Kauno kunigų seminarijoje lankėsi augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas. Diakonų išleistuvės (2012 11 29; 12 07)
Paskelbta: 2012-12-12 10:03:44

Lapkričio 29 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenę aplankė naujasis Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas.

Vyskupas kartu su seminarijos vadovybe iškilmingose šv. Mišiose dėkojo už pašaukimo dovaną, meldė gausių ir brandžių dvasinių pašaukimų. Homilijoje ganytojas kalbėjo apie viltį. Jos mintis yra ir vysk. K. Kėvalo vyskupiškasis šūkis: „Kristus – mano viltis.“

Baigiantis šv. Mišioms seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas naujajam vyskupui įteikė rašiklį, kuriuo jis ateityje galės pasirašinėti įvairius dekretus.

Vėliau vyskupas pusryčiavo su visa seminarijos bendruomene.

Gruodžio 7 d., Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės išvakarėse, su seminarijos bendruomene atsisveikino šią Alma Mater jau baigę diakonai: Deividas Baumila, Donatas Grigalius ir Darius Vasiliauskas.

Ta proga seminarijos Švč. Trejybės bažnyčios koplyčioje iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo studijų dekanas prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, drauge koncelebravo rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, prefektas kun. Kęstutis Genys, dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis, kun. br. Severinas Arminas Holocher OFM.

Sakydamas homiliją, dvasios tėvas kun. A. Arštikaitis kalbėjo apie tą dieną Bažnyčios minimą šventąjį Ambroziejų. Pamokslininkas tiek su seminarija atsisveikinančius diakonus, tiek ir visus besirengiančius kunigystei klierikus bei Mišias švenčiančius kunigus ragino nebijoti kalbėti žmonėms apie Dievą. Juk ir šventasis Augustinas atsivertė, išgirdęs šventojo vyskupo Ambroziejaus pamokslus.

Šv. Mišių pabaigoje žodį taręs seminarijos rektorius mons. A. Žukauskas džiaugėsi, galėdamas matyti trijų būsimųjų kunigų dvasinį, intelektualinį ir žmogiškąjį augimą. Rektorius kiekvienam jų įteikė po praustuvę ir rankšluostį, ragindamas visada atsiminti, jog Jėzus Paskutinės Vakarienės metu plovė savo mokiniams kojas. Plauti kojas, t. y. pasilenkti prie žmogaus vargo, kančios, skausmo, – kunigiškosios tarnystės viršūnė.

Diakonų vardu seminarijos bendruomenei padėkojo diak. Donatas Grigalius.

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune