Kaune paminėtas žurnalo „Artuma“ 30-metis – jos jaunystė! (2019 10 15)
Paskelbta: 2019-10-16 21:14:41

Nuotraukos – Vido Venslovaičio

„Susirinkome padėkoti Dievui už „Artumą“, už 30 metų – už jos jaunystę“, – sakė Kauno arkikatedroje bazilikoje kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ spalio 15-ąją, tą pačią, kai lygiai prieš 30 metų, 1989-aisiais, Kaune buvo išleistas pirmasis „Carito“ žurnalo numeris.

Už galimybę būti šios nuostabios, nesibaigiančios leidinio istorijos dalyviais Dievui dėkojo šventę surengusi iš žurnalo „Caritas“ išaugusios „Artumos“ redakcija („Caritas“ 1997 m. buvo pervadintas „Artuma“)ׅ Po šv. Mišių iš arkikatedros kartu keliauta į bičiulišką bendrystę Kauno nacionaliniame dramos teatre.

Paminėjimo šventėje Kauno arkikatedroje bazilikoje redakcijos kvietimu dalyvavo ganytojai, buvę redaktoriai – ypač smagu savo tarpe buvo matyti pirmąją „Carito“ vyriausiąją redaktorę ses. Albiną Pajarskaitę MVS, bendradarbius Petrą Plumpą, ses. Bernadetą Mališkaitę SJE, kun. Robertą Grigą, – taip pat ir šiandienės katalikiškos žiniasklaidos kolegos, redakcijos bičiuliai, talkininkai, visi, kam brangi „Artuma“ – vienintelis Lietuvoje katalikiškas mėnraštis šeimai, kuriam palaiminimą ir kryptį yra suteikęs šiandien globėju redakcijoje su dėkingumu vadinamas šv. Jonas Paulius II.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, redakcijos kapelionas kun. Artūras Kazlauskas bei grupė kunigų iš kelių vyskupijų. Patarnavo diakonai Darius Chmieliauskas ir Audrius Jesinskas.

„Bažnyčia spalio mėnesį kviečia labiau pamąstyti apie misijas, kad Evangelijos žodis, nuskambėjęs prieš 2 tūkst. metų, būtų išgirstas visų geros valios žmonių. Vis mes, pakrikštytieji, esame pakviesti įsijungti į Jėzaus misiją gelbėti žmonių sielas. Šį mėnesį bandome labiau įsisąmoninti, kas esame ir ką turime veikti“, – sakė kardinolas vėliau savo homilijoje, atkreipdamas dėmesį, jog mūsų misija – nepaliauti melstis ir veikti, kad Dievo žodžio sėkla subrandintų gerus vaisius.

„Šiandien visa Europa ir Lietuva yra tikrų tikriausias misijų kraštas. Kokiu būdu galime būti Kristaus misionieriais šalia mūsų esantiems žmonėms, supamiems sekuliarios kultūros?“ – kėlė klausimą ganytojas, čia pat atsakydamas: neslėpdami savo tikėjimo, savo gražiu krikščionišku gyvenimu liudydami apie mumyse esančią viltį.

„Žurnalo „Artuma“ trisdešimtmetį minime Misijų mėnesį. Galime tai laikyti Dievo ženklu, skatinančiu dar ištikimiau prisiimti Jėzaus misiją ir į kitą dešimtmetį žvelgti Jėzaus siunčiamo sėjėjo akimis“, – sakė kardinolas, savo homilijoje prisimindamas tautinio ir religinio atgimimo metus Lietuvoje, kai budome naujam gyvenimu ir mums kaip duonos reikėjo tiesos ir meilės žodžio.

„Žvelgiu į ano meto nuotrauką, kurioje užfiksuotas to meto redakcijos posėdis, ir dideliame žmonių būryje matau pogrindinės „Aušros“, „Kronikos“ leidėjų veidus. Jie buvo vėl susibūrę, kad dabar jau viešai leistų „Caritą“. Per 30 metų buvo daug akimis matomo ir ne mažiau dvasinio vargo. Šios misijos ėmėsi Caritas ir „Carito“ žurnalas“, – kalbėjo ganytojas, ir pats buvęs redakcijos narys bei globėjas.

„Prieš 30 metų nebuvo tiek knygų, leidinių, nebuvo visagalio interneto, Buvo tik tiesos žodžio ištroškusios širdys. Dabar gi tiesos alkis kartais prislopęs, o pasiūla didžiulė. „Artumai“ tenka atkakliai ieškoti kelių į skaitytojų namus bei širdis. Mišiose dėkokime už Dievo žodžio sėjėjus „Artumos“ puslapiuose“, – sakė kardinolas Sigitas.

Visuotiniuose maldavimuose buvo melstasi už jau iškeliavusius į Viešpaties artumą žurnalo bendradarbius, už visą krikščionišką žiniasklaidą Lietuvoje – kad ji rastų būdų savo krikščioniškai misijai atlikti, už „Carito“ tarnystę vargui mažinti. Taip pat melstasi už šeimas ir jų misiją.

Liturgijos pabaigoje buvo perskaitytas Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus sveikinimas „Artumai“, be kita, su palinkėjimu išminties įžvelgti tiesą ir gėrį, stiprybės ja vadovautis, palaikyti skaitytojų viltį, gyvenimo džiaugsmą ir tikėjimą.

„Tai mūsų visų šventė. Be jūsų „Artumos“ nebūtų. Su jūsų visų pagalba įvyksta tas stebuklas, kad žurnalas eina 30 metų, išliko, nepaisant visokių vėtrų, kad likome popierinis, senoviškas“, – sakė žurnalo vyriausiasis redaktorius diak. Darius Chmieliauskas, dėkodamas visiems atėjusiems kartu melstis ir švęsti.

„Esame liudininkai istorinių įvykių. Šiek tiek jaučiamės pogrindinės spaudos tęsėjais. Iš praeities, iš savo šaknų semiamės jėgų šiandienai“, – kalbėjo diak. Darius, pabrėždamas ypatingą, kartais ir visai nelengvą leidinio istoriją ir ypač padėkodamas vyskupams, kunigams, kurie rūpinasi pasitelkti į pagalbą žurnalą „Artuma“ savo mažose kaimenėse ganydami Viešpaties aveles, mūsų tikėjimo brolius ir seseris.

 

Šventė vėliau tęsėsi Kauno nacionaliniame dramos teatre, į kurį kartu keliauta rudenėjančio miesto gatvėmis. Teatre vyko bičiuliška agapė, svečiams dovanotas nuostabaus grožio spektaklis „Vėjas gluosniuose“ (rež. G. Padegimas, pjesės aut. A. Landsbergis).

---------

Praėjus vos porai mėnesių po steigiamojo Carito suvažiavimo, ses. Albinos Pajarskaitės MVS ir jos bendraminčių bei padėjėjų iniciatyva 1989-ųjų birželio 28 d. buvo gautas sovietinės valdžios leidimas kartą per mėnesį lietuvių kalba leisti 5 spaudos lankų žurnalą. Pradinis tiražas buvo 30 tūkst. egz. (plačiau apie istoriją  žr. Vandos Ibianskos straipsnyje „Žurnalo gimimas“ >>). 

Naujausiame „Artumos“ numeryje (2019/10)  galima galite rasti pirmojo dešimtmečio „Carito“ žurnalo temų apžvalgą (Silvija Knezekytė, „Taigi, 30-metis!“  >>).

Šiandienė „Artuma“, neatpažįstamai pakeitusi savo pirmtako veidą, yra šių dienų misionierė, kiekvieną mėnesį (leidžiama 10 tūkst. egz. tiražu) su Gerąja naujiena skuba pas savo skaitytojus. Žurnalą galima įsigyti redakcijoje Kaune (Papilio g. 5, II a.), parapijose, katalikiškuose knygynuose, prenumeruoti Lietuvos paštu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune