeikavos Lietuvos kankinių parapijos gyvenimą, iniciatyvumą, organizuojant parapijos renginius, nuoširdų maldos gyvenimą bei gyvą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Rasa AMBRULEVIČIENĖ – už aktyvų įsijungimą į Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos bei Jonavos dekanato veiklą, nuoširdų darbą dekanato Šeimos centre, sužadėtinių rengimą, šeimoms skirtų renginių organizavimą ir asmeninį tikėjimo bei jo vertybių išgyvenimą.

Edmundas ANDRIULIS – už aktyvų įsijungimą į Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos Carito veiklą, įdėtą laiką lėšas ir jėgas, remontuojant ir tvarkant parapijos bažnyčią bei jos aplinką, nuoširdų ir įkvepiantį, pamaldumo lydimą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Augustė BALSEVIČIŪTĖ – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Juozapo parapijos gyvenimą, savanorystę ir vadovavimą Carito jaunimo grupei, atvirumą bei jautrumą aplinkinių poreikiams ir rodomas iniciatyvas, pastangas, puoselėjant parapijos bendruomenę.

Alfonsas BORODINSKAS – už rūpestingai atliekamas Kauno kunigų seminarijos ūkvedžio pareigas, nuoširdų ir atsidavusį darbą seminarijoje bei sugebėjimą kasdien viltingai liudyti savo tikėjimą.

Martynas ČENYS – už nuoširdų rūpinimąsi Kurklių Šv. Jurgio parapijos bažnyčia bei bendruomenės reikalais, atsiliepimą ir jautrumą žmonių vargui, parapijos bendruomenės telkimą, nesavanaudišką ir veiksmingą pagalbą parapijai ir krikščioniš-ko gyvenimo džiugų liudijimą.

Viltara ir Rimantas DŪDOS – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Juozapo parapijos veiklą, savanorystę Kėdainių dekanato Šeimos centre, dalyvavimą, rengiant jaunas šeimas santuokos sakramentui, nuoširdžią globą ir rūpestį jaunomis šeimomis, kantrybę ir nuolankumą, ugdant jaunąją kartą bei gyvą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Romas DRULIA – už aktyvų dalyvavimą Kauno Šventosios Dvasios parapijos gyvenime, įsijungimą į pastoracinės tarybos darbą, savanorišką pagalbą, organizuojant parapijos šventes ir renginius, liturginę tarnystę bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Austina GUOGIENĖ – už ilgametę uolią ir nesavanaudišką tarnystę Kulautuvos Švč. M. Marijos Vardo parapijoje, ištikimybę Bažnyčiai, tylų ir nuolankų krikščioniškos dvasios gyvenimo liudijimą.

Vytautas JASIKONIS – už nuoširdų rūpinimąsi Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčia, geranorišką pagalbą sprendžiant parapijos reikalus, parodytą iniciatyvą, buriant ir palaikant bendruomenę, bendruomeniškumo ir artimo meilės santykių kūrimą.

Rimvydas ir Kornelija JUODŽIAI – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Juozapo parapijos veiklą, savanorystę Kėdainių dekanato Šeimos centre, dalyvavimą, rengiant jaunas šeimas santuokos sakramentui, už gyvą tikėjimo liudijimą, uolumą ir paprastumą kasdieniniame gyvenime.

Naidas KUODIS – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Juozapo parapijos veiklą, savanorystę, iniciatyvumą, organizuojant parapijos renginius, rūpestį silpnaisiais, uolumą ir gyvą tikėjimo liudijimą.

Vidutis KRUTULIS – už aktyvų įsijungimą į Kulautuvos Švč. M. Marijos Vardo parapijos gyvenimą, rūpestingai einamas zakristijono pareigas, liturginio gyvenimo organizavimą bei asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą.

Angelina LIAUDANSKIENĖ – už aktyvią veiklą Jurbarko Švč. Trejybės parapijoje, įsijungimą į liturgiją, dalyvavimą įvairiose maldos grupėse ir gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Raimonda LIASKAUSKAITĖ – už ištikimai einamas vargonininkės pareigas Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, nuoširdų ir gyvą tikėjimo liudijimą, kuklumą, paprastumą ir norą bei pastangas vykdant artimo meilės darbus.

Genovaitė MATUSEVIČIENĖ – už įkvepiantį vadovavimą Kėdainių Šv. Jurgio parapijos Motinų maldoje judėjimui, pasiaukojantį jaunimo rengimą įkrikščioninimo sakramentams, pagalbą parapijos reikaluose bei nuoširdų krikščioniškojo gyvenimo liudijimą.

Artūras MILAŠAUSKAS – už nuoširdų rūpestį Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčios bei bendruomenės poreikiais, atvirumą ir nuoširdų savo krikščioniškojo tikėjimo liudijimą.

Egidijus OBRIKIS – už aktyvų dalyvavimą Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos pastoracinės tarybos veikloje, ištikimai einamas vargonininko pareigas, dalyvavimą Sinodiniame kelyje, vadovavimą katechumenatui, rūpestingai einamas referento pareigas ir asmeninį tikėjimo liudijimą.

Regina RIBOKIENĖ – už aktyvų dalyvavimą Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos gyvenime, įsijungimą į pastoracinės tarybos darbą, savanorišką pagalbą, rūpinantis bažnyčios gerbūviu, pasiaukojančią tarnystę bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Vytautas SINICA – už nuoširdų rūpestį ir pastangas, atstatant po gaisro Kulautuvos Švč. M. Marijos Vardo bažnyčią, aktyvų įsijungimą į parapijos veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą.

Jonas ŠALČIUS – už ilgametį ištikimą darbą, einant Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vargonininko pareigas, nuoširdų maldos gyvenimą ir jo liudijimą bendruomenėje.

Zenonas ŠALNA – už rūpestingai atliekamas Kauno kunigų seminarijos prokuratoriaus pareigas, atliktą seminarijos pastatų renovaciją, siekį pagelbėti Bažnyčiai bei šviesų savo krikščioniškojo tikėjimo liudijimą.

Antanas VISOCKIS – už ilgametį darbą Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos pastoracinės tarybos veikloje, aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, parodytą kruopštumą, bei nuoširdumą, liudijant savo krikščioniškąjį pašaukimą.

Genovaitė ULEVIČIENĖ – už savanorystę „Marijos radijuje“ nuo pat jo įsikūrimo Lietuvoje pradžios, nuoširdų darbą, kuriant ir redaguojant radijo laidas, pastangas, buriant „Marijos radijo“ kolektyvą, šviesų ir giedrą požiūrį į Dievo dovanotą gyvenimą, nuoširdų ir gyvą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Vida ZULONAITĖ – už aktyvų dalyvavimą Kauno Šventosios Dvasios parapijos gyvenime, įsijungimą į pastoracinės tarybos darbą, rūpestį katechetiniu jaunimo auklėjimu, dalyvavimą ateitininkų organizacijos veikloje bei gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Alma ŽILINSKIENĖ – už aktyvų įsijungimą į Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos gyvenime, vadovavimą šeimų grupei ir asmeninį savo krikščioniškojo tikėjimo liudijimą.

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune