Velykų laiko sukakčių triadoje – palaimintojo Jurgio Matulaičio 150-asis gimtadienis
Paskelbta: 2021-04-09 11:34:38

Šiuo velykiniu laiku tęsiasi ypatingų sukakčių Kauno arkivyskupijai ir visai Bažnyčiai Lietuvoje triada. Per Velykas minėjome istorinę arkivyskupijos sukaktį: lygiai prieš 95-erius metus popiežius Pijus XI įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją ir Kauno arkivyskupiją (plačiau >>), kurios istorijoje, pasak dabartinio arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo, įvairiais būdais skleidėsi Kristaus Velykų slėpinys (plg. žodį šių metų Velykose >>

Kauno arkikatedroje švenčiant Atvelykį 150-ųjų gimimo metinių proga prisiminsime palaimintąjį Jurgį Matulaitį, parengusį Lietuvos bažnytinės provincijos sutvarkymo projektą bei pristačiusį jį popiežiui Pijui XI, taip pat rengusį ir vadinamąjį konkordatą – tarpvalstybinę sutartį tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos.

Pal. Jurgio Matulaičio keliai artimai susiję su Kaunu. Kauno arkikatedroje 1918 m. gruodžio 1 d. jis buvo konsekruotas vyskupu, vėliau jau kaip popiežiaus paskirtas apaštališkasis administratorius čia grįžo rengti minėtų svarbių naujam Bažnyčios gyvavimo etapui projektų. Iš Kauno netikėtai Viešpaties buvo pasišauktas į amžinybę 1927 m. (palaidotas Kauno arkikatedros kriptoje, o 1934 m. kūnas perkeltas į Marijampolės baziliką).

Palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo šventės progai Kauno arkikatedroje balandžio 11 d. sekmadienį bus eksponuojama paroda bei surengta katechezė nuo 11.30 prieš iškilmingas 12 val. šv. Mišias. Katechezėje arkivyskupo Jurgio Matulaičio reikšmę Lietuvai ir Bažnyčiai apžvelgs arkivyskupo Jurgio Matulaičio įsteigtos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių kongregacijos sesuo Daiva Kuzmickaitė MVS. Po Mišių bus išstatyta pagerbti arkikatedrai dovanota palaimintojo Jurgio pirmojo laipsnio relikvija.

Balandžio 13-ąją palaimintąjį Matulaitį paminėsime ir Šiluvos bazilikoje švęsdami Marijos dieną. Nuo 11 val. katechezę „Nuolankumo drąsa: pal. Jurgis Matulaitis“ sakys ses. Viktorija Plečkaitytė MVS.

Paminėjimo programa  PDF,  JPG

Iš arkikatedros ir iš Šiluvos bazilikos vyks tiesioginės transliacijos >>  YouTube kanalu, FB paskyrose bei DELFI kanalais.

2021 m. „Artumos“ žurnalo naujausiame (balandžio) numeryje (taip pat „Artumos“ svetainėje >>) rasime pagal manuskriptą De Christiresurrectione spaudai parengtą palaimintojo Jurgio Matulaičio tekstą „Prisikėlusio Kristaus laimė“ (parengė sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS).

Velykinio laiko džiaugsmas ir ši sukakčių džiaugsmingoji triada tęsis netrukus minint ir dar vieną ypatingą jubiliejų – bazilikos titulo (basilica minor)  suteikimo 1921 m. balandžio 26 d. Kauno katedrai 100-metį.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune