Šėtoje minint Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 110-ąsias gimimo metines jos tėviškę paženklino koplytstulpis (2019 06 15)
Paskelbta: 2019-06-17 13:42:02

Nuotraukos – autoriaus (1, 2, 3) ir Jolantos Obolevičiūtės (Lapių parapija) (viršelio ir 4)

Šiemet minime Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 110-ąsias gimimo metines. Ta proga birželio 15 dieną jos gimtinėje, Šėtos parapijos Promislavo kaime, buvo iškilmingai pašventintas skulptoriaus Adolfo Teresiaus sukurtas koplytstulpis, žymintis Adelės Dirsytės gimtojo namo vietą. Jis pastatytas tuomečio Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo SJ ir Šėtos parapijos klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko iniciatyva.

Birželio 15 dieną į šventinimo iškilmes atvyko Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius, Kauno arkivyskupai emeritai Sigitas Tamkevičius SJ ir Lionginas Virbalas SJ, kunigai, rajono valdžios atstovai, tremtiniai, Šėtos gimnazijos bendruomenė, kraštiečiai, Ateitininkų federacijos vadovai ir atstovai.

Iškilmės pradėtos Lietuvos Respublikos valstybiniu himnu. Vėliau žodį taręs arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ pasidalijo mintimis apie Adelės Dirsytės gimimo vietos įamžinimo svarbą, apie tai, ką reiškia jos atminimo išsaugojimas. Šėtos gimnazijos mokinės perskaitė Adelės Dirsytės maldaknygėje „Marija, gelbėk mus“ užrašytas mintis apie tikėjimą, viltį ir meilę.

Iškilmėje dalyvavusi kančių bendražygė Pranutė Vaišnorienė pasidalijo jaudinančiu liudijimu apie Adelę, išryškindama kančios ištvermingumą ir viltį. Tautodailininkas skulptorius Adolfas Teresius pristatė koplytstulpio simboliką. Pasak jo, koplytstulpis gana paprastas, išreiškiantis Adelės gyvenimo kryptį – pasitikėti Dievu, šauktis Marijos užtarimo. Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ atstovas Algirdas Čiurlys įteikė bendrijos padėką iškilmių organizatoriams.

Koplytstulpį pašventino vyskupas Algirdas Jurevičius. Giesmei „Marija, Marija“  vadovavo Kauno muzikinio teatro solistas profesorius Tomas Ladiga. Padarius bendrą nuotrauką, kuri bus eksponuojama Šėtos gimnazijos muziejuje, iškilmių dalyviai vyko į šv. Mišias Šėtos Švč. Trejybės bažnyčioje. Prieš jas Šėtos gimnazijos moksleiviai bažnyčioje meldėsi Rožinį, prisimindami Tėvynę Lietuvą, jos kankinius.

Šv. Mišas aukojo vyskupas A. Jurevičius, koncelebravo arkivyskupai emeritai S. Tamkevičius SJ ir L. Virbalas SJ, kunigai Andrius Končius, Robertas Urbonavičius, Nerijus Pipiras, Robertas Gedvydas Skrinskas, Rimas Mačiulskis, giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos choras, vadovaujamas Egidijaus Obrikio. Rožinį ir šv. Mišias transliavo „Marijos radijas“.

Sakydamas homiliją, arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ priminė susirinkusiems Adelės biografiją. Pamokslininkas pažymėjo, jog net sunkiausiomis akimirkomis Adelė liko ištikima Kristui. Tos ištikimybės, pasak arkivyskupo, labai reikia šiandienai. Baigiantis šv. Mišioms Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylų postulatorius kun. A. Končius kvietė visus melstis, kad šios Dievo tarnaitės ir kiti Dievo tarnai, kuriems šiuo metu Lietuvoje yra pradėtos beatifikacijos bylos, greičiau būtų paskelbti palaimintaisiais.

Po šv. Mišių Šėtos kultūros namuose vyko iškilmingas renginys – konferencija, skirta šiam jubiliejui paminėti. Ją pradėjo Šėtos folklorinis ansamblis. Vėliau į susirinkusiuosius kreipėsi Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis. Jis už Adelės Dirsytės vardo garsinimą Kėdainių rajono Garbės ženklu apdovanojo arkivyskupijos ganytojus. Vysk. A. Jurevičius pasidalijo mintimis apie tai, kaip Adelė Dirsytė liudijo viltį. Ir išbandymuose ji visada išliko su Kristumi. Jos ištikimybę Kristui ir meilę artimui liudija ir neseniai nupieštas paveikslas. Vyskupas išreiškė viltį, kad galbūt kartu dirbant bei meldžiantis pavyks atrasti ir Adelės palaidojimo vietą.

Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas kun. Nerijus Pipiras pasidalijo apie tai, kur kasdienybėje Adelė atrado Kristų. Jo buvimą ji jautė iki pat paskutinio atodūsio padėdama artimui. Kun. A. Končius savo pranešime gvildeno Adelės tikėjimo kelionę. Adelės glaudimasis prie Marijos yra atsvara silpnam žmogui. Šėtos gimnazijos mokytojai ir mokiniai savo pranešimuose kalbėjo apie Adelės Dirsytės kankinystę ir Sibiro lietuvių maldaknygę „Marija, gelbėk mus“. Šėtos kultūros namų mažojoje salėje vyko Domo Akstino parengta paroda, taip pat buvo eksponuojami Šėtos gimnazijos mokinių dailės plenero, vykusio Promislavo kaime, darbai.

Įrašas YouTube (Kėdainių žinios, 2019 06 18)

Kun. Nerijus PIPIRAS

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune