Sekminėse Vepriuose – vyskupo palydėta garsiųjų Kalvarijų malda už pandemijos atsitraukimą (2020 05 30)
Paskelbta: 2020-05-30 21:33:32

Šiemet organizuojant tradicinius Sekminių atlaidus Vepriuose buvo daug nežinios dėl karantininių apribojimų, tačiau Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus apsilankymas parodė, kad gyvenimas tikrai grįžta į įprastas vėžes.

Gegužės 30 d. šeštadienio rytą vyskupas buvo pasitiktas prie Veprių bažnyčios šventoriaus vartų ir iškilmingai įlydėtas į bažnyčią. Atrodė, kad žmonių bažnyčioje mažiau, tačiau šventoriuje įrengtas įgarsinimas leido tikintiesiems dalyvauti šv. Mišiose būnant šventoriuje.

Šv. Mišių homilijoje vyskupas kalbėjo apie Šventosios Dvasios veikimą priimant Dievo žodį ir jį įgyvendinant gyvenime. Vyskupas citavo popiežių Pranciškų, vaizdžiai nusakiusį Dievo žodžio kelią į gyvenimą. „Dievo žodžio klausomės ausimis ir jis pereina į širdį; jis nelieka ausyse, bet turi pasiekti širdį; o iš širdies pereina į rankas, į gerus darbus. Tai yra Dievo žodžio nueinamas kelias: per ausis į širdį ir į rankas.“ Vyskupas pabrėžė, kad tikrieji Dievo žodžio aiškintojai yra ne išsimokslinę teologai, bet tie, kurie šventai gyvena. Per juos Dievo žodis pasiekia savo tikslą.

Po šv. Mišių dalis žmonių, vadovaujami vysk. Algirdo Jurevičiaus ir Ukmergės dekano kun. Raimundo Kazaičio, ėjo Veprių Kalvarijas, susidedančias iš trisdešimt penkių stočių.Kryžiaus kelio pamaldose žmonės buvo su veido kaukėmis ir laikėsi saugaus atstumo. Nors tai neleido išgirsti visų skaitomų ir giedamų maldų, tačiau maldaknygės jiems padėjo įsijungti į bendrą maldą.

Pradžioje vyskupas paaiškino, jog Kalvarijų maldininkai turi savo intenciją, kurią nori nešti kartu su Kristumi Kryžiaus kelyje, tačiau šiemet visiems pirmoje vietoje tebūna pati svarbiausia intencija – kad Lietuvoje ir pasaulyje liautųsi pandemija.

Baigdamas Kryžiaus kelią, kuris tęsėsi tris valandas, vysk. Algirdas kalbėjo apie paskutinės stoties prasmę „Šv. Elena atranda kryžių“. Visi, ėjusieji Veprių Kalvarijas, iš naujo atrado Viešpaties Jėzaus Kryžių kaip gyvenimo prasmę ir kryptį. Tuo ir vadovaujamės savo gyvenime, nes per Kryžių visuomet einame į prisikėlimą!

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune