Kauno I dekanato kunigų konferencijoje kalbėta apie pašvęstuosius šiandienos parapijų gyvenime (2015 10 12)
Paskelbta: 2015-10-12 18:49:35

Spalio 12 dieną Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje vyko Pašvęstojo gyvenimo metams skirta Kauno I dekanato kunigų konferencija tema „Pašvęstųjų vaidmuo ir vieta šiandienos parapijų gyvenime“.

Konferencija pradėta Valandų liturgija (Dienine), jai vadovavo Kauno I dekanato vicedekanas kun. teol. lic. Evaldas Vitulskis.

Vėliau konferencijai pirmininkavęs kun. E. Vitulskis pakvietė pasisakyti seseris vienuoles Almą Vabuolaitę FDCJ, Daivą Kuzmickaitę MVS ir Ingą Lienytę SF.

Ses. A. Vabuolaitė FDCJ trumpai apžvelgė pašvęstojo gyvenimo teologiją. Pašvęstasis gyvenimas – tai vienuoliniai institutai, ordinai, kongregacijos, eremitai. Pasak sesers pranciškonės, tai gyvenimas atsigręžus į Dievą. Visi, savo gyvenimą pašventę Jam, seka Kristumi. Iki Vatikano II Susirinkimo moralės teologija vienuolinį gyvenimą nurodė kaip vieną iš kelių į išganymą. Po Vatikano II Susirinkimo pereita prie pašvęstojo gyvenimo. Dogminėje konstitucijoje Lumen Gentium sakoma, jog Dievas kviečia žmogų iš meilės gyventi evangeliniais patarimais. Pašaukimo esmė, pasak ses. Almos, yra sekti Kristumi, nes pašvęstieji atspindi Kristaus gyvenimo būdą. Kartu jie – Trejybinės bendrystės liudytojai nūdienos pasaulyje. Jie atspindi Kūrėjo dvasią. Todėl seserys ir broliai vienuoliai yra kviečiami kurti bendrystę.

Ses. D. Kuzmickaitė MVS aptarė pašvęstųjų vaidmenį pasaulyje. Buvo akcentuota, jog Lietuvoje seserų vienuolių skaičius mažėja. Pasak Vargdienių sesers, nepaisant praeities, seserys vienuolės turi kreipti dėmesį į parapiją, tam tikra prasme – išeiti į paribius. Čia pašvęstieji turi būti tarsi parapijoje dirbančio kunigo rankos. Kartu sesuo akcentavo, kad vienuoliai nėra tobulųjų luomas. Jie turi padėti kurti bendruomenes, jungti, melstis ir dirbti ten, kur yra kviečiami. Todėl labai svarbu atnaujinti subsidiarumo principą – bendradarbiauti su parapijomis, stengiantis padėti vieni kitiems.

Ses. I. Lienytė SF pristatė Šventosios Šeimos seserų atliekamus darbus parapijose. Ji pažymėjo, kad pirmiausia dirbama su žmonėmis. Bendraujant, pasak sesers, vyksta ir pašaukimų paieška. Ses. Inga SF išvardijo ir pagrindines seserų vienuolių atliekamas veiklas parapijose. Tai rengimas sakramentams,programa jaunimui „Jaunieji misionieriai“, stovyklų, žygių, piligriminių kelionių organizavimas, darbas su šeimomis, darbas parapijų raštinėse, ligonių lankymas. Savo kalboje ses. Inga SF išryškino ir sunkumus. Pasak jos, didžiausias sunkumas darbuojantis parapijose – tarpusavio nepasitikėjimas. Todėl kunigai buvo paprašyti domėtis vienuolijomis, melstis už pašvęstojo gyvenimo asmenis, ypač už besidarbuojančius konkrečiose parapijose.

Konferencijos pabaigoje vyko diskusija, buvo aptarti einamieji klausimai.

Kun. Nerijus Pipiras
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune