Kardinolo įžengimo iškilmės Šv. Angelės Meriči bažnyčioje Romoje – su lietuvių ir italų sveikinimais (2020 01 26)
Paskelbta: 2020-01-27 10:24:14

Pirmąkart Bažnyčioje švenčiant Dievo Žodžio sekmadienį, Romoje įvyko kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ iškilmingas įžengimas į popiežiaus Pranciškaus jo globai skirtą Romos vyskupijos Šv. Angelės Meriči bažnyčią. Dar iš vakaro, sausio 25 d., kaip garbės svečias, pakviestas į klasikinės sakralinės muzikos koncertą šioje bažnyčioje >>, sausio 26-ąją jos prieigose kardinolas buvo džiaugsmingai sutiktas ir vėliau pasveikintas parapijos ganytojų, Romos gyventojų, tarp jų ir lietuvių bendruomenės. Iškilmėse, kuriose paskelbta popiežiaus Pranciškaus skyrimo bulė, gausiai dalyvavo lietuviai dvasininkai, kitų Lietuvos piligrimų grupė.

Sausio 26-ąją, artėjant vidudieniui, popiežiaus ceremonijarijus mons. Marco Agostini, kuris rūpinosi liturgine apeigų tvarka, palydėjo kardinolą Sigitą Tamkevičių link Šv. Angelės Meriči bažnyčios durų, kur jį sutiko klebonas kun. Danilo Spagnoletti.

Pabučiavęs kryžių ir pasišlakstęs švęstu vandeniu, kardinolas klebono buvo įvesdintas į šventovę, pagarbino Švč. Sakramentą ir atsisėdo į liturgijos vadovo vietą. Tuomet prelatas Lucio Bonora perskaitė popiežiaus Pranciškaus bulę, kuria Šventasis Tėvas paskyrė arkivyskupą Sigitą Tamkevičių kardinolu skirdamas jo globai Šv. Angelės Meriči bažnyčią Romoje. Sveikinimo žodį >>  tarė šios parapijos klebonas kun. Spagnoletti.  

Vėliau zakristijoje kardinolas, laikydamasis senosios tradicijos, prieš rengdamasis liturginius drabužius, nusiėmė žiedą, nusiplovė rankas, o rengdamasis liturginiais drabužiais kalbėjo tam skirtas maldas. Tarp kitų įprastų liturginių drabužių kardinolas dėvėjo ir dalmatiką – diakono liturginį drabužį. Taip buvo priminta, kad hierarchinė kunigystė yra tarnavimas Dievo tautai.

Kardinolo vadovaujamose Mišiose koncelebravo vyskupas A. Jurevičius, mons. Rolandas Makrickas, mons. Vytautas Grigaravičius ir keliasdešimt lietuvių bei svečių kunigų. Piligrimai iš Lietuvos bei Romos lietuvių bendruomenė pasirūpino, kad bažnyčioje plazdėtų didesnės ir mažesnės lietuviškos trispalvės. 

Kardinolas prašnekino susirinkusiųjų širdis prabildamas itališkai homilijos žodžiais. Dievo Žodžio sekmadienio homilijoje ganytojas paliudijo Dievo žodžio svarbą savo gyvenime. Paragino atsiliepti, kai Dievas mus kalbina per savo Žodį, kaip tai padarė Evangelijoje minimi žvejai, kurie, išgirdę Mokytojo kvietimą, paliko savo tinklus ir nusekė paskui Jėzų. Dievo žodis kviečia kiekvieną iš mūsų drąsiai sudėti savo gyvenimą į Dievo rankas ir leisti, kad Jis mus vestų (visą homiliją kviečiame skaityti čia >>).

Po šv. Mišių Romos lietuvių bendruomenės nariai parapijiečiams trumpai pristatė pagrindinius kardinolo biografijos faktus (kardinolo gyvenimą pristatė ir šiai progai rengti bei parapijai dovanoti Kauno arkivyskupijos lankstinukai). Vargonininkė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė su kunigais Vincentu Lizdeniu ir Donatu Litvinu atliko keletą lietuviškų giesmių. Kardinolas nuoširdžiai padėkojo visiems susirinkusiems, o parapijos klebonui įteikė lietuvišką dovaną – medinį menišką kryžių.

Zakristijoje ceremonijarijus perskaitė parapijos perėmimo aktą ir paprašė visų dalyvaujančių dvasininkų jį patvirtinti savo parašais. Nusirengęs liturginius drabužius kardinolas grįžo į bažnyčią, kur bendravo su tikinčiaisiais, davė interviu žurnalistams. Šventė tęsėsi prie agapės stalo. Ten buvo aptartos tolesnės parapijos bendravimo su kardinolu galimybės.

Parengta pagal vyskupo Algirdo Jurevičiaus informaciją, Vatikano naujienų tarnybų fotografijos

Fotoakimirkų iš ingreso dar galima rasti čia >>

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune