Kaune paminėtas popiežiaus Pijaus XI, kaip tuometinio nuncijaus Achille Ratti, apsilankymo šimtmetis ir jo dėmesys mūsų kraštui (2020 02 19)
Paskelbta: 2020-02-20 13:52:29

Nuotraukos – Kauno kunigų seminarijos

Vasario 19 d. Kauno kunigų seminarijos kiemelyje atidengta atnaujinta atminimo lenta, liudijanti, kad lygiai prieš šimtą metų, 1920-aisiais, Kaune lankėsi apaštalinis vizitatorius Lietuvai arkivyskupas Achille Ratti, kuris praėjus dvejiems metams buvo išrinktas popiežiumi, pasirinkusiu Pijaus XI vardą ir turinčiu ypatingų sąsajų su Lietuva ir Bažnyčia Lietuvoje. Iškilmėse dalyvavęs apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petaras Rajičius pašventino atminimo lentą ir vėliau vadovavo šv. Mišioms Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje.

Iškilmes prel. Jono Mačiulio–Maironio (kitados buvusio seminarijos rektorium) eilėmis pradėjo aktorius, Nacionalinio Kauno dramos teatro direktorius Egidijus Stancikas, o susirinkusius pasveikino dabartinis rektorius kun. Ramūnas Norkus.

Rektoriaus sveikinime vyskupams, kunigams, Lietuvos seminarijų bendruomenėms, seserims ir broliams vienuoliams, miesto savivaldos, VDU atstovams atsiskleidė, koks gyvas mūsų istorijoje yra Pijus XI, kuriam, kai tik jis buvo išrinktas popiežiumi, seminarijos rektorius Jonas Mačiulis-Maironis pakabino marmuro lentą, kurioje parašė, kad „iš šitos vietos kalbėjęs Šventasis Tėvas Pijus XI, tebebūdamas dar Apaštališkuoju Vizitatoriumi“.

Sveikinimo kalboje rektorius išskyrė ypatingus Pijaus XI dėmesio Lietuvai ženklus. Jis pripažino Lietuvos valstybę de jure, arkivyskupu ir apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvoje paskyrė palaimintąjį Jurgį Matulaitį, įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją (Pijų XI galime laikyti mūsų arkivyskupijos steigėju), pasirašė Konkordatą tarp Lietuvos ir Vatikano valstybės, nominavo vyskupu pal. Teofilių Matulionį.

Šis popiežius „baisia nelaime“ yra pavadinęs arkivyskupo pal. Jurgio Matulaičio netikėtą netektį 1927 metais, o apie vyskupą pal. Teofilių yra taip pasakęs: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį.“ Jo dėmesio ženklų šiandien atpažįstame Kauno arkikatedros, Kristaus Prisikėlimo bazilikos, seserų benediktinių ir kt. bendruomenių istorijoje.

Pašventinus atminimo lentą kiemelyje, paminėjimo iškilmės tęsėsi džiugiai švenčiant Eucharistiją seminarijos bažnyčioje, kur visus pasveikino arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Koncelebravo Kauno bei Kaišiadorių ganytojai, su jais ir tądien popiežiaus Pranciškaus paskirtas Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Homiliją pasakęs nuncijus arkivyskupas P. Rajičius pabrėžė, jog popiežius Pijus XI savo sprendimais prisidėjo prie vietinės Bažnyčios perorganizavimo, ir tuo pat metu tai buvo galutinis Lietuvos Respublikos nepriklausomybės patvirtinimas tarptautiniu lygmeniu. Nepaisant sunkių laikų, Šventasis Tėvas norėjo padėti tiek Bažnyčiai, tiek valstybei įsikurti ant tvirtų pamatų.

Kitas pamatas, pastovus ir saugus, pasak nuncijaus, yra Dievo Žodis. Žvelgdamas į pirmąjį skaitinį iš apaštalo Jokūbo laiško, jis pasidalijo keliomis įžvalgomis kunigiškajai ir vyskupiškajai tarnystėms, be kita, sakydamas:

„Turime būti radikalūs sekdami Kristų! Ir nebijokime įžadų nei kunigiškojo gyvenimo reikalavimų. Mūsų pašaukimai yra iš Dievo, jie ne žmogiškos kilmės, taigi, visi turime sekti dieviškąja logika, kuri yra absoliučiai priešinga žmogiškai kvailybei! Reikia tikėjimo į Jėzų Kristų, kad išvengtume dvasinio aklumo! Ir reikia melsti tikėjimo dovanos kiekvieną gyvenimo dieną, nes tai Dievo dovana, kurią Jis mielai mums duoda, jei mes liekame Jam ištikimi“ (visą homiliją žr. >>)

Atnaujintą atminimo lentą Kauno kunigų seminarijos kiemelyje nuncijui Achille Ratti restauravo Restauracijos dirbtuvių vadovas Raimondas Bridikis.

Daugiau nuotraukų – Kauno kunigų seminarijos albume >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune