Arkivyskupijos dieną – apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2019 06 24)
Paskelbta: 2019-06-25 18:29:10

Birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga, apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – apdovanojo šiuos asmenis:

Prelatą Vytautą Steponą VAIČIŪNĄ OFS – už ilgametį nuoširdų darbą Katalikų teologijos fakultete, Kunigų seminarijoje ir bažnytiniame teisme, rūpinimąsi naujais pašaukimais į dvasininkų luomą, sielovadinę tarnystę, kunigiškos dvasios puoselėjimą ir ištikimybę savo pašaukimui;

Monsinjorą Adolfą GRUŠĄ – už ilgametį nuoširdų darbą arkivyskupijos kurijoje ir bažnytiniame teisme, kunigiškos dvasios puoselėjimą bei ištikimybę savo pašaukimui;

Seserį Virginiją Oną KAVALIAUSKAITĘ SJE – už ilgametę nuoširdžią tarnystę arkivyskupijos kurijoje, atvirumą ir rūpestingumą atliekant pavestas pareigas, viltingą liudijimą pasitikint Dievo gailestingumu, parodytą meilę Tėvynei, uolią tarnystę bendruomenėje ir ištikimą pašvęstojo gyvenimo liudijimą;

Seserį Margaritą Ireną MORKVĖNAITĘ SJE – už ištikimai atliekamą Kauno arkikatedros parapijos referentės tarnystę, atvirumą žmonių rūpesčiams, uolią tarnystę bendruomenėje ir ištikimą pašvęstojo gyvenimo liudijimą;

Eleną BAKIENĘ – už pasiaukojantį įsijungimą į Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos Carito veiklą, jautrumą gyvenimo nuskriaustiems žmonėms, dalyvavimą savanoriškoje veikloje ir ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Paulių ČEREKĄ – už nuoširdų darbą arkivyskupijos Ekonomo tarnyboje, atvirumą ir geranoriškumą atliekant pavestus įsipareigojimus bei parodytą iniciatyvą ir ištikimą krikščioniškos dvasios liudijimą;

Danutę EIDUKIENĘ – už aktyvų įsijungimą į Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo parapijos Carito veiklą bei nuoširdų parapijos referentės pareigų atlikimą, dalyvavimą bažnytiniame chore, atvirumą žmonių poreikiams ir ištikimą krikščioniškos dvasios gyvenimo liudijimą;

Nataliją GUŽAUSKIENĘ – už pasiaukojantį įsijungimą į Carito veiklą, nuoširdų dalyvavimą Kauno Gerojo Ganytojo parapijos gyvenime, aktyvią socialinę veiklą rūpinantis daugiavaikėmis šeimomis, vienišais seneliais, socialinių iniciatyvų organizavimą parapijoje, pagalbą evangelizaciniuose renginiuose ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Ingridą ir Andrių KNYŠ – už aktyvų įsijungimą į Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos gyvenimą, rūpinimąsi parapijos šeimų pastoracija bei kitais parapijos ūkiniais ir sielovadiniais reikalais, aktyvų dalyvavimą liturgijoje bei nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Andrių KOTKĮ – už ilgametę savanorystę Kauno arkivyskupijos renginiuose, jaunimo piligriminių kelionių organizavimą, evangelizacinę tarnystę bei ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Aušrelę KRUNGLEVIČIŪTĘ – už aktyvų įsijungimą į Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos veiklą, rūpinimąsi vaikų katechizacija, nuoširdų darbą ir ženklų indėlį vedant jaunimą tikėjimo pažinimo keliu bei asmeninį gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Reginą ir Antaną KUZMAS – už ilgametį ir uolų krikščioniškų papročių įtvirtinimą dalyvaujant Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyriaus veikloje, nuolatinę pagalbą Kėdainių Šv. Jurgio parapijai ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Laimontą SABALIAUSKĄ – už tikrą ir nesavanaudišką rūpinimąsi Kurklių Šv. Jurgio parapija bei bažnyčia, atvirumą žmonių rūpesčiams bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Almą SINDECKIENĘ – už nuoširdų ir pasiaukojantį darbą Kauno arkikatedros parapijoje, reiklumą ir atidumą padedant tikintiesiems bei nuoširdų asmeninį krikščioniškos dvasios liudijimą;

Nerijų STRIKULĮ – už aktyvų įsijungimą į Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos veiklą, nuoširdžią pagalbą rūpinantis bendruomenės dvasiniu tobulėjimu, sudarytą galimybę gauti kokybišką pirminę teisinę pagalbą labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams bei tarnavimą parapijos bendruomenei, krikščioniško gyvenimo liudijimą ir ištikimybę Bažnyčiai;

Vytautą STRIOGĄ – už aktyvų įsijungimą į Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I)  parapijos gyvenimą, vadovavimą jaunimo sielovadai, rūpinimąsi jaunimo dvasine pažanga ir branda, vadovavimą parapijos jaunimo chorui bei jaunimo grupei, aktyvų dalyvavimą rengiant jaunimą Sutvirtinimo sakramento priėmimui bei asmeninį gyvą krikščioniškos dvasios gyvenimo liudijimą;

Alfonsą ir Antaną SUNKLODUS – už aktyvų dalyvavimą Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapijos gyvenime, liaudiško pamaldumo puoselėjimą, atvirumą žmonių rūpesčiams, nesavanaudišką pagalbą ir veiklą vienijant parapijos bendruomenę bei ištikimą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Liną ZAKARAVIČIENĘ – už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą Kėdainių dekanato ir Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Carito veikloje, nuoširdumą ir bendrystę buriant tikinčiųjų bendruomenę, atvirumą jaunimui bei nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune