Šlovinimo vakaras arkikatedroje (2016 01 28)
Paskelbta: 2016-01-29 11:05:04

Fotografijos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Sausio 28 d. Kauno arkikatedroje po vakarinių šv. Mišių vyko Šlovinimo vakaras „Už Kauno miestą ir tave“. Šlovinimo vakarus paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais jau kelerius metus įvairiose senamiesčio bažnyčiose rengia arkivyskupijos kurija. Šiemet jie vyksta arkikatedroje bazilikoje, kurioje nuo gruodžio 13 d. atvertos Gailestingumo durys trokštant su visais miesto gyventojais kuo plačiau dalytis dieviškojo gailestingumo kiekvieno gyvenimui žinia.

Vakaro šlovinimui vadovavo katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ jaunimas drauge su Kauno kunigų seminarijos klierikais. Su seminarijos auklėtiniais vakare dalyvavo ir visa jos vadovybė – rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, dvasios tėvas kun. Aldonas Gudaitis SJ ir prefektas kun. Kęstutis Genys (apie tai ir KKS tinklapyje >>).

 T. A. Gudaitis pasakė trumpą žodį, pakviesdamas visus savo maldoje už Kauną dėkoti Dievui ir už tuos stebuklus, kurių nežinome ar nepastebime savo aplinkoje. Tėvas jėzuitas pasidalijo apie kenčiančią motiną prie komos ištikto sūnaus lovos ir jos kilnų poelgį. Pakvietus kunigą, mama stebuklingai nurimo, o vėliau sūnaus organus paaukojo, kad gyventų kiti žmonės. Tėvas jėzuitas žadino pasitikėjimą Dievo meile, kad Jis ir šiandien daro stebuklų, kad Jis veikia žmonių gyvenime, mūsų mieste, keisdamas žmonių širdis.

Vakaro dalyviai, valandą skyrę t. A. Gudaičo išstatyto Švč. Sakramento adoracijai, šlovinimui, turėjo ir galimybę susitaikyti su Dievu išpažintimi, kurių klausė seminarijos vadovai kunigai.

Tą vakarą klausykloje patarnavo  ir kun. Virginijus Veprauskas, nuo 15 val. budėjęs arkikatedroje. Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais kasdien arkikatedroje nuo 15 iki 21 val. organizuojamas kunigo budėjimas. Žmonės gali ateiti ir atlikti asmeninę išpažintį ar tiesiog pasikalbėti jiems rūpimais  klausimais su arkikatedroje budinčiu dvasininku (arba vienuole, budinčia vidudienį 14–15 val.)

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune