Rekolekcijų trečiadienis su Caritu bei Ukrainos vaikų maldavimais (2023 12 13)
Paskelbta: 2023-12-14 18:49:46

Gruodžio 13-ąją, trečiadienį, arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu Carito bendradarbiai susirinko Kauno arkikatedroje į čia vykstančias Advento rekolekcijas – antrąjį jų vakarą su arkivyskupijos augziliaru vyskupu Sauliumi Bužausku.

Švenčiausiojo Sakramento artumoje meldėmės ir apmąstėme Evangelijoje girdimus Jėzaus žodžius: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!" (Mt 11, 28).

Vyskupas Saulius Bužauskas konferencijoje priminė, jog Adventas skirtas laukti Viešpaties, Jo artumo: „Maranata. Ateik, Viešpatie Jėzau.“

Vyskupas atskleidė hebrajiško žodžio „Osana“ reikšmę. Tai džiugus šūksnis, girdimas Velykų laiku, taip pat – kiekvienose Mišiose. Osana, reiškiantis „ateik, išgelbėk“, per kartų kartas šaukė daugybė krikščionių, laukiančių Mesijo. Šis žodis išreiškia lūkestį, kad mes šaukiamės Dievo pagalbos, ilgimės ir laukiame Jo ateinant. Amžinas Dievas ateina pas mus, Jis nori veikti žmogaus gyvenimo istorijoje. Šaukdamiesi Dievo, taip išreiškiame Jam pagarbą ir kartu pripažįstame, jog mums savęs nepakanka. Mes negalime savęs išgelbėti, mums reikia Amžino Gelbėtojo, galinčio mums padėti.

Šv. Mišiose meldėmės už Carito humanitarinės pagalbos programą bei visus karitatyvinės misijos bendradarbius, savanorius, aukotojus, geradarius, pagalbą gaunančius žmones. Mišių atnašas – duoną, vyną ir savo rašytus laiškus, maldavimus Dievui – atnešė vaikai iš Ukrainos.

Kauno arkivyskupijos Carito informacija

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune