Tikybos mokytojų konferencijoje: kaip atsiliepti į dabarties iššūkius krikščionims (2021 08 27)
Paskelbta: 2021-09-01 08:03:56

Nuotraukos – Ingos Rakauskienės ir Gintarės Litvaitienės

Rugpjūčio 27 dieną nuo pat ryto tikybos mokytojai rinkosi į Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčią, kur tarsi viena šeima pradėjo naujuosius mokslo metus. Apie 70 mokytojų susirinko iš visos arkivyskupijos: iš Kauno, Kauno II, Jurbarko, Kėdainių, Jonavos, Ukmergės bei Raseinių dekanatų.

Šventosioms Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, savo giesmėmis džiugino parapijos jaunimo chorelis, vadovaujamas sesės selezietės Liucijos Grybaitės.

Po Mišių mokytojai klausėsi konferencijos „Krikščionio iššūkių šeimai akivaizdoje“, kurią vedė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Arkivyskupas kalbėjo, su kokiais svarbiais iššūkiais šiandien susiduria žmogus, taip pat ir mokytojas. Pabrėžė, kaip svarbu puoselėti moralines vertybes, nes be jų neįmanoma jokia demokratija. Žmogaus prigimtis, šeima ir asmens laisvė yra Dievo kūriniai, o šiandienis žmogus nori valdyti net gyvybės slėpinį.

Pasak arkivyskupo, labai svarbūs dabarties klausimai, kuriuos mokytojas turi padėti suprasti jaunam žmogui, – tai tiesos pagrindas (gėris ir blogis), laisvės samprata, santuokos ir šeimos sąvokos, žmogaus gyvenimo tikslas, valstybės galia ir žmogaus sąžinės laisvė, tarptautinės brolystės pagrindas, kūrinijos galia. Arkivyskupo tiesūs ir teisingi žodžiai palietė ne tik kiekvieno širdį, bet ir protą. Juos abu turi paliesti mokytojas savo darbe, kalbėjo arkivyskupas Kęstutis.

Po konferencijos arkivyskupas įteikė mokytojams kanoninius siuntimus – teisę dėstyti katalikų tikybą švietimo įstaigose. Mokytojus sveikino Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius.

Vėliau mokytojų laukė šventinė agapė Palemono parapijos namuose, o po jų diskusijos grupelėse. Mokytojai susibūrę į įvairias grupeles beveik iki pavakarių kalbėjo, kas jiems šiandien ypač svarbu darbe: atnaujintos bendrojo ugdymo ir tikybos programos, labiau mokinius įtraukiantys mokymo(si) metodai ir jų vertinimas, lytiškumo ugdymo perteikimas, nuotolinio mokymo iššūkiai. Mokytojai, pasidalydami savo gerąja patirtimi ir įvardydami silpnąsias puses, nubrėžė ir Katechetikos centro veiklas ir užduotis ateinančiais mokslo metais.

Pasibaigus mokslo metų atidarymo renginiui, būrelis mokytojų liko dar ir šeštadienio atokvėpiui – rekolekcijoms, kurias Palemono parapijos namuose vedė kunigas redemptoristas, slovakų misionierius mūsų arkivyskupijoje, Rastislavas Dluhý CSsR.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune