Maldos vakaras už mokytojus padrąsinant jų širdis (2021 10 27)
Paskelbta: 2021-10-28 08:52:01

Nuotraukoje – stop kadras

Kauno arkikatedroje šį rudenį tęsiasi arkivyskupo kvietimu rengiami trečiadienių maldos vakarai. Į juos ypač kviečiami artimiausi arkivyskupijos bendradarbiai, įvairiose srityse tarnaujantys žmonėms – besimokančiam ir studijuojančiam jaunimui, vargstantiesiems, šeimoms, kad juos naujai įkvėptų ir perkeistų Rožinio, adoracijos, Mišių malda Dievo artumoje. Tebesitęsiant kovai su koronavirusu, arkikatedroje kviečiama melstis gyvai arba per transliacijas arkivyskupijos kanalais.

Spalio 27-osios vakaras buvo skirtas mokytojams, katechetams ir visiems jaunimo ugdytojams, šia proga ir padėkojant jiems bei arkivyskupijos Katechetikos centrui už tarnystes.

„Tebūna ši malda padrąsinimas jūsų širdims“, – sakė arkivyskupas Eucharistijoje, pakviesdamas melstis už Kristaus mokymą perteikiančius tikybos mokytojus bei už visus mokytojus, kurie moko jaunimą pažinti pasaulį, esantį tarsi atverstas Dievo žodis.

Eucharistiją koncelebravo arkikatedros vikaras kunigas Artūras Kazlauskas. Evangeliją skelbė diakonas Darius Chmieliauskas. Patarnavo Jono Pauliaus II piligrimų centre ugdomi jaunieji patarnautojai. Į liturgiją giedoti, skaityti skaitinių, visuotinę maldą buvo įtraukti ir aktyviai dalyvavo patys mokytojai.

Homiliją pasakęs arkivyskupas darsyk atkreipė dėmesį į siaurą išganymo kelią, apie kurį tą vakarą kalbėjo Evangelija pagal Luką (13, 22–30). Pasak ganytojo, Jėzus, keliavęs ir mokęs savo mokinius, siekė svarbiausio: kad jie būtų geri mokiniai, siekiantys gero tikslo – amžinojo gyvenimo. Tačiau mokiniai atrodė išsigandę: ar tie „ ankšti vartai“ nėra per aukšti reikalavimai?

„Viešpats kalba, jog šis gyvenimas – yra ne pasivaikščiojimas, bet rimtas egzaminas“, – sakė homilijoje arkivyskupas Kęstutis, kalbėdamas apie Dievo skiriamus žmogui išbandymus – Šventajame Rašte apie tai kalbama 200 kartų. Išbandymų patyrė daugybė Šventojo Rašto vyrų ir moterų, tačiau juos ne visi atlaikė.

„Mes skleidžiamės ir stiprėjame, kai esame išbandomi“, – kalbėjo ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog išbandymai gali būti, pvz., gyvenimo pasikeitimai, neatsakytos maldos, nepagrįsta kritika, tačiau būtent išbandymo valandėlę, kai, atrodo, nepatiriame Dievo, galime parodyti pasitikėjimą Juo, likti ištikimi. Neatidėlioti, išreikšti šį pasitikėjimą turime jau šiandien, nes gyvenimas – tik laikinas būvis, o tikrieji namai – ne čia.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog mokytojams nelengva atlaikyti pandemijos keliamus iššūkius, nelengva perduoti vertybes, kai sulaukia pasipriešinimo, nedėkingumo. Tai gali būti jų priimtas Viešpaties kryžius – pajėgiant priimti bent dalelę šio kryžiaus į savo gyvenimą, jis tampa panašus į Viešpaties. Arkivyskupas Kęstutis nuoširdžiai padėkojo mokytojams, kurie stengiasi perduoti žinias ir Dievo sukurtojo pasaulio grožį.

Šių trečiadienio Mišių Visuotiniuose maldavimuose paprastai apimami rūpesčiai ir tų žmonių, kuriuos norima pasiekti konkrečia pagalba, pasitarnavimu. Meldžiantis už Šventąjį Tėvą, kunigus, už pasaulio valdžią, spalio 27-osios vakare Apvaizdos vedimo prašyta Lietuvos ir arkivyskupijos jaunimui, o mokytojams – kad kūrybiškai darbuotųsi Viešpaties vynuogyne vesdami jaunus žmones į Dievo pažinimą.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune