Visa Evangelija pagal Luką bus skaitoma gyvai – Dievo Žodžio sekmadienio vigilijoje, ekumeninės krikščionių maldos laiku
Paskelbta: 2024-01-18 18:59:07

Kauno arkivyskupija sausio 20 d. vėl kviečia į DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIO vigiliją. Ateinantį sekmadienį, sausio 21-ąją, jau penktąjį kartą švęsime popiežiaus Pranciškaus 2020 m. įvestą liturginę šventę. Būtent į jai pasirengti skirtą Vigiliją gyvai perskaitant visą Evangeliją jau antrąjį kartą kviečia Kauno arkivyskupija.

Pirmoji tokia vigilija su nepertraukiamu Evangelijos (pagal Morkų) skaitymu vyko 2021 m., dar pandemijos atskirtyje, tad galėjo dalyvauti tik skaitovai. Tačiau visa vigilija, užtrukusi 2,5 valandos, patraukė apie 14 tūkst. (su vėlesnėmis peržiūromis) žiūrovų bei klausytojų interneto transliacijoje, o savo atsiliepimuose žmonės dėkojo už naujai atskleistą Evangelijos pasakojimo grožį, jį priėmė kaip Dievo artumą bei prakalbinimą dar gana nauju Lietuvoje būdu.

2024 m. Dievo Žodžio sekmadienio vigilijoje kviečiame susitikti sausio 20 d., šeštadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje. Vigilija prasidės 16 val. ir tęsis iki 21 val. (18 val. šv. Mišios). Šias maždaug keturias valandas arkivyskupijos diakonai ir besirengiantys nuolatinio diakonato tarnystei šeimos vyrai skaitys visą Evangeliją pagal Luką (su muzikinėmis pauzėmis).

Bus skaitomas naujo, 2023 metais Lietuvos Biblijos draugijos parengto ekumeninio Evangelijos pagal Luką vertimo iš senosios graikų kalbos tekstas. Biblijos draugija jau yra išleidusi Evangelijas pagal Matą ir Morkų (2022 m.), taip pat apaštalo Pauliaus laiškus (2021 m.) su komentarais. Viešai skaitomą naujai išverstą Dievo žodį pirmieji galės išgirsti šios Vigilijos dalyviai arkikatedroje bei tiesioginės transliacijos sekėjai, nes visą vigiliją taip pat transliuosime Kauno arkivyskupijos YouTube kanalu bei FB paskyroje, taip pat delfi.lt.

Vigilija Bažnyčios tradicijoje – tai liturginis maldos budėjimas, padedantis pasiruošti pagrindinei švenčiamai iškilmei. Tai didesnio jautrumo, atvirumo laikas, kurį atiduodame Dievui, išskirdami iš kitų gyvenimo prioritetų. Dievo Žodžio sekmadienio Vigilijos centre yra ypatingas Dievo žodžio skelbimas ir jo klausymas. Paskelbti ir išklausyti visą Evangeliją yra sena Bažnyčios tradicija. Pavyzdžiui, ankstyvųjų laikų krikščionys per Velyknaktį skaitydavo visą Morkaus evangelijos pasakojimą. Šia proga esame kviečiami su dėkingumu prisiminti ir tuos žmones, kurie rūpinosi Dievo žodį perduoti iki mūsų dienų. Apie visa tai plačiau galime išgirsti kunigo biblisto Algirdo Akelaičio įvade į Dievo Žodžio vigiliją, žr. vaizdo įrašą čia >>).

„Kaip krikščionys esame viena tauta, žengianti per istoriją, esame stiprūs mums kalbančio ir mus maitinančio Dievo buvimu tarp mūsų“, – rašė popiežius Pranciškus Apaštališkajame laiške APERUIT ILLIS, įvesdamas į Bažnyčios kalendorių Dievo Žodžio sekmadienį. Šventasis Tėvas šiame laiške, be kita, atkreipia dėmesį, jog šiam sekmadieniui parinktas laikas – trečiasis metų sekmadienis – neatsitiktinai sutampa su krikščionių bendruomenių ekumeninės maldos metu, kai jos susirenka drauge melstis ir klausytis Dievo žodžio.

Tad sausio 19-ąją, penktadienį, dar kviečiame į Kauno krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių maldos susirinkimą. Tokie ekumeninės maldos susirinkimai tradiciškai vyksta kasmet. Šiemet į maldą rinksimės pas brolius liuteronus Kauno Švč. Trejybės (evangelikų liuteronų) bažnyčioje (Muitinės g. 8 A). Ekumeninių pamaldų pradžia 18 val.

2024 m. Maldos už krikščionių vienybę savaitės vienijanti mintis – tos pačios Evangelijos pagal Luką eilutė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą <...>, o savo artimą kaip save patį“ (plg. Lk 10, 27). Tekstus maldai visoje Bažnyčioje parengė Burkina Faso (Afrika) krikščionys.

Brolius ir seseris Kristuje, visus geros valios žmones kviečiame kartu džiugiai švęsti laiką, skirtą Dievo Žodžiui ir Maldai už mūsų, krikščionių, vienybę.

Kartu susirinkdami skelbkime didžius Dievo darbus, išgirskime, ką Viešpaties žodis kalba šiandien, ir dėkokime, jog Dievas yra su mumis.

---

„Izraelio tautos grįžimas į tėvynę po Babilono tremties buvo ypač ryškus Įstatymo knygos skaitymu. Biblijoje pateikiamas jaudinantis to momento aprašymas Nehemijo knygoje. Tauta susirinko Jeruzalės aikštėje priešais Vandens vartus klausytis Mokymo. Tauta buvo išblaškyta tremtyje, o dabar apie Šventąjį Raštą iš naujo susiburia „visi žmonės“ (Neh 8, 1). Šventosios knygos skaitymo žmonės „ausis ištempę klausėsi“ (Neh 8, 3), suvokdami, kad tuose žodžiuose glūdi jų išgyventų įvykių prasmė. Reakcija į skelbiamą žodį buvo susijaudinimas ir verksmas: „Jie skaitė iš knygos – iš Dievo Mokymo, išversdami jį ir paaiškindami jo prasmę. Taip jie galėjo suprasti, kas buvo skaitoma. Valdytojas Nehemijas, kunigas ir Rašto žinovas Ezra ir levitai, aiškindami žmonėms, visiems jiems sakė: „Ši diena yra šventa Viešpačiui, jūsų Dievui. Neliūdėkite ir neverkite.“ Mat, girdėdami Mokymo žodžius, žmonės verkė. <...> Nebūkite liūdni, nes džiugesys Viešpatyje yra jūsų stiprybė“ (Neh 8, 8–10).

Šiuose žodžiuose glūdi didis pamokymas. Biblija negali būti tik nedaugelio paveldas, ji negali būti knygų rinkinys, skirtas keletui privilegijuotų asmenų. Biblija pirmiausia priklauso tautai, susirinkusiai jos klausytis ir šiame Žodyje atpažinti save“, – iš popiežiaus Pranciškaus Apaštališkojo laiško APERUIT ILLIS (4).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune