Kauno I dekanato dvasininkų susitikimas ir „Viešpaties angelas“ prie sutvarkytų kunigų kapų Veršvų kapinėse (2020 09 03)
Paskelbta: 2020-09-04 10:01:42

Vasarą kelis mėnesius vyko dideli darbai tvarkant Veršvų kapinėse Kaune palaidotų kunigų kapus. Kapų būklė buvo labai bloga. Kauno arkivyskupijos kunigų paramos fondo ir Kauno bažnyčių parama davė gražius vaisius, kurie išliks ilgam. Šia proga Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė dekanato kunigus ir diakonus dalyvauti šv. Mišiose ir maldoje prisimenant mirusius dvasininkus paminėti kapaviečių atnaujinimo pabaigą. Ta pačia susitikimo proga vėliau surengta pirmoji kartu su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu šio dekanato kunigų konferencija.

Tad susitikimas rugsėjo 3 d. prasidėjo Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčioje aukotose šv. Mišiose už mirusius vyskupus, kunigus, klierikus. Šv. Mišių šventimui vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo I dekanato kunigai.

Homilijoje komentuodamas dienos Evangeliją, arkivyskupas atkreipė dėmesį į užkalbinimo svarbą. Jėzus, spaudžiamas minios, lyg tarp kitko užkalbina žvejus, tuo metu valančius tinklus. Jis nori pasiskolinti valtį. Taip prasideda būsimųjų apaštalų misija. Arkivyskupas ragino nepaliauti kalbėjus, raginus, skatinus ir netgi dar kartą panaudojus tuščius tinklus. Atrodo, kaip pažymėjo ganytojas, nuo tokių paprastų dalykų tiek daug priklauso.

Pasibaigus šv. Mišioms, vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Joje dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, arkivyskupijos atstovas spaudai diak. Darius Chmieliauskas, Katechetikos centro vadovas dr. Artūras Lukaševičius, Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė, Kauno miesto parapijų ir rektoratų klebonai, rektoriai, kunigai.

Susitikimo pradžioje arkivyskupas visus pasveikino ir pasidžiaugė tarsi sugrįžęs į namus. Vis dėlto iššūkiai, pasak arkivyskupo, neleidžia sustoti, todėl būtinas veiklos tęstinumas išnaudojant visas galimybes, įgyvendinant Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimus. Čia svarbus nuoseklumas. Susirinkusiems dvasininkams arkivyskupas trumpai pristatė arkivyskupijos pastoracijos centrų veiklą ir ateities viziją. Daug dėmesio skirta parapinės katechezės, ypač suaugusiųjų, klausimams.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas A. Lukaševičius pristatė katechumenato programą, aptarė jos vykdymo atskirose parapijose galimybes. Kalbėta apie pastarųjų dienų aktualijas – kaip rengti žmones sakramentams karantino metu.

Kalbėdamas apie jaunimo sielovadą, arkivyskupas priminė jaunimo vadovo svarbą parapijoje ir atsakomybę. Siektina ugdyti vadovus. Labai svarbu, kad parapijose jaunimas turėtų pastovų laiką ir vietą, kur vyktų užsiėmimai. Bažnyčia daug dėmesio ir vilčių skiria sutvirtinamiesiems, todėl rengimas Sutvirtinimo sakramentui turi užimti prioritetinę vietą.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė atkreipė dėmesį, jog centras ir toliau yra pasirengęs pasitarnauti parapijoms rengiant „Alfa“ ir lytiškumo ugdymo savaitgalius sutvirtinamiesiems. Stengiamasi nuolat palaikyti ryšį su parapijų jaunimo vadovais, rengti ugdymo seminarus. Esant sudėtingai situacijai dėl karantino Jaunimo centras yra pasirengęs savo veiklą vykdyti nuotoliniu būdu, padedant taip pat ir tikybos mokytojams, katechetams.

Vėliau arkivyskupas pasidalijo mintimis apie šeimų sielovadą. Akcentuota savitarpio pagalbos kilus sunkumams būtinybė.

Kalbėdamas apie Carito veiklą, arkivyskupas išreiškė lūkestį, kad ši veikla nuo perdėm instituciškos taptų labiau bendruomeniška. Kartu išreikštas lūkestis, jog parapijų pastoracinėse tarybose būtų žmonės, atsakingi už karitatyvinę veiklą.

Konferencijos pabaigoje Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius aptarė einamuosius klausimus.

Po bendrystės prie arbatos puodelio Kauno I dekanato dvasininkai kartu su arkivyskupu K. Kėvalu vyko į netoliese esančias Veršvų kapines. Ten prie palaidotų kunigų kapų sukalbėjo „Viešpaties angelo“ maldą.

Kunigo Nerijaus Pipiro informacija 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune