Padėka Dievui už laisvę ir Nepriklausomybę arkikatedroje bazilikoje (2014 03 11)
Paskelbta: 2014-03-11 15:29:10

Šventinį antradienį Kovo 11-osios proga Kauno arkikatedroje bazilikoje 10 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios dėkojant Viešpačiui už laisvę ir Nepriklausomybę, malda palydint vieni kitus, Lietuvą ir jos dabartį kuriančius žmones.

Pamaldose pilnutėlėje šventovėje dalyvavo miesto vadovai bei jo gyventojai, gausus būrys jaunų žmonių – vidurinių bei aukštųjų mokyklų moksleiviai bei studentai, įvairių visuomeninių organizacijų atstovai. Po šv. Mišių, kurioms pasibaigus buvo sugiedotas Lietuvos himnas, jų dalyviai su Lietuvos bei savo organizacijų vėliavomis Vilniaus gatvėje prie arkikatedros rikiavosi į gausią eiseną ir nuotaikingai, lydimi pučiamųjų orkestro, žygiavo į Vytauto Didžiojo karo istorijos muziejaus sodelį dalyvauti Kovo 11-osios minėjime.

Iškilmingoms šv. Mišioms arkikatedroje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas bei prefektas kun. Kęstutis Genys, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, mons. Artūras Jagelavičius bei kan. Robertas Pukenis. Giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras.

„Prieš 24 metus su Dievo pagalba mes išėjome į laisvės kelią. Sakau – su Dievo pagalba, nes su mumis galėjo nutikti tai, kas šiandien vyksta Ukrainoje. Kai paskelbėme atkurią savo Nepriklausomybę, didžiosios valstybės ne tik neskubėjo pripažinti mūsų laisvės aktą, bet ir abejojo mūsų sprendimu. Tačiau mes buvome teisūs, nes Dievas sukūrė laisvą žmogų, todėl visos tautos turi prigimtinę teisę gyvuoti laisvos ir nepriklausomos“, – sakė homilijoje arkivyskupas S. Tamkevičius, sykiu primindamas, jog laisva visuomenė – tai atsakinga visuomenė, kuri panaši į darnią šeimą, kai kiekvienas jos narys mąsto ne tik apie savo, bet ir apie kitų gėrį.

Homilijoje buvo atkreiptas dėmesys į ką tik Evangelijoje girdėtą paties Viešpaties išmokytą maldą. Ši kasdienė krikščionio malda, jei ja kasdien meldžiamasi – tai tvirtas pamatas ne tik atskiro žmogaus, bet ir visos tautos gyvenime. Ji, be kita, moko gailestingumo ir atlaidumo – jei šiandien, pasak ganytojo, nepritrūktume geranoriškumo vieni kitiems, Lietuvos veidas iš esmės pasikeistų.

„Kalbėdami Tėve mūsų, prašome, kad ateitų Dievo karalystė ir kad žemėje būtų vykdoma jo valia panašiai, kaip ji vykdoma danguje. Išsakydami šiuos prašymus, mes drauge išsakome ir savo pasiryžimą paisyti Dievo valios ir aplink save kurti ne šėtono, bet Dievo karalystę, kurioje būtų gerbiamos ir Dievo, ir jo kūrinių teisės. Klusnumas ne žmonių, bet Dievo valiai yra kitas laisvos tautos pamatinis akmuo“, – sakė ganytojas, o savo homilijos pabaigoje visus paragino ypač melstis už vienybę, už tvirtas ir sveikas šeimas – tvirtos tautos pagrindą (visą homiliją skaityti čia >>).

Prieš suteikdamas ganytojiškąjį palaiminimą liturgijos pabaigoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ypač atkreipė dėmesį į jaunus žmones, sakė pats meldęsis ir kvietė visus malda lydėti ypač jaunąją Lietuvos kartą, kad jauni žmonės, mokydamiesi ar studijuodami, išmoktų branginti tėvų žemę, mokytųsi kurti laisvą gyvenimą Tėvynėje.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune