Kauno I dekanato kunigų konferencijos aktualijos – Evangelijos skelbimas ir vilties liudijimas šiandien (2023 11 23)
Paskelbta: 2023-11-23 18:28:28

Lapkričio 23 d. arkikatedros parapijos namuose vyko Kauno I dekanato dvasininkų susitikimas su arkivyskupijos augziliaru vyskupu Sauliumi Bužausku. Šiame susitikime – konferencijoje kalbėtasi aktualiomis temomis apie Evangelijos skelbimą šiuolaikinėmis sąlygomis ir kunigiškąjį identitetą.

Susitikimas pradėtas bendra Dienine Valandų liturgijos malda, kuriai vadovavo vyskupas Saulius Bužauskas. Vėliau vyskupas pasveikino kunigą Nerijų Pipirą, prieš savaitę apgynusį socialinių mokslų (edukologijos srities) daktaro disertaciją. Kreipdamasis į dvasininkus, vyskupas S. Bužauskas pasidalijo mintimis apie šiandien kylančius iššūkius.

Pasak ganytojo, nepaisant to, kad visuomenėje tvyro nesaugumo ir netikrumo jausmas, kunigas turi liudyti viltį. Visos problemos primena apie vilties stygių visuomenėje. Šiandien vis dažniau pasitaiko atvejų, kai tarsi dirbtinai ieškoma kokių nors priekaištų kunigams ir kiekviena problema, gal net ir dirbtinai išpūsta, išbalansuoja. Visuomenėje pasitaikančioms problemoms spręsti, pasak vyskupo, turi būti pasitelkiamos tiek tradicinės, tiek ir šiuolaikinės galimybės, Bažnyčios lobynas.

Labai svarbu, kad kunigas visą dėmesį būtų sutelkęs į Kristų, Evangeliją, sakramentus, kad juos švęstų neskubėdamas. Žmonės, pasak vyskupo, neslepia dvasingumo poreikio, jaučia, kai Evangelija skelbiama, sakramentai švenčiami nuoširdžiai.

Daug dėmesio vyskupas skyrė pašaukimų sielovadai. Pasak jo, šioje srityje reikia išnaudoti visas galimybes, nebijoti savo pavyzdžiu liudyti kunigystės grožio ir prasmės, gyventi pagal Evangeliją ir sąžinę. Kad šios problemos aktualios, parodė ir įsivyravusi aktyvi diskusija tarp dalyvavusių konferencijoje dvasininkų.

Baigiantis konferencijai į susirinkusius brolius kreipėsi kunigas Kastytis Kazys Šulčius, dirbantis Almatos vyskupijoje Kazachstane. Jis trumpai pristatė misijos šioje šalyje aktualijas ir nuveiktus darbus.

Susitikimo pabaigoje bendrauta prie arbatos puodelio.

Kauno I dekanato informacija

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune