Ir Kauno arkivyskupijoje pradedame sinodinį „keliavimą drauge“
Paskelbta: 2021-10-15 12:53:03

Popiežiui Pranciškui praeitą sekmadienį, spalio 10-ąją, paskelbus ir palaiminus Sinodinio kelio pradžią Visuotinėje Bažnyčioje,  spalio 17 d., daugumoje pasaulio vyskupijų katedrose iškilmingomis šv. Mišiomis pradedamas Sinodinio kelio diecezinis etapas.

Kaune Sinodinio kelio pradžią ženklins spalio 17 d. sekamdienio 12 val. iškilminga Eucharistija arkikatedroje bazilikoje, kuriai vadovaus arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Artėjant šiai iškilmei jis vaizdo kvietimu kreipėsi į arkivyskupijos bendruomenę, sakydamas, jog popiežius Pranciškus, sušaukdamas Sinodą, pakvietė visą Bažnyčią leistis į kelią, kuris vadinamas sinodiniu, ir jame visus drauge ragina aptarti, kaip mums sekasi gyventi Bažnyčioje, skelbti Gerąją naujieną, liudyti tikėjimo grožį pasauliui, kuris išsiilgęs Dievo. „Kviečiu visus prisidėti prie šios nuostabios popiežiaus ir Bažnyčios iniciatyvos“, – sako Kauno arkivyskupas savo žinioje, pabrėždamas, jog Sinodas – tai susirinkimas, kuriame kiekvienas esame kviečiamas dalyvauti (arkivyskupo vaizdo kvietimą galima rasti arkivyskupijos svetainėje bei FB paskyroje). 

Šia proga ir Lietuvos vyskupai paskelbė kreipimąsi Dėl sinodinio kelio pradžios, kuriame, be kita, rašo: „Jausdami bendrą atsakomybę už Bažnyčią, turime atrasti būdą susitikti ir kartu ieškoti Dievo valios. Į sinodinį kelią pakvieskime ir tuos, kurie dėl įvairių priežasčių yra nutolę nuo Bažnyčios ar atsidūrę visuomenės paribyje, nes mums svarbu išgirsti ir jų balsą <...> Konsultaciniuose susitikimuose popiežius Pranciškus kviečia apmąstyti šiuos pamatinius klausimus: kaip keliaujama drauge šiandien mūsų dalinėje Bažnyčioje? Kokius žingsnius Dvasia kviečia mus žengti, kad augtume keliaudami drauge? Sinodinio proceso šerdis yra klausytis Dievo klausantis vienas kito. Mes klausomės vienas kito, kad geriau girdėtume Šventosios Dvasios balsą, bylojantį mūsų šiandienos pasaulyje. Atvira širdimi tad melskime Šventosios Dvasios įkvėpimo ir vedimo!

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia, susirinkę Tavo vardu.
Tik Tu viena mus veski, tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti
(Sinodo malda).

Šventoji Dvasia tevadovauja sinodiniam keliui ir visus teveda į tiesos pilnatvę!“, – užbaigia savo kreipimąsi Lietuvos vyskupai.

Šią savaitę tikinčiuosius Lietuvoje pasiekė į lietuvių kalbą išversti parengiamasis dokumentas „Dėl Sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“ bei Vademecum – vadovas, skirtas Sinodui sinodalumo tema. Juose perteikiamas popiežiaus Pranciškaus troškimas „suteikti progą šio Sinodo metu įsiklausyti ir plėtoti dialogą vietiniu lygmeniu“, vėl atrasti giliai sinodinę Bažnyčios prigimtį kartu įsiklausant, kaip Dievas kviečia būti Bažnyčia trečiajame tūkstantmetyje.

Sinodinio kelio diecezinis etapas vyks per „per keliavimą drauge“ – per susitikimus parapijose, įvairiose bendruomenėse, per Šventosios Dvasios klausymą bei per kiekvieno įžvalgas, kurios kovą-balandį apibendrintos vyskupijos bei nacionaliniu lygmeniu vėliau pasieks Vatikaną ir taps būsimojo Vyskupo sinodo 2023 m. spalį svarstymų medžiaga.

Pagrindinis klausimas kalbėjimuisi ir įžvalgoms yra: „Kaip „keliaujama drauge“ šiandien jūsų vietinėje Bažnyčioje? Kokius žingsnius žengti mus kviečia Dvasia, kad augtume „keliavimu drauge“? (PD, 23) (iš Vademecum – vadovo, skirto Sinodui sinodalumo tema; visas klausimynas – 5.3 skyriuje).

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, spalio 13-ąją Šiluvoje pakvietęs melstis už Sinodinį kelią, atkreipė dėmesį į pastangas Sinodo medžiagos svarstymais pasiekti pačias įvairiausias žmonių grupes, taip pat ir tuos, kurie yra nutolę nuo Bažnyčios, nors ir ieško dvasingumo, bet neatranda Dievo.

Tai proga ir naujai pažvelgti į įprastines bažnytines veiklas bei struktūras, atrasti keliavimo drauge džiaugsmą ir naujus kelius, kuriuos Dvasia parodo. Atvirumas, klausymasis, bendrakeleivystė, visų lygiavertiškumas – tai būsimo Sinodo stilius.

Kauno arkivyskupija, kurios bendruomenę kiekvieną mėnesį maldai sujungia popiežiaus Pranciškaus bei arkivyskupijos bendra intencija, spalį meldžiasi už būsimąjį Sinodą, kad jis atgaivintų entuziazmą stiprinti Kristaus mokinių šeimą.


Kauno arkivyskupijos bendruomenė savo 95-erių metų gyvavimo istorijoje jau du kartus buvo susirinkusi į diecezinio lygmens sinodus.

Pirmasis Sinodas vyko 1934 metais, o antrasis – 2003–2007 metais, kurio nutarimais, patvirtintais to meto Kauno arkivyskupo metropolito, dabar kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ, šiuo metu organizuojamas arkivyskupijos bažnytinis gyvenimas ir sielovada.

Aptarti bei atnaujinti sielovados misijos Kauno arkivyskupija rinkosi į simpoziumus, kurie vyko 75 ir 90 metų gyvavimo sukakčių proga 2001 ir 2016 metais bei 2018 metais.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune