Arkivyskupijos Caritas metinėje konferencijoje aptarti 2014 m. darbai atsiliepiant į šiandienos žmonių vargą (2015 02 24)
Paskelbta: 2015-02-25 11:55:00

Vasario 24 d. Kaune vykusioje arkivyskupijos Caritas konferencijoje apžvelgti 2014 metų darbai, pristatyta veiklos ataskaita, kaip Caritas atsiliepia į žmonių poreikius ir jiems pasitarnauja, pasidalyta mintimis, kuo šiandien galėtų labiau prisidėti prie visos Bažnyčios misijos ir Lietuvos gerovės.

Labai gausiai konferencijoje (vyko Jaunimo centro salėje) dalyvavusius dekanus, parapijų klebonus bei kunigus, arkivyskupijos bei dekanatų Caritas vadovus, parapijų karitiečius, savanorius pasveikino, jiems už nuoširdų tarnavimą padėkojo arkivyskupijos Caritas pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Lietuvos Caritas vardu karitiečius pasveikino, sveikatos ir Dievo palaimos palinkėjo komunikacijos specialistė Donata Račaitė.

Arkivyskupijos Caritas  2014 metais

2014 metų veiklos apžvalgą pristatė arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas. Arkivyskupijoje yra 403 Caritas nariai ir 545 savanoriai. Pagrindinės tarnystės ir praeitais metais buvo nepasiturinčiųjų maitinimas labdaros valgyklose, parama daugiavaikėms šeimoms, vienišoms motinoms. Tai ir pagalba labiau vargstančių šeimų vaikams: 355 vaikai maitinami, mokomi socialinių įgūdžių Vaikų dienos centruose (taip pat ir prie parapijų bei vienuolynų), vaikai savaitgaliais maitinami ir keliose parapijose. Karitiečiai patarnauja ligoniams lankydami juos namuose (aplankyta apie tūkstantis, pasirūpinant parengti Ligonių patepimo sakramentui ir pakviesti kunigą), senyvo amžiaus vienišiems asmenims: 45 seneliai gyvena senelių globos arba (šiemet juridiškai pertvarkytuose) savarankiško gyvenimo senelių namuose. Rūpinamasi padėti benamiams, iš įkalinimo įstaigų grįžtantiems asmenims ir kitiems žmonėms, atsidūrusiems sunkiose gyvenimo situacijose. Caritas dalyvavo įvairiose labdaros akcijose, kurias vyskupijų mastu inicijavo Lietuvos Caritas. Tai advento, paramos mokslo metus pradedantiems moksleiviams, pagalbos šeimoms akcijos: „Gerumas mus vienija“, „Įžiebkime viltį kartu“, „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“.

Arkivyskupijos mastu suteikta parama drabužiais (90 tonų), maistu (5, 5 tonos). Labdaros valgyklose per metus pamaitinta už 155 tūkst. litų,  kasdien – po 300–700 žmonių. Pagalba iš aukų pavieniams asmenims suteikta už 18, 5 tūkst. litų. Per dalyvavimą „Maisto banko“ akcijose surinkta 81 tūkst. litų, paremta 103 tūkst. žmonių. Arkivyskupijos Caritas veiklą paremia arkivyskupijos kurija, iš ES lėšų padeda Lietuvos Caritas ir kt.

Vėliau trumpai pristatyta šešių arkivyskupijos dekanatų Caritas veikla, ypač – pagelbstint ligoniams, organizuojant kitą dvasinę ir medžiaginę pagalbą, ugdant tarpusavio bendrystę ir bendrystę su stokojančiais. Kėdainių dekanate darbuojasi 77 nariai, 32 savanoriai; Kauno II – 60 narių, 25 savanoriai; Jurbarko – 64 nariai ir 32 savanoriai, Jonavos – 40 narių ir 30 savanorių, Raseinių – 48 nariai ir 110 savanorių, Ukmergės dekanate – 26 nariai ir 59 savanoriai.

Arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas dėkojo visiems už metų darbus, taip pat ir už dalyvavimą piligriminiame žygyje į Šiluvą, 2014 m. Šilinėse minint už Caritas atsikūrimo ir gyvavimo Lietuvoje 25-metį.

Humanitarinė pagalba Ukrainai

Konferencijoje kun. V. Birjotas ypač išskyrė praeitų metų rudenį organizuotą humanitarinę pagalbą Ukrainai, kurią inicijavo Lietuvos Caritas. Tai buvo nelengvas išbandymas karitiečiams, tačiau direktorius pasidžiaugė jų atsiliepimu, žmonių supratingumu, geranoriškumu ir visiems dėkojo, pakviesdamas remti šią tautą ir malda. Per mėnesį vykusią akciją Lietuvoje surinkta beveik 12 tonų paramos (kurią išvežė 7 krovininiai automobiliai). Buvo paminėta ir Kijevo Caritas direktoriaus Romano Syrotyčiaus padėka Lietuvos žmonėms (apie tai išsamiau Lietuvos Carito tinklapyje >>). 

Arkivyskupijos Caritas pavaduotoja ir Kauno I dekanato Caritas vadovė Ona Virbašiūtė atkreipė dėmesį, jog arkivyskupo dėka išsprendus sandėliavimo klausimą surinkta, tvarkingai parengta transportavimui 3,5 tūkst. kg (6, 7 tūkst. vnt.) paramos.

Kauno I dekanato Caritas parama miesto gyventojams

Konferencijoje išsamiau pristatyta didžiausio arkivyskupijoje Kauno I dekanato Caritas veikla (yra 88 nariai ir 253 savanoriai), kuris prisidedama prie vargo mažinimo Kauno mieste. Vadovė O. Virbašiūtė pasidžiaugė, jog karitiečių, savanorių gretos parapijose gausėja bei atsinaujina (kai kur keitėsi ir Caritas vedėjos). Veiklos sritys tos pačios, tačiau daugiau dėmesio skiriama švietėjiškai veiklai, informacijos sklaidai, parapijų vizitacijoms, kurios, pasak pranešėjos, skirtos žmonėms ir realybei, poreikiams pažinti, paskatinti. Pasidžiaugta, jog karitiečiai dalyvavo rekolekcijose (vasarą Šventojoje), piligriminėje kelionėje į Šventąją Žemę.

Kauno mieste žmonės nemokamai maitinami „Sriubos“ bei Petrašiūnų parapijos valgyklose, veikia 6 vaikų dienos centrai, juos lanko beveik 200 vaikų. Palemono, Vilijampolės parapijose vaikai maitinami savaitgaliais, o Pal. J. Matulaičio parapijoje dabar maitinami kasdien. Dekanato parapijos dalyvavo jau minėtose Lietuvos Caritas paramos akcijose. Pastebėta, jog karitiečiai šitaip vis drąsiau prisistato visuomenei. Eilę metų parapijų Caritas dalyvauja „Maisto banko“ akcijoje prekybos centruose, tvarkingai atsiskaito „Maisto bankui“, o surinktas aukas skirsto pagal savo poreikius.

Kalbant apie parapijų karitiečių veiklą, dėkojant už nelengvus, bet nuoširdžius jų visų darbus, už paramą Caritas atskirai padėkota kunigams. Be kitų, minėtas gražus Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos Caritas ir klebono kun. Jono Bujoko bendradarbiavimas. Šančių savarankiško gyvenimo namuose klebono kun. V. Birjoto dėka kaip vienoje šeimoje gyvena 11 senelių, namai sėkmingai išsilaiko su parapijos parama. Kristaus Prisikėlimo parapijos karitiečiai turi savo dvasios tėvą (kun. Virginijus Lenktaitis). Pal. J. Matulaičio parapijos klebono kun. Dainiaus Lukonaičio rūpesčiu atnaujintas vaikų maitinimo centras.

O. Virbašiūtė atkreipė dėmesį į dalijimąsi informacija ir jos sklaidą, pakvietė karitiečius bendradarbiauti būsimoje atnaujintoje arkivyskupijos Caritas svetainėje.

Skleisti pozityvumą ir viltį visuomenėje

„Dėkoju už visus Jūsų atliktus darbus, o jų tikrai daug“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius, pasidžiaugdamas, jog karitiečių darbai netelpa skaičiuose, apima ir dvasinius dalykus, apie kuriuos ir pakvietė organizaciją dar labiau mąstyti.

„Mes tikime į Prisikėlusį Kristų, tad būkime vilties žmonėmis“, – sakė ganytojas, paragindamas skleisti dabartinėje visuomenėje pozityvumą ir viltį. Šiandien tokia misija būtų labai reali pagalba Lietuvai. Arkivyskupas atkreipė dėmesį popiežiaus Pranciškaus minėtą abejingumo kultūrą, kuri paplitusi šiuolaikiniame pasaulyje. Tad karitiečiai gali pakirsti jos šaknis, darydami gera ir liudydami Evangeliją, Kristų, kuris lenkėsi prie silpnųjų.

„Džiaugiuos ir laiminu, kad karitiečiai ypač lankytų sergančius, vienišus. Būkite Viešpaties liudytojais savo bendruomenėse. Bažnyčiai labai svarbu, kad niekas nesijaustų vienišas ir niekam nereikalingas“, – sakė ganytojas, be kita, paragindamas patraukti į savo gretas ir jaunesnių narių.

Arkivyskupas S. Tamkevičius atskirai padėkojo už Caritas organizuotą humanitarinę pagalbą kenčiančiai Ukrainai.

Konferencija užbaigta ganytojo palaiminimu tolesniems artimo meilės darbams ir bendra agape.
 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune