Artėjant kardinolo Vincento SLADKEVIČIAUS 20-osioms mirties metinėms bei jo gimimo 100-mečiui
Paskelbta: 2020-05-22 13:36:27

Gegužės 28 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje paminėsime  kardinolo Vincento SLADKEVIČIAUS 20-ąsias mirties metines. Šv. Mišioms 18 valandą vadovaus kardinolas Sigitas TAMKEVIČIUS.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920*1944*1957*2000), beje, antrasis Lietuvos istorijoje, iškeliavo pas Viešpatį 2000 m. gegužės 28 d., o birželio 1-ąją, Lietuvos antrojo Eucharistinio kongreso išvakarėse, buvo palaidotas Kauno arkikatedroje bazilikoje, Švenčiausiojo Sakramento koplyčioje.

„Tai tvirto tikėjimo ir nuoširdaus maldingumo kunigas, kuris, ilgus metus trukdomas atlikti savo vyskupiškąją pasiuntinybę ir ištremtas, nesileido įbauginamas ir visuomet rodė šviesų nepalaužiamo pasitikėjimo dieviškąja apvaizda bei ištikimybės Šventajam Sostui pavyzdį. Dėkoju Dievui už šį didvyrišką kunigą ir vyskupą, kurį Jis dovanojo savo Bažnyčiai, ir karštai maldauju, kad jį priimtų į amžinąjį džiaugsmą“, – rašė tuometinis popiežius dabar šventasis JONAS PAULIUS II savo laiške Kauno arkivyskupui S. Tamkevičiui (laiškas spausdintas „Bažnyčios žiniose“, 2000 m. nr. 10) tomis dienomis, kai Lietuva atsisveikino su ganytoju, kuris su visišku atsidavimu, nuolankumu ir gerumu tarnavo Bažnyčiai ir Tėvynei. Plačiau apie kardinolą >> 

„Sovietinė valdžia norėjo vyskupą Vincentą morališkai sunaikinti. Anuomet tokie vyskupai kaip Vincentas buvo įvardijami kaip sovietinės sistemos priešai. Tuojau po konsekracijos jis išsiunčiamas iš Kaišiadorių vyskupijos į Latvijos pasienį, kad čia vegetuotų ir mirtų be savo ganomųjų. Tačiau šis piktas sumanymas žlugo. Siekusieji pastiprinimo ir dvasinės šviesos, kaip elgtis sudėtingomis Bažnyčios persekiojimo sąlygomis, ieškodavo ir surasdavo tremtinį vyskupą ir pasisemdavo iš jo tarsi iš dvasinio aruodo meilės ir jėgos vykdyti savo pašaukimo misiją“, – sakė kardinolas, tuometinis Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 2010 metais, primindamas apie skaudžiausią Bažnyčiai sovietinio persekiojimo laiką, kurio kankiniu buvo tapęs ir kardinolas Vincentas Sladkevičius.

Dvasiniam susitikimui su vienu didžiausių XX a. Bažnyčios Lietuvoje autoritetu jo artėjančioms 100-osioms gimimo ir 20-osioms mirties metinėms paminėti Kard. Vincento Sladkevičiaus memorialinis muziejus–butas Kaune (M. Valančiaus g. 6, antras aukštas) yra parengęs atnaujintą programą ,,Padaryk mane gerumo ženklu“.

Lankytojai šiame muziejuje susipažįsta su autentiška aplinka ir turi galimybę tiesiogiai, gyvame pokalbyje pamatyti kardinolo Sladkevičiaus įvairiapusišką dvasinį paveldą, išgirti atsiminimų ir įžvalgų (plačiau apie šią iškilią Bažnyčios asmenybę galima skaityti bernardinai.lt, propatria.lt publikuojamame tęstiniame straipsnių cikle ,,Kard. V. Sladkevičiaus istorija“).

Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinis muziejaus-butas ir šalia įkurtos „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ ekspozicijos lankymas organizuojamas iš anksto susitarus darbo dienomis tel. 8 686 673 55 arba el. p. muziejus@kn.lcn.lt.

Apsilankykime muziejuje ypač gegužės 25–29 d. bei gegužės 28 d. Kauno arkikatedroje padėkoti Dievui už kardinolo Vincento Sladkevičiaus gyvenimą ir tarnystę.

Kardinolo gimimo šimtmetis šį rugpjūtį bus minimas Pivašiūnų atlaiduose, Kaišiadorių katedroje bei Guronyse (plačiau Kaišiadorių vyskupijos informacijoje >>)

IRENOS PETRAITIENĖS straipsnių ciklas (2020) apie kardinolą Vincentą SLADKEVIČIŲ (spausdinamas bernardinai.lt) >> 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune