Adventinis vakaras Šeimos centre (2013 12 20 )
Paskelbta: 2013-12-30 10:16:10

Gruodžio 20 d. Kauno I dekanato Šeimos centre vyko adventinis vakaras, kuriame dalyvavo gausus būrys savanorių su šeimomis. Vieni jų talkina Kauno miesto parapijų Šeimos centruose/sekcijose, kiti darbuojasi rengiant sužadėtinius Santuokai, yra įvairių šeimos grupių vadovai ar tiesiog padeda Šeimos centro veiklose bei ūkio darbuose. Vakaras prasidėjo šlovinimo giesmėmis.

Šv. Mišioms, kurios vyko Šeimos centro salėje, vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, patarnavo diakonas Nerijus Pipiras. Savo homilijoje vyskupas akcentavo, kad Jėzus yra išgelbėtojas – Jis gelbėja mus iš beprasmybės ir laikinumo, siūlo mūsų gyvenimui kryptį. Buitis, kasdienybė, rutina užgožia Dievo pajautimą, todėl turime prisiminti didžiuosius gyvenimo įvykius. Taigi kasmet švenčiame Kalėdas.

Šv. Mišiose tėveliai dalyvavo su vaikais: vyresnieji susikaupę giedojo giesmes, patys mažiausieji snaudė ant mamyčių rankų, o šiek tiek prakutusieji kėlė nemažą šurmulį savitu būdu šlovindami Viešpatį. Po šv. Mišių vaikams vyko atskira programa, kurią jiems parengė jaunieji Šeimos centro savanoriai.

Vakaro dalyvius pasveikino Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Raimonda Šemeklienė ir dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kuris padėkojo savanoriams už jų veiklą parapijose buriant šeimas ir padedant sužadėtiniams pasirengti Santuokos sakramentui.

Po to susirinkusieji susižavėję klausėsi Viktorijos Nociūtės akordeonu atliekamų muzikinių kūrinių. Po šios muzikinės dovanos vyskupas K. Kėvalas pasidalijo savo ir Šventojo Rašto mintimis, pasidžiaugė ES Parlamento žingsniu atmetant„Estrelos projektą“, pasveikino visus su prasidėjusiais Šeimos metais. „Jėzus tapo dovana, kad mes taptume dovana vienas kitam“, – kalbėjo vyskupas.

Po to Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė padėkojo vyskupui, darbuotojams ir savanoriams už Šeimos centrui skiriamą laiką, už pagalbą ir palaikymą. Vakaras baigėsi bendra agape ir šiltu pabendravimu prie vaišių stalo, o prisiminimui dalyviai išsinešė mažą, Šeimos centro darbuotojų rankomis sukurtą suvenyrą su popiežiaus Pranciškaus sentencija.
 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune