Krizmos šv. Mišiose – kunigystės pažadų atnaujinimas ir šventųjų aliejų palaiminimas (2019 04 18)
Paskelbta: 2019-04-18 15:45:55

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Balandžio 18 d., rytmetį, Kauno arkikatedroje bazilikoje prie Didžiojo altoriaus atėjo įspūdinga beveik 100 dvasininkų procesija. Šią dieną  arkivyskupijoje tarnaujantys kunigai – nuo jau garbaus amžiaus, ištikimai tarnaujančių ne vieną dešimtmetį iki dar neseniai pradėjusių kunigystės kelią – susirinko draugėn į šią šventovę – vyskupijos širdį, kur yra vyskupo sostas, švęsti Krizmos šv. Mišių, atnaujinti kunigystės pažadų ir parsivežti į savo parapijas naujai pašventintų aliejų.

Krizmos Mišiose buvo paruošta ir palaiminta šventoji Krizma, katechumenų ir ligonių patepimo aliejai, kurie artėjant Didžiajam Velykų Tridieniui kaip naujas Dievo Dvasios dvelksmas pasklis Bažnyčioje.

Krizmos Mišių liturgijai vadovavo apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir visi kunigai, kurie šiose Mišiose susibūrę aplink vyskupą, vienybėje su juo ir broliais, atnaujino kunigystės pažadus.

Krizmos Mišių pradžioje sveikindamas visus gausiai susirinkusius brolius ir seseris, ypač mielus brolius kunigus, vysk. Algirdas pakvietė melstis už dvasininkus bei už tuos žmones, kurie sakramentus priima, kad jie nedarytų kliūčių veikti Dievo malonei, ženklinamai šventųjų aliejų patepimu.

Mišiose patarnavo diakonai Stasys Blinstrubis, Audrius Jesinskas ir Darius Chmieliauskas, taip pat Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai. Giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras, vadovas kun. dr. Vilius Sikorskas.

Homiliją pasakęs vysk. Algirdas atkreipė dėmesį į ką tik Evangelijoje (Lk 4, 16–21) nuskambėjusią pagrindinę Jėzaus žinią, skirtą belaisviams – kad juos išlaisvintų, akliesiems – kad jie praregėtų, prislėgtiesiems – kad juos išvaduotų. Jėzus sinagogoje taip pat kalba ir apie šiandieną bei išsipildymą – „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“. Kur tai išsipildo? Ganytojo žodžiais tariant, tai vyksta Jėzaus įkurtoje Bažnyčioje, per kunigystę, kurioje dalyvauja visi pakrikštytieji. Ne tik įšventintieji kunigai, bet ir pasauliečiai jiems duotomis dovanomis dalyvauja visuotinėje kunigystėje.

Vyskupas taip pat atkreipė dėmesį į sunkų laikmetį, dabar išgyvenamą Bažnyčioje, kai ji puolama dėl savo narių nuodėmingumo, davusių akstiną niekinti Bažnyčią. Popiežius emeritas Benediktas XVI neseniai rašė apie šiuos sunkumus ir žalą. Popiežius kalba, jog Bažnyčia, kuri bunda ir gyvena žmonių širdyse, taip pat gali būti jų širdyse ir numarinta. Misijų kraštuose, skirtingai nei ten, kur stovi didžiulės katedros, Bažnyčia gimsta žmonių širdyse per misionierių skelbiamą tikėjimą.

„Tikrasis pašaukimas yra ne tai, kad ateiti į Viešpaties vynuogyną tuomet, kai Bažnyčia maudosi savo šlovės spinduliuose, bet kur kas labiau pagalbos Bažnyčiai reikia tada, kai ji draskoma prieštaravimų ir nuodėmingumo. Didžiulis džiaugsmas ir viltis, kad žmonių širdyse Kristaus Bažnyčia gyvena, todėl nuolat atsiranda tų, kurie nori jai įsipareigoti ir tarnauti. Didžiausių sunkumų akimirkomis Dievas siųsdavo šventųjų, kurie atnaujindavo Bažnyčią. Manau, jog šis laikmetis yra būtent toks, – tai šventųjų laikmetis“, – sakė vyskupas Algirdas, palinkėdamas broliams kunigams vengti papiktinimų ir eiti šventėjimo keliu.

Sykiu vysk. Algirdas padėkojo kunigams, kad padaro viską, jog Bažnyčia būtų įkurdinta žmonių širdyse. Už tai, kad meldžiasi už dvasininkus – kunigus, diakonus, vyskupus, padėkojo ir tikintiesiems, pažadėdamas visų vardu nuoširdžiai tarnauti skelbiant Kristaus Evangeliją (visą homiliją žr. >>).

Po homilijos kunigai atnaujino savo pažadus, kuriuos buvo davę savo Šventimų dieną.

Atnašų procesijoje vėliau šventąją Krizmą palaiminimui nešė diakonas Darius, šventuosius aliejus – katechumenai, kurie bus pakrikštyti ir sutvirtinti per šį Velyknaktį, bei gydytojo mama. Duoną ir vyną visų vardu atnešė arkivyskupijos sielovados bendradarbiai. Ąžuolyno „Šeimos vaistinė“ Kaune ir šiemet padovanojo indus, parengtus Jono Pauliaus II piligrimų centro savanorių ir skirtus šventiesiems aliejams parsivežti į parapijas.

Šiandien vakare arkikatedroje ir kitose arkivyskupijos bažnyčiose švenčiamos Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Jomis pradedamas Didysis Velykų tridienis – Jėzaus Kristaus kančios ir mirties slėpinių apmąstymas, kuris baigiamas budint ir laukiant pačios svarbiausios krikščionims Gerosios naujienos – Kristaus Prisikėlimo.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune