Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos parapijų gyvenimo aktualijos (2015 02 20)
Paskelbta: 2015-02-20 16:12:48

Vasario 20 dieną Šv. Gertrūdos rektorato salėje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, joje apžvelgtos parapijų gyvenimo aktualijos.

Konferencija pradėta Valandų liturgija (Dienine), kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Po maldos į susirinkusiuosius kreipėsi dekanato dvasios tėvas kun. Severinas Arminas Holocheris OFM. Jis klausė visų, kaip per gavėnią patiems išgyventi tai, ką skelbia tikintiesiems. Pasak tėvo Severino, tai galima patirti tik tarnaujant. Tai neatsiejama nuo žvilgsnio į Viešpatį, nuo adoracijos. Taip Dievui bus teikiama pirmoji vieta savo tarnystėje. Tam labai reikia nuolankumo.

Vėliau dekanas, mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius pasidalijo įžvalgomis apie dekanato parapijų vizitacijas. Pasak dekano, svarbu daugiau dėmesio skirti pašaukimų ugdymui artimoje – parapijos – aplinkoje. Ne mažiau svarbi sritis – katechezės tėvams ir Krikšto tėvams prieš Krikšto sakramento šventimą. Labai svarbūs susitikimai su vaikų ir paauglių tėvais prieš priimant sakramentus – Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimą. Priminta ir apie katechezių parapijos bendruomenei svarbą. Taip pat kunigai buvo raginami advento ir gavėnios metu parapijose rengti Sutaikinimo pamaldas, sudaryti tikintiesiems sąlygas prieš Mišias atlikti išpažintį. Atkreiptas dėmesys į kunigų maldos gyvenimo atnaujinimą, kasmetinių rekolekcijų atlikimą. Kunigai privalo gyventi tik parapijai priklausančiose gyvenamosiose patalpose. Dekanas priminė, jog kiekvienas kunigas turi būti parašęs testamentą ir nurodęs jo vykdytoją. Kalbėdamas apie parapijų gyvenimą, dekanas atkreipė dėmesį į Pastoracinių ir Ekonominių tarybų bei kitų parapijoje veikiančių institucijų atnaujinimą, nuolatinę interneto svetainių priežiūrą. Atkreiptas dėmesys ir į išsiskyrusiųjų sielovadą, laidotuvių apeigas. Paraginta organizuoti parapijose „Alfa“ kursą.

Antrojoje konferencijos dalyje pastoracine patirtimi įkalinimo įstaigose dalijosi kun. Virginijus Birjotas, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų kapelionas, ir kun. Renaldas Šumbrauskis, Kauno tardymo izoliatoriaus kapelionas. Pastoracinio darbo įkalinimo įstaigose pagrindas – pokalbiai su nuteistaisiais ir darbuotojais, bendra malda, išpažinčių klausymas, šv. Mišios. Pasak kapelionų, svarbu padėti tiems žmonėms susigrąžinti savo žmogiškąjį orumą.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji klausimai.
 

Kun. Nerijus Pipiras
Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune