Apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliais (2012 06 24)
Paskelbta: 2012-06-25 22:38:41

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasirašė dekretus ir, linkėdamas gausios Viešpaties Dievo globos gyvenimo darbams, arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliais – apdovanojimus įteikė šiems asmenims:

Kun. Dariui LUKONAIČIUI – už uolią kunigišką tarnystę, ištikimybę savo pašaukimui, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios rekonstrukciją, nuoširdų ryšį su tikinčiaisiais;

Kun. Vaidui BARTKUI – už uolią kunigiškąją tarnystę, ištikimybę savo pašaukimui, nuoširdų bendravimą su parapijiečiais bei atsiliepimą į jų poreikius;

Ses. Birutei MATUSEVIČIŪTEI ACJ – už uolų įsitraukimą į Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenės veiklą, rūpestį vietos tikinčiųjų dvasiniu tobulėjimu bei nuoširdų Dievui pašvęstojo gyvenimo liudijimą;

Vilmai BERŽINSKIENEI – už uolų įsitraukimą į Raseinių parapijos ir dekanato Caritas veiklą, nuoširdų rūpestį silpnaisiais ir ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Irenai BLUŽIENEI – už nuoširdų įsitraukimą į Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos veiklą, rodomą artimo meilę bei krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Mantui KURAIČIUI – už meilę Bažnyčiai, savanorių veiklos puoselėjimą, pagalbą pastoraciniame darbe ir džiaugsmingą tikėjimo liudijimą;

Kristinai LAURINAVIČIŪTEI – už nuoširdžią ilgametę tarnystę, rengiant jaunimą sakramentams, nuoširdų įsitraukimą į parapijos darbą ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Aldonai NARUŠIENEI – už aktyvią veiklą Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijoje, nuoširdžią pagalbą pastoracinėje veikloje ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Žydrei PRANEVIČIŪTEI – už rūpestį Kėdainių Šv. Juozapo parapijos tikinčiųjų bendruomenės poreikiais, nuoširdų įsitraukimą į parapijos bei dekanato bendruomenės veiklą ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Akvilinai STAPULIONYTEI – už pasiaukojančią tarnystę bendruomenei Kauno arkikatedros bazilikos parapijoje ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Ilonai STANČIAUSKAITEI – už nuoširdžią veiklą, vadovaujant Kauno Šv. Vincento Pauliečio parapijos Caritas, rūpestį vargo ištiktais bendruomenės nariais ir nuoširdų krikščioniško tikėjimo liudijimą;

Prof. Laimai ŠINKŪNAITEI – už aktyvią veiklą bažnytinio meno komisijoje, rūpinimąsi bažnytinio meno paveldu ir nuoširdų darbą Kauno arkivyskupijos muziejuje bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Juozui VAITKEVIČIUI – už ilgametį uolų ir nuoširdų darbą Kauno arkivyskupijos kurijoje, ištikimybę Bažnyčiai ir gražų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Deividui VALIUI – už ištikimą tarnystę altoriaus artumoje, aktyvų įsitraukimą į pastoracines iniciatyvas Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, atvirumą bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Rokui-Albertui ir Albinai KOŽENIAUSKAMS – už nuoširdų darbą Kauno arkikatedros bazilikos parapijoje, atsiliepimą į bendruomenės poreikius, nuoširdumą, pasiaukojimą bei gyvą krikščioniškos šeimos tikėjimo liudijimą;

Antanui ir Vandai ŠMIGELSKIAMS – už aktyvų dalyvavimą Kėdainių Šv. Juozapo parapijos bendruomenės veikloje, nuoširdžią pagalbą sielovadoje ir ištikimą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Vidmantui ir Genovaitei ŠIULIAMS – už uolų įsitraukimą į Josvainių Visų Šventųjų parapijos sielovadinę veiklą, nuoširdžią pagalbą sielovadoje ir ištikimą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune