Miesto misijų vakare – šlovinimas ir malda, kad Jėzus apglėbtų visus miesto gyventojus (2015 01 29)
Paskelbta: 2015-01-30 10:04:30

Sausio 29-osios vakare nemažas būrys jaunimo, kitų, užsukusių į Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčią Kauno senamiestyje, žmonių dalyvavo čia vykusiame Šlovinimo ir maldos vakare tęsiant Miesto misijas ir meldžiantis už save ir kitus miesto gyventojus.

Šio vakaro centre buvo Švč. Sakramentas ir jo pagarbinimas. Švč. Sakramentą adoracijai išstatęs Kauno kunigų seminarijos prefektas ir arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Kęstutis Genys paskelbė Dievo žodį ir pasakė trumpą homiliją atkreipdamas dėmesį į laiką, kurio kiekvienas, čia ateidamas, rado Jėzui. Nuo Jėzaus, Jo meilės niekur neįmanoma pabėgti ar pasislėpti. Taip, pasak kun. Kęstučio, yra todėl, kad Jėzus yra šviesa. Jis yra šviesa visiems kenčiantiems, nusivylusiems. Kunigas ragino susirinkusius Jėzaus akivaizdoje žvelgti į savo širdis, į savo sąžines ir susitikti su Juo nesislepiant.

Sykiu vakaro dalyviai buvo pakviesti susitaikyti su Dievu, prie klausyklų, kuriose patarnavo keli kunigai: mons. Augustinas Paulauskas, kun. Gintas Rumševičius ir kun. Kęstutis Genys. 

Vakare, kartu su šlovinimo giesmėmis Viešpačiui (giedojo „Naujosios Sandoros“ bendruomenė), Jo atėjimo melsta visam miestui; kad Jėzus apglėbtų jo gyventojus – ypač tuos, kurie Jo nepažįsta ar yra Jį atstūmę; sustiprintų tuos, kurie serga, kenčia nuo ligų, senatvės, slaugo sergančiuosius; duotų vilties benamiams, bedarbiams, vienišiems žmonėms; kaip mylintis Tėvas apglėbtų vaikus, augančius be tėvų meilės. Viešpaties prašyta ateiti į pačių įvairiausių miesto žmonių gyvenimus, malda buvo užtarti ir jau mirusieji gyventojai.

Šie Šlovinimo vakarai vakarai vyksta paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais >>. Organizuoja arkivyskupijos kurija ir evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune