Apie arkivyskupiją 2023 m. kronikose: sveiki atvykę į mūsų gražią didelę šeimą
Paskelbta: 2024-01-11 20:02:40

Nuotraukos – Gintaro Česonio, Angietės Čisler, Tomo Jundulo, Juozo Kamensko, Konstantino Karašausko, Silvijos Knezekytės, Gedo Malinausko, Ramvydo Romankevičiaus, Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, Urtės Šedvilaitės, Kauno arkivyskupijosCarito,Misijų mokyklos, Jono Pauliaus II piligrimų centro, Kauno arkivyskupijos Šeimos centro

2023-ieji – Šv. Juozapato Kuncevičiaus, tebesitęsiančio karo Ukrainoje bei prasidėjusio karo Šventojoje Žemėje metai. Jais meldėme taikos, pagelbėjome karą kenčiantiems. Arkivyskupijos bendruomenės gyvenimą Bažnyčios liturginio laiko ritmu ženklino ir kiti  įvykiai, renginiai, susitikimai.

„Sveiki atvykę į mūsų gražią didelę šeimą“, – sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kai 2023 m. Velyknaktyje teikė Krikštą ir Sutvirtinimą naujiems mūsų Bažnyčios nariams. Viliamės, kad ši mūsų šeima – Kauno arkivyskupijos bendruomenė – bendromis ganytojų bei visų bendradarbių pastangomis buvo pastebima, patraukianti ir reikalinga žmonėms.

2023 m. svarbesnių datų ir faktų santrauką kviečiame žr. čia >>

Atsisveikinant su popiežiumi emeritu Benediktu XVI

Pirmosiomis 2023 m. dienomis dalijomės žinia apie Padėkos šv. Mišias atsisveikinant su popiežiumi emeritu Benediktu XVI. Skelbėme Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo žodį, pavadintą „Tiesos bendradarbis, padovanojęs tikėjimo pažinimo džiaugsmą“ apie vieną garsiausių modernių laikų Bažnyčios vadovų, dvasininką, teologą, jo nagrinėtas temas. Be kita, jame pastebima, jog pirmoji pažintis Lietuvoje su kardinolu Josephu Ratzingeriu, vėliau tapusiu Benediktu XVI, buvo jo veikalas „Krikščionybės įvadas“, išverstas ir slapta atspausdintas dar sovietiniais laikais pogrindžio sąlygomis.

Po penkerių metų pertraukos – vyskupo konsekracija

2023-iaisiais Kauno arkivyskupijos bei jos arkikatedros bazilikos istorijoje po penkerių metų vėl buvo švenčiama vyskupo konsekracija. Vasario 27 d. dalijomės popiežius Pranciškaus žinia, jog prieš 15 metų kunigystės šventimus priėmusį kunigą, tuometinį „Marijos radijo“ programų direktorių Saulių Bužauską paskyrė Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru.

Pranešdami apie balandžio 22 d. vykusias vyskupo konsekracijos iškilmes, atkreipėme dėmesį, jog Kauno arkikatedroje bazilikoje jį sveikino abu Lietuvos kardinolai – Audrys Juozas Bačkis ir Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupijų ordinarai bei jų pagalbininkai ir emeritai vyskupai, svečiai vyskupai iš Latvijos ir Lenkijos, gausiai susirinkę Lietuvos kunigai bei atvykusieji iš Airijos, Kinijos. 

Išrinktąjį vyskupą pristatė Apaštalų Sosto garbės prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kitados ir pakrikštijęs jį Kauno mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, bei tėvas Stasys Kazėnas SJ. Liturgijai vadovavęs ir šventimus teikęs Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas ragino melsti Šventąją Dvasią, kad Ji nužengtų, sustiprintų, perkeistų ir parengtų ganytojo tarnystei.

Arkivyskupijoje baigta Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos byla iškeliavo į Vatikaną

2023-iaisiais baigėsi nuo 2000 m. vykęs Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos arkivyskupijos etapas. Birželio 28 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje vyko Padėkos šv. Mišios už Adelės kankinyste paliudytą tikėjimą, už visą būrį beatifikacijos bylos bendradarbių, rėmėjų, geradarių. Po šv. Mišių vyko viešas paskutinis tribunolo posėdis, kuriame beatifikacijos bylos dokumentai buvo patvirtinti arkivyskupo parašu ir antspaudu bei pranešta, jog byla siunčiama į Romos kurijos Šventųjų skelbimo dikasteriją tolesniam tyrimui.

Pernai taip pat šventėme Adelės Dirsytės 114-ąsias gimimo metines. 2023 m. Knygų mugėje Vilniuje buvo pristatyta nauja knyga šeimai „Adelė. Slapta vaikų draugė“. Velykinę savaitę ši knyga, kartu ir Adelės Dirsytės gyvenimas bei asmuo pristatyti susitikimuose Vilniuje, Šiluvoje, Kaune, Jurbarke, Jonavoje.

Toliau meldžiame Lietuvai ir mūsų arkivyskupijai pirmosios palaimintosios moters lietuvės, prisimindami ir kitą mūsų Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę – jos kankinystės 80-metį paminėjome jau pradėję 2024-uosius.

 

Malda už taiką ir parama Ukrainos gyventojams

2023-ieji buvo toliau besitęsusio karo Ukrainoje metai. Apkasų žvakių Ukrainai liejimo epicentru buvusi Kristaus Prisikėlimo bazilika sausį švenčiant Maldos už krikščionių vienybę savaitę priėmė Kauno krikščioniškų bažnyčių bendruomenes bendrai maldai, o joje, kaip skelbėme reportaže, minėtas Ukrainos vardas bei jos žmonių kančia. Kaune tarnaujančių krikščionių maldos susitikime vienu balsu šauktasi taikos.

Kauno arkivyskupijos Caritas vasario 27 – kovo 1 d. kvietė atsiliepti į 5-ąją pagalbos akciją Kaune bei kituose dekanatų centruose dovanojamais daiktais, maistu, pinigine auka. Pirmąjį Gavėnios sekmadienį Lietuvos (kartu ir Kauno arkivyskupijos) bažnyčiose buvo renkamos aukos Ukrainai. Rugpjūčio pabaigoje Caritas Lietuvoje surengė 6-ąją paramos kampaniją.  Kauno arkivyskupijos Carito ir Lietuvos Carito sutelktų pastangų dėka ukrainiečiams vaikams buvo dovanota turininga 2023 m. vasara.

Už taiką Lietuvoje bei pasaulyje, kuris kaskart išgyvena taikos trapumą, meldėmės švęsdami ir 105-ąias valstybės atkūrimo metines Švč. Sakramento adoracijoje Kauno arkikatedroje bei iškilmėje laisvės simboliu tituluojamoje Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.

Jau antrus metus per atlaidus Šiluvoje rengiama graikų apeigų liturgija. Rengtuose reportažuose iš 2023 m. Šilinių dalijomės apie pamaldas Apsireiškimo koplyčioje su tėvais bazilijonais iš Vilniaus.

Spalio 27 d. parapijų bažnyčiose atsiliepėme į popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Pasninko ir maldos už taiką dieną. Arkivyskupijos bendruomenė įvairiomis progomis į Visuotinę malda nuolat įtraukdavo ir tebeįtraukia savo širdžių maldavimus, kad smurtas Ukrainoje, be to, ir metų pabaigoje prasidėjęs karas Šventojoje Žemėje būtų sustabdytas, o visų kariaujančių kraštų gyventojai patirtų sugrąžintos taikos džiaugsmą.

Taikos maldavimą tęsiame ir prasidėjusiais 2024 metais, sausį melsdamiesi bendra arkivyskupijos intencija, kad Naujieji metai sustiprintų taikos troškimą ir paskatintų aktyviai prisidėti prie jos siekio.

Šventimai, jubiliejai, konferencijos

Birželio 3 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje šventėme Kunigystės šventimus: arkivyskupas Kęstutis Kėvalas juos suteikė diakonui Mantui Šideikiui, dabartiniam Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikarui.

Kaip Viešpaties palankumo ženklą bendruomenei priėmėme ir dviejų nuolatinių diakonų šventimus Kauno arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas ir teisininkas Martynas Vasiliauskas įšventinti nuolatiniais diakonais užbaigę penkerių metų pasirengimo laiką Nuolatinių diakonų ugdymo centre. Tai antroji laida – pirmieji penki vedę vyrai diakonais buvo įšventinti toje pat arkikatedroje 2017 metais. Nuolatinis diakonatas 2011 m. buvo pradėtas Kauno arkivyskupijoje tuomečio arkivyskupo, dabar kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ sprendimu.

Dar prieš šių šventimų džiaugsmą balandžio 18 d. toje pat arkikatedroje minėjome 61-ąsias kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ kunigystės metines, o šia proga ganytojas sakė dėkojantis Dievui už tris didžiausius savo gyvenimo dalykus: gyvybės dovaną, Krikštą ir kunigystę. Lapkričio pradžioje šventėme kardinolo 85-erių metų gimimo jubiliejų. Dalijomės reportažais iš  Padėkos šv. Mišių, užfiksavome ir akimirką, jog tuomet, kai arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pristatė homilijoje drąsią ir palaimintą kardinolo tarnystę, jos klausytojai naujai atgijusį džiaugsmą, kad savo tarpe turi tokį ganytoją, išreiškė netikėtai arkikatedroje pratrūkusiais nuoširdžiais plojimais.

Per 2023-iuosius nuolat dalijomės informacija apie nuolatinio ugdymo konferencijas, į kurias rinkdavosi arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai. Jose buvo pristatyti ne tik jiems aktualūs teminiai pranešimai, pvz., t. Mikolajaus Ruslano Kozelkivskyy OSBM, Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios klebono ir bazilijonų vienuolyno vyresniojo pranešimas apie šv. Juozapatą Kuncevičių (1580–1623), kurio jubiliejinius metus pernai šventė Lietuva; pranešimas apie Lietuvos šaulių sąjungos veiklą, ekologinį sąmoningumą, be to, buvo pristatoma sielovadinė bei finansinė arkivyskupijos situacija, kiti aktualūs sielovados klausimai.

Kauno I dekanatas rengė pranešimus apie miesto parapijose tarnaujančių kunigų konferencijas, kuriose aptarė kunigiškosios tapatybės, Evangelijos skelbimo šių laikų žmonėms bei kitus sielovados klausimus.

Sinodas

2023 m. pradžioje kurijoje vyko Sinodinio kelio arkivyskupijoje darbo grupės posėdis, kuriame aptartas Vyskupų Sinodo žemyninio etapo darbinis dokumentas „Išplėsk savo palapinės erdvę“ (plg. Iz 54, 2). Pasidalyta įžvalgomis, kaip svarbu toliau ugdyti sinodiškumą, kad Bažnyčia būtų labiau įtraukianti, priimanti, ugdanti.

Vasario pradžioje Prahoje (Čekija) vykusiame žemyninio Sinodinio kelio aptarime dalyvavo Lietuvos delegatai, tarp jų – ir pranešimą pristačiusi Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, Sinodinio kelio Lietuvoje koordinacinė grupė narė ir Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje koordinatorė. Tomis dienomis pristatėme Sinodinio kelio Lietuvoje pagrindinio koordinatoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus pranešimų kroniką iš Prahos.

Arkivyskupijos feisbuko paskyroje nuolat dalijomės ir vyskupo A. Jurevičiaus parengtais reportažais iš spalį vykusios Vyskupų sinodo generalinės asamblėjos. 

Misijos ir misionieriai

Prieš arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo gimtadienį, kurį švenčiame birželio 24-ąją, dalijomės, kaip miestą per muziką, dailę, liudijimą, šlovinimą ar Švč. Sakramento adoraciją kalbino 10-osios Misijų savaitės susitikimai. Jie vyko senamiesčio kavinėse, koncertuose, parodoje su svečiais iš JAV Scottu ir Donna Underwoodʾais bei latve iš Švedijos dailininkė Ilona Wetterud.

2023-ieji buvo penktojo arkivyskupijos Misijų mokyklos kurso metai, pavadinti Mąstyk, Mylėk, Melskis. Šiemet Misijų mokykla kviečia į šeštąjį kursą  įgyti misijinės bei evangelizacinės patirties, kaip skelbti ir liudyti Dievo meilę.

Tęsėsi maldos vakarai „Jei tiki, kad Dievas gali, ateik“ už miestą seminarijos bažnyčioje. O Pašaukimų sielovados komanda gegužės 1 d. vėlyvus Kauno gatvių praeivius čia kvietė užsukti į renginį „Šviesa naktyje“ . Misionieriai tėvai redemptoristai dalijosi apie antrąją parapijų Misijų savaitę – šį kartą Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2022 m. ji vyko arkikatedros parapijoje).

2023-iaisiais, po ilgos pandemijos atskirties, buvome gausiai lankomi kitų kraštų misionierių. Be minėtų svečių Misijų savaitėje, Noelis Chircopas iš Maltos sielovados bendradarbiams vedė seminarą ,,Kūrybingumas šių dienų tarnystėje“. Su tarnaujančiaisiais Bažnyčioje susitiko katalikų evangelizacinės bendruomenės „Sion“ įkūrėja, popiežiškosios Atsinaujinimo ir misijos Bažnyčioje tarnybos lyderė Michelle Moran, atvykusi į Lietuvą kartu su vyru Peteriu. Viešėjo svečias iš Jungtinės Karalystės Damyanas Stayneʾas, „Cor et Lumen Christi“ bendruomenės įkūrėjas, Atsinaujinimo dienoje vedęs konferenciją apie tarnavimą ir pranašystę, taip pat dviejų dienų seminarą dvasininkams, vienuoliams, pasauliečiams, norintiems prisidėti prie Bažnyčios atsinaujinimo. Misionierius Andrew Comiskey, įkūręs „Desetert stream“ tarnystę, vedė rekolekcijas vyrams apie vyriškumą ir tėvystę. Spalį, Misijų mėnesį, naujai ir gaiviai Dievo Žodį nešė misionieriai iš Malaizijos Jude Antoine ir jo žmona Veronika. Lankėsi Erikas Thouet, Rotenburgo–Štutgarto vyskupijos nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) narys-delegatas.

Įvairių sukakčių paminėjimai

Kronikose dalijomės žiniomis apie 30-metį, kai Lietuvoje, kartu Kaune ir Šiluvoje, vyko popiežiaus šv. Jono Pauliaus II apaštališkasis vizitas. 

2023 m. Didįjį penktadienį šv. Jonas Paulius II tarsi darsyk įžengė Į Kauną, kur lankėsi prieš 30 metų. Per Kryžiaus kelio procesiją, užtvindžiusią centrą bei senamiestį, pernai maldai pasitelkėme tuos pačius tekstus, kuriuos 1993 m., prieš atvykdamas į Lietuvą, Jonas Paulius II apmąstė Kryžiaus kelyje Koliziejuje.

30-mečio sukaktis, Šv. Jono Pauliaus mintys ir įkvėpimai prisiminti švenčiant didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus. Jų pradžios vigilija rugsėjo 7-osios vakarą vyko Apsireiškimo koplyčioje, kurią Šventasis Tėvas skubėjo aplankyti vos tik nusileidęs sraigtasparniu Šiluvos žemėje, paskutinėje iš 1993 m. lankytų vietų Lietuvoje. Prie šv. Jono Pauliaus II paminklo Šiluvoje startavo Kauno arkivyskupijos kurijos organizuotas tradicinis Padėkos žygis už laisvę.

Džiaugiamės žinia, jog „Kauno švaros“ darbuotojų iniciatyva greta Dariaus ir Girėno stadiono Ąžuolyno parke Kaune buvo atnaujintas ir pašventintas šv. Jono Pauliaus II susitikimą su Lietuvos jaunimu 1993 m. rugsėjo 6 d. šiame stadione įamžinęs koplytstulpis.

Birželio 13 d. Šiluvoje paminėtos Palaimintojo Teofiliaus Matulionio 150-ųjų gimimo metinės. Kaip ir kiekvieno mėnesio reportažuose iš Marijos dienos Šiluvoje, tąkart dalijomės mintimis iš katechezės, kurią pasakė kunigas Marius Talutis. T. Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius (Kaišiadorių vyskupija), be kita, atkreipė dėmesį, jog palaimintajam Teofiliui, tarnavusiam ir Kauno arkivyskupijoje, Šiluva buvo brangi, jis tikėjosi čia praleisti senatvę.

„Dėkojame Dievui už Kauno arkivyskupo metropolito Juozapo Jono Skvirecko (1873–1959) tarnystę“, – rugsėjo 18 d. sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas minint 150 metų gimimo jubiliejų Kauno arkikatedroje bazilikoje, kur 1919 metais vyko ir vyskupo Skvirecko konsekracija – pirmoji nepriklausomoje Lietuvoje. Šia proga prisiminėme 1926 m. paskirto pirmojo Kauno arkivyskupo iškiliausius tarnystės momentus: Šventojo Rašto vertimus, pirmąjį Lietuvos Eucharistinį kongresą, pirmąjį arkivyskupijos sinodą bei kt.

Metų pradžioje rašėme apie monsinjoro Pranciškaus Tamulevičiaus (1923–1947–2006) gimimo 100-mečio paminėjimą Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Jis beveik 60 metų dirbo seminarijoje, dėstė atkurtajame Vytauto Didžiojo universitete, o nuo 1953 m. iki pat mirties tarnavo ir Kauno arkikatedroje.

Kovo 31 d. Kaune paminėtos Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne žmonėms 20 metų tarnavusio tėvo Žėraro (Gérard de Martel OSB, 1940–2021) antrosios mirties metines. Straipsnyje apie šį paminėjimą dalijomės ir jo dvasios vaikų liudijimais.

Gegužės 12 d. Vytauto Didžiojo universitete atidaryta kunigui profesoriui Jonui Juraičiui dedikuota menė su dailininko Vytauto Ciplijausko tapytu portretu. Šia proga parengėme reportažą apie J. Juraičio gimimo dienos paminėjimą VDU Didžiojoje auloje, susirinkus būriui draugų, buvusių studentų, taip pat garbių svečių iš Šveicarijos, kur kunigas J. Juraitis praleido didžiąją savo gyvenimo dalį.

Tarnaujant žmonėms

Kauno arkivyskupijos Jaunimo, Šeimos, Katechetikos centrai, Caritas, Jono Pauliaus II piligrimų centras, Šiluvos piligrimų centras, taip pat akademinės bei pašaukimų sielovados bendradarbiai arkivyskupijos kronikoje nuolat dalijosi pranešimais apie paties įvairiausio pobūdžio renginius bei patirtis, kaip patarnavo žmonėms, ypač parapijų bendruomenėms, savo koordinuojamos sielovados srityse.

Iš institucijų pasidalijimų arkivyskupijos svetainėje, FB paskyroje, taip pat jų pačių komunikacijos erdvėse buvo galimybė plačiau pažinti jau minėtus ir kitus Carito misijos darbus ir į juos galbūt įsitraukti savo malda, savanoryste, parama. Išgirsti apie tikybos mokytojų bei katechetų sambūrius darbui su naujosiomis tikybos mokymo programomis, jų ugdymo seminarus bei rekolekcijas; apie šeimų susitikimus, stovyklas, sužadėtinių rengėjų, tėvystės kursus bei mokymus, Gyvybės dienos paminėjimą; apie sutvirtinamųjų „Užtvirtink“ dekanatuose, jaunimo susitikimus keliaujant tikėjimo kelionę „gilyn“; apie Gyvosios piligrimystės žygius į Šiluvą bei piligrimystes, nuvedusias ir į didžiąsias bazilikas Romoje.

Neeilinė žinia iš Šiluvą naujomis iniciatyvomis garsinančio Šiluvos piligrimų centro atskriejo 2023 m. vasarą, jog tarp Švč. Mergelės Marijos didžiosios bazilikos Romoje ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos tapo nutiestas dvasinės giminystės tiltas. Istoriją ir dabartį pranešimais siejo arkivyskupijos muziejus.  Be kitų žinių, skleidėme ligonių sielovados bendradarbių iniciatyvą – galimybę tėvams palaidoti savo negimusius vaikus (Šiluvos kapinėse). Dalijomės parapijų naujienomis.

Džiaugsmo ir vilties, kad esame auganti Bažnyčia, sėmėmės iš pranešimų apie jaunųjų ministrantų bei pašaukimų stovyklas, „Alfa“ bei Samuelio kursus studentams bei kitiems jauniems žmonės, apie „Žmogaus slėpinio“ ciklą, kurio susitikimus daugiausia pasirinkdavo taip pat jaunesni kauniečiai.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune