Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartas pasirengimas naujiems sielovados metams (2021 09 03)
Paskelbta: 2021-09-03 17:47:38

Rugsėjo 3 dieną Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, skirta naujiems sielovadiniams metams aptarti bei pasirengti laukiantiems iššūkiams.

Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Vėliau konferencijai pirmininkavęs Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius pasidžiaugė galimybe susitikti ir pabendrauti gyvai, o ne nuotoliniu būdu. Kiekvieną rugsėjį, pasak dekano, prasideda ne tik naujieji mokslo metai, bet ir naujas sielovadinės veiklos sezonas parapijose, todėl svarbu drauge apsvarstyti laukiančius darbus bei iššūkius.

Kauno arkivyskupas K. Kėvalas, kreipdamasis į susirinkusiuosius, pasidžiaugė galimybe matyti, kalbėtis ir išgirsti kiekvieną. Vis dėlto, pasak arkivyskupo, šis laikas pilnas įtampos, nežinios. Nepaisant to, tai yra ir galimybių laikas, kai iš naujo apmąstome daugelį dalykų, pradedame žvelgti kitaip į tai, kas atrodė įprasta.

Kalbėdamas apie sielovadą, arkivyskupas pažymėjo, kad pandemijos laikotarpis leido arkivyskupijoje veikiantiems pastoracijos centrams giliau permąstyti savo tapatybę, tikslus bei veiklos metodus, parengti atitinkamas veiklos gaires, darbuotojų pareigybinius aprašus. Sielovadinę veiklą Kauno arkivyskupijoje koordinuoja arkivyskupijos kurijos sielovados skyrius, atsakingas už pastoracijos centrų darbą. Arkivyskupas K. Kėvalas pabrėžė, kad pastoracijos centrų veikla yra susijusi su atskirais dekanatais bei parapijomis, nes jų užduotis – teikti visokeriopą pagalbą sielovadoje.

Arkivyskupas susirinkusiems dar kartą priminė, kad kiekviena Kauno miesto parapija pastoracijos požiūriu yra dekanato lygmens, todėl turi būti išlaikoma ir atitinkama sielovadinė struktūra: kiekvienoje parapijoje turi būti jaunimo, šeimų sielovados, katechetinės ir karitatyvinės veiklos vadovai.

Vėliau išsamiai buvo pristatytos rengimo sakramentams aktualijos. Pasak arkivyskupo, sakramentinė katechezė turi vykti parapijoje; patartina turėti atskirą katechetą darbui su vaikais ir suaugusiaisiais. Nemažiau svarbu, kad katechetinėje veikloje, ypač skirtoje sužadėtiniams, besirengiančių Pirmajai Komunijai vaikų tėvams, dalyvautų ir kunigas. Arkivyskupas priminė, jog svarbu sudaryti besirengiančiųjų sakramentams sąrašus, o rengiant sakramentams įgyvendinti visą katechezės programą.

Konferencijos pabaigoje diskutuota aktualiais sielovados klausimais.

Kun. Nerijus Pipiras

 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune