Kauno arkikatedroje – palaiminimas pradedamam Sinodiniam keliui bei juo keliausiantiems (2021 10 17)
Paskelbta: 2021-10-17 19:02:02

Nuotraukos – Renatos Dubauskienės (1–10), Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos (11)

Spalio 17-ąją Kauno arkivyskupija, kaip ir kitos Lietuvos bei pasaulio vyskupijos, žengė į Sinodinį kelią. Šiam neeiliniam bažnytinio gyvenimo įvykiui buvo susirinkta į maldą vyskupijos širdyje – Kauno arkikatedroje bazilikoje. Dvasinį ryšį su kita arkivyskupijos šventove – Šiluvos bazilika – nutiesė Šiluvos Dievo Motinos atvaizdas prie didžiojo altoriaus arkikatedroje – būtent Šiluvoje spalio 13-ąją pirmą kartą prašyta Švč. Mergelės Marijos užtarimo besiartinančiam sinodiniam procesui, o Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas katechezėje pasidalijo, kas gi yra Sinodinė Bažnyčia (katechezės įrašas).

„Prasideda Bažnyčios Sinodas, Sinodinio kelio pradžia. Popiežius Pranciškus kviečia kalbėtis apie mūsų, Katalikų Bažnyčios, bendruomenę, apie evangelizaciją šiandienos pasaulyje. Šiose šv. Mišiose ypač šaukimės Šventosios Dvasios vadovavimo, kad ji mus Kauno arkivyskupijoje lydėtų savo išmintimi“, – ragino arkivyskupas Kęstutis Kėvalas spalio 17-ąją arkikatedroje, pradėdamas iškilmingą Eucharistiją bei sveikindamas brolį vyskupą, kunigus ir diakonus, seminaristus, pašvęstuosius brolius ir seseris, ypač sutikusius aktyviai tarnauti Sinodinio kelio diecezinės grupės narius bei jų šeimas.

Ganytojas pasveikino ir visus tikinčiuosius, kurie meldėsi arkikatedroje ar savo parapijų bažnyčiose, per tiesiogines transliacijas namuose, šeimose ir savo malda bei nusiteikimu bus atsiliepiantys į popiežiaus Pranciškaus pakvietimą sinodiniame procese apsvarstyti šiandienę buvimo Bažnyčia patirtį ir tai, kokia ji galėtų būti, kaip galėtų padėti ir pasauliui mūsų visų nelengvoje dabartyje.

„Visi esame siunčiami į piligriminį Sinodinį kelią kaip misionieriška Bažnyčia. Šio Sinodinio kelio eigoje mus lydės labai svarbūs žodžiai: bendrystė, dalyvavimas ir misija“, – kalbėjo arkivyskupas Kęstutis, atkreipdamas dėmesį, jog išsibarsčiusius po visą vyskupiją Dievas vienija į viena. Mūsų tikslas – visiems eiti pirmyn kartu, priimant savo įvairovę. Dievo tarp žmonių kuriama bendrystė yra stipresnė už bet kokius susiskaldymus.

Vėliau iškilmingai Eucharistijai arkikatedroje vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų seminarijos rektorius Ramūnas Norkus ir beveik dvi dešimtys Kauno miesto parapijų kunigų. Patarnavo diakonai Darius Chmieliauskas ir Audrius Jesinskas bei seminarijos klierikai. Giedojo arkikatedros choras, vadovas Mindaugas Šikšnius.

„Pirmojo sinodinės kelionės etapo tikslas yra puoselėti platų konsultacinį procesą, įtraukiant Bažnyčių ganytojus bei tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, kurie norėtų tarti žodį apie Bažnyčią. Artimiausiu laiku ir Lietuvos vyskupijose bus organizuojami konsultaciniai susitikimai parapijose, įvairiose grupelėse bei internetinėse platformose siekiant išgirsti Dievo tautos narių balsą. Tebūnie tai „dalijimasis aistra dėl bendros evangelizacijos misijos“ (PD, 14). Sinodinis kelias visų pirma yra viltį sužadinantis dvasinis procesas, vedantis link savęs įvertinimo, pasidalijimo ir atsivertimo“, – sakoma Lietuvos vyskupų kreipimesi dėl Sinodinio kelio pradžios, kuris visas buvo paskelbtas žmonėms iškilmingoje Eucharistijoje Kauno arkikatedroje ir, be kita, palydėtas arkivyskupo Kęstučio komentaru, kaip iš tiesų šiandien reikia bendrystės, įkvėpimo, pasidalijimo, kuris atgaivina ir džiaugsmą, ir viltį.

Visuotiniuose maldavimuose tądien taip pat, be kita, melstasi už Sinoodo laiką, kad jis vestų į gilesnę Bažnyčios bendrystę, skatintų bendradarbiavimą joje ir kviestų dalytis misija.

„Būkite palaiminti, būkite padrąsinti, tegul Viešpats pradžiugina mūsų širdis, tegul leidžia dalyvauti šiame Sinodiniame kelyje vaisingai, atsiliepiant į Šventosios Dvasios kvietimą“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kuris užbaigė liturgiją pakviesdamas į Sinodo maldą – kreipiantis į Šventąją Dvasią, kad Ji parodytų kelią visame sinodiniame procese.

Šio pirmojo sinodinio sekmadienio išvakarėse Katalikų interneto tarnyba pristatė svetainę Sinodiniam keliui Lietuvoje, kuri padės visiems keliauti drauge. Svetainę rasime adresu sinodas.katalikai.lt

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune